Mẫu VC4: Giấy phép vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

1 2

Mẫu VC4: Giấy phép vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ là gì? Mẫu giấy phép vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu VC4: Giấy phép vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ là gì?

Mẫu VC4: Giấy phép vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ là mẫu giấy phép được lập ra để cho phép vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ. Mẫu nêu rõ nội dung cho phép, thông tin vận chuyển... Mẫu được ban hành theo Thông tư 34/2012/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu VC4: Giấy phép vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

(1)……………..
(2)……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:............./GPVC

 

GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN
VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Căn cứ Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Theo đề nghị của....................................................................................................................

...............................................................................................................................................

(2)…………………………………

Cho phép tổ chức:...................................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................................

Người chịu trách nhiệm vận chuyển:.....................................................................................

Chức vụ:.................................................................................................................................

Số CMND:……………………………..nơi cấp……………ngày cấp..................................

Được phép vận chuyển:...............................................……...................................................

Loại, số lượng, nhãn hiệu:.....................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Phương tiện vận chuyển……………………….Biển kiểm soát:...........................................

Thời gian vận chuyển:............................................................................................................

Họ tên người điều khiển phương tiện:....................................................................................

Nơi đi:.....................................................................................................................................

Nơi đến:..................................................................................................................................

Tuyến đường vận chuyển:.....................................................................................................

 

…………..ngày…….tháng……..năm…….
(3)……………….

Chú ý:

- Giấy phép này phải xuất trình với cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát.

- Sau khi hoàn thành việc vận chuyển phải nộp giấy phép cho cơ quan cấp

- Không đỗ phương tiện chở vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ ở nơi tập trung đông người.

- Phải đi đúng tuyến đường ghi trong giấy phép.

- Khi cần nghỉ lại đêm trên đường phải báo ngay cho cơ quan Công an sở tại biết.

- Khi đưa vào sử dụng phải quản lý theo chế độ tài liệu mật.

Mẫu VC4: Giấy phép vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

Mẫu VC4: Giấy phép vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm