Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

1 109

Mẫu văn bản xin được thực hiện dự án đầu tư

Mẫu văn bản xin được thực hiện dự án đầu tư là mẫu văn bản được lập ra để xin được thực hiện dự án đầu tư. Mẫu văn bản nêu rõ thông tin dự án đầu tư... Mẫu được ban hành theo Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu văn bản xin được thực hiện dự án đầu tư như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Nhà đầu tư thứ nhất:

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: …………………Giới tính: ...................................................................

Sinh ngày: …….../......./...... Quốc tịch: ...........................................................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: .............................

Ngày cấp: ..../.../.... Nơi cấp: ..........................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu): ..............

Số giấy chứng thực cá nhân: .........................................................................

Ngày cấp: ..../..../.... Ngày hết hạn: .../..../.... Nơi cấp: ...................................

Địa chỉ thường trú: .........................................................................................

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………................

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: .........................................

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: ............................................

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ...........................................................................

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương:

Ngày cấp: ................................................Cơ quan cấp: ..............................

Địa chỉ trụ sở: ...............................................................................................

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website: ..............

Tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp/tổ chức(chỉ áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thành lập tại Việt Nam):

STT

Tên nhà đầu tư nước ngoài

Quốc tịch

Số vốn góp

Tỷ lệ (%)

VNĐ

Tương đương USD

           

Tỷ lệ thành viên hợp danh là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty hợp danh (chỉ áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư là công ty hợp danh thành lập tại Việt Nam):...............

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên: ………………………………Giới tính: ............................................

Chức danh:…………………Sinh ngày: …….../…../…….Quốc tịch: ..........

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: .........................

Ngày cấp: ..../..../... Nơi cấp: ......................................................................

Địa chỉ thường trú: .....................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ......................................

2. Nhà đầu tư tiếp theo:thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư thứ nhất

II.THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ DỰ KIẾN THÀNH LẬP (đối với nhà ĐTNN đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế)

1. Tên tổ chức kinh tế: ..........................................................................

2. Loại hình tổ chức kinh tế: .................................................................

3. Vốn điều lệ:……..(bằng chữ)đồng và tương đương …… (bằng chữ) đô la Mỹ

4. Tỷ lệ góp vốn điều lệ của từng nhà đầu tư:

STT

Tên nhà đầu tư

Số vốn góp

Tỷ lệ (%)

VNĐ

Tương đương USD

         

III. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Tên dự án đầu tư: ...................................................................................

Nội dung chi tiết theo văn bản đề xuất dự án đầu tư kèm theo

IV. NHÀ ĐẦU TƯ/TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

V. HỒ SƠ KÈM THEO

- Các văn bản quy định tại Khoản 1 Điều 33 hoặc Khoản 1 Điều 34 hoặc Khoản 1 Điều 35 hoặc Khoản 2 Điều 37 Luật đầu tư (tuỳ theo từng loại dự án, liệt kê cụ thể các văn bản gửi kèm theo).

- Các hồ sơ liên quan khác (nếu có): ........................................................

 

Làm tại ……., ngày ….. tháng …..năm……

 

Nhà đầu tư

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên,chức danh và đóng dấu (nếu có)

Mẫu văn bản xin được thực hiện dự án đầu tư

Mẫu văn bản xin được thực hiện dự án đầu tư

Đánh giá bài viết
1 109
Thủ tục hành chính Xem thêm