Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế

3 14.153

Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế

Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế là mẫu văn bản dùng để ghi chép lại việc phân chia di sản được thừa kế. Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế nêu rõ thông tin của người được thừa kế, thỏa thuận về việc phân chia di sản, có sự chứng kiến, xác nhận của công chứng viên... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế tại đây.

Đơn đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất

Mẫu văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế

Thủ tục đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất

Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế

Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế

Nội dung cơ bản của mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ

Hôm nay, ngày tháng năm 2009, tại …………………... Chúng tôi gồm có:

Ông/Bà: ...................................................................., sinh ngày: ................................

Giấy chứng minh nhân dân số ........................ cấp ngày ......................................... tại.

Hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................

Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................................

Cùng vợ (chồng) là .............................................., sinh ngày: ......................................

Giấy chứng minh nhân dân số ............................. cấp ngày .................................... tại.

Hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................

Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................................

Chúng tôi là những người thừa kế theo của ông/bà chết ngày theo Giấy chứng tử số .............., quyển số: ..................... do Uỷ ban nhân dân ...................... cấp ngày .........................

Chúng tôi thoả thuận về việc phân chia tài sản thừa kế của ông/bà để lại như sau:

1 ...............................................................................................................................

2 ...............................................................................................................................

Chúng tôi xin cam đoan:

- Những thông tin đã ghi trong Văn bản phân chia tài sản thừa kế này là đúng sự thật;

- Ngoài chúng tôi ra, ông/bà không còn người thừa kế nào khác;

- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc phân chia tài sản thừa kế nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

                                   Những người thừa kế

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

3 14.153
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế để xem.
Hôn nhân - Gia đình Xem thêm