Mẫu VC1: Giấy phép sử dụng vũ khí

1 3

Mẫu VC1: Giấy phép sử dụng vũ khí là gì? Mẫu giấy phép sử dụng vũ khí gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu VC1: Giấy phép sử dụng vũ khí là gì?

Mẫu VC1: Giấy phép sử dụng vũ khí là mẫu giấy được lập ra để ghi chép về việc sử dụng vũ khí. Mẫu nêu rõ nội dung giấy phép, thông tin sử dụng vũ khí... Mẫu được ban hành theo Thông tư 34/2012/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu VC1: Giấy phép sử dụng vũ khí

A. Mặt trước

(1)……………

(2)…………………….

Số:…/GP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

GIẤY PHÉP SỬ DỤNG ……………………………..(3)

(Có giá trị đến ngày … tháng … năm ……...)

Tên tổ chức:................................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

Được phép sử dụng: …………………………………….. Nhãn hiệu:...........................

Nước sản xuất: ………………..……………… Số hiệu:................................................

 

………………., ngày … tháng … năm …
(4)…………………………………

B/ Mặt sau

 

Mẫu VC1 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2012/TT-BCA ngày 12/6/2012

CHÚ Ý

1. Chỉ được mang, sử dụng vũ khí, CCHT khi làm nhiệm vụ.

2. Khi mang vũ khí, CCHT phải kèm theo giấy phép này.

3. Không cho mượn vũ khí, CCHT và giấy phép sử dụng.

4. Không sửa chữa, tẩy xóa các thông tin trên giấy phép.

5. Giấy phép sử dụng hết hạn, hỏng phải cấp đổi, cấp lại.

6. Mất vũ khí, CCHT hoặc giấy phép phải báo ngay cho cơ quan Công an nơi cấp giấy phép.

7. Phải xuất trình vũ khí, CCHT và giấy phép sử dụng khi người có thẩm quyền kiểm tra.

Mẫu VC1: Giấy phép sử dụng vũ khí

Mẫu VC1: Giấy phép sử dụng vũ khí

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm