Mẫu Văn bản đề nghị miễn giảm thuế số 01/MGTH

7 49.249

Mẫu Văn bản đề nghị miễn giảm thuế số 01/MGTH

Miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại Điều 46 Chương VI Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, là mẫu đơn mới nhất xác định cụ thể nội dung và trình tự công việc cơ quan thuế, công chức thuế thực hiện giải quyết miễn thuế, giảm thuế theo quy định. VnDoc.com mời các bạn tham khảo.

Mẫu bảng kê nộp thuế - Mẫu số: 01/BKNT

Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân 2016

Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN - Mẫu số 05-DK-TCT

Mẫu văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế

Mẫu Văn bản đề nghị miễn giảm thuế số 01/MGTH

Nội dung chi tiết của Mẫu Văn bản đề nghị miễn giảm thuế số 01/MGTH, mời các bạn tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------***-----

............, ngày..........tháng ........năm ......

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM) THUẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

Kính gửi:(Tên cơ quan thuế)...................................................................................

Tên người nộp thuế:..............................................................................................

Mã số thuế: ..........................................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................

Quận/huyện:.........................  Tỉnh/thành phố:........................................................

Điện thoại: ...........................................................................................................

Fax: ...................................................................................................................

E-mail: ................................................................................................................

Đề nghị được miễn (giảm) thuế với lý do và số thuế miễn (giảm) cụ thể như sau:

1. Lý do đề nghị miễn (giảm) thuế:......................................................................

(Ghi rõ loại thuế đề nghị miễn (giảm); căn cứ pháp lý và căn cứ thực tế để đề nghị miễn (giảm) thuế: thuộc đối tượng, trường hợp được miễn (giảm) nào, lý do cụ thể như: thu nhập thấp, nghỉ kinh doanh, thiên tai, địch họa, tai nạn bất ngờ, bị lỗ (ghi cụ thuể số tài sản bị thiệt hại, số lỗ)... Trường hợp đề nghị miễn (giảm) thuế tài nguyên thì cần ghi rõ thêm loại tài nguyên, địa điểm, hình thức khai thác, nơi tiêu thụ).

2. Xác định số thuế được miễn:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

   

3. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

(1) .........................................................................................................................

(2) .........................................................................................................................

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn:

Xác nhận của cơ quan kiểm lâm trực tiếp quản lý rừng:

(đối với cá nhân, hộ gia đình)

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Bạn có thể tải Mẫu Văn bản đề nghị miễn giảm thuế số 01/MGTH bản .PDF hoặc .DOC để chỉnh sửa thêm.

Đánh giá bài viết
7 49.249
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm