Mẫu VC2: Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng

1 2

Mẫu VC2: Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng là gì? Mẫu giấy phép trang bị vũ khí quân dụng gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu VC2: Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng là gì?

Mẫu VC2: Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng là mẫu bản giấy phép được lập ra để ghi chép về việc cho phép trang bị vũ khí quân dụng. Mẫu nêu rõ nội dung giấy phép, thông tin trang bị vũ khí... Mẫu được ban hành theo Thông tư 34/2012/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu VC2: Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng

BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./GP

 

GIẤY PHÉP
TRANG BỊ VŨ KHÍ QUÂN DỤNG

Căn cứ Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Theo đề nghị của: …………………………………………………………………….

BỘ CÔNG AN:

Cho phép tổ chức: ……………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………..…………

Người dại diện:………………………..Chức vụ:…………………………………

Số CMND:………………..ngày cấp…………………..nơi cấp…………….……

ĐƯỢC TRANG BỊ VŨ KHÍ QUÂN DỤNG

Loại, số lượng, nhãn hiệu:…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

Số vũ khí trên được mua tại:………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

 

Hà Nội, ngày...tháng...năm...
TL. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
(1)…………………..

Mẫu VC2: Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng

Mẫu VC2: Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm