Mẫu VC3: Giấy phép mua vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ

1 3

Mẫu VC3: Giấy phép mua vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ là gì? Mẫu giấy phép mua vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu VC3: Giấy phép mua vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ là gì?

Mẫu VC3: Giấy phép mua vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ là mẫu bản giấy phép được lập ra để ghi chép về việc mua vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Mẫu nêu rõ nội dung giấy phép, thông tin mua vũ khí thô sơ... Mẫu được ban hành theo Thông tư 34/2012/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu VC3: Giấy phép mua vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ

 

Mẫu VC3 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2012/TT-BCA ngày 12/6/2012

Số: /GP

GIẤY PHÉP MUA VŨ KHÍ THÔ SƠ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ
(Có giá trị hết ngày……tháng…..năm…….)

Theo đề nghị của…………….....…………

(2)……………………………………

Cho phép tổ chức:…………….....……….

Địa chỉ:………………..........………………..

Người đại diện:………….......…….………

Chức vụ:.....……Số CMND:….…….……

Nơi cấp:……..…..Ngày cấp:……....……

Được mua:……………………….........……

Loại, số lượng, nhãn hiệu:…………….

Tại cơ sở:…………………….........……….


NGƯỜI NHẬN GIẤY PHÉP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngàythángnăm….
NGƯỜI KÝ GIẤY PHÉP
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

(1)…………………
(2)…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:…………GP

 

GIẤY PHÉP MUA VŨ KHÍ THÔ SƠ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ
(Có giá trị hết ngày……tháng……năm…….)

Theo đề nghị của…………...…………

(2)…………………………..........…………

Cho phép tổ chức:……………………..

Địa chỉ:……………………......…………..

Người đại diện:…………………….....…

Chức vụ:……..……Số CMND:……..…

Nơi cấp:………..ngày cấp:……….……

Được mua:………………..…....……..…

Loại, số lượng, nhãn hiệu:………...

Tại cơ sở:……………………….........……

 

.........., ngày ... tháng ... năm ...
(3)................................

Mẫu VC3: Giấy phép mua vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ

Mẫu VC3: Giấy phép mua vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm