Mẫu VC5: Giấy phép mang vũ khí

1 4

Mẫu VC5: Giấy phép mang vũ khí là gì? Mẫu giấy phép mang vũ khí gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo thêm bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu VC5: Giấy phép mang vũ khí là gì?

Mẫu VC5: Giấy phép mang vũ khí là mẫu giấy phép được lập ra để ghi chép về việc mang vũ khí. Mẫu nêu rõ nội dung giấy phép, thông tin vũ khí... Mẫu được ban hành theo Thông tư 34/2012/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu VC5: Giấy phép mang vũ khí

TỔNG CỤC CS QLHC VỀ TTATXH
CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:............./GP

 

GIẤY PHÉP MANG ………………….

LÃNH THỔ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(LICENSE OF CARRYING………..THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM)

(Có giá trị hết ngày/valid to date…….tháng/month………năm/year………)

Căn cứ Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Theo đề nghị của/According to the proposal:................................................................

CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH:
(THE POLICE DEPARTMENT OF ADMINISTRATION MANAGEMENT ON SOCIAL ORDER):

Cho phép tổ chức/Does allow organization:.................................................................

Đại diện là/Represented as:...........................................................................................

Quốc tịch/Nationality....................................................................................................

Số CMND(Hộ chiếu)/ ID card (Passport number):...................………........................

Cấp ngày/Date of issue:.......................................................……..................................

Được phép mang/is permitted to carry:……………..nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/ the Socialist Republic of Viet Nam:

(1)...........................................................................................................………………

Lý do/Reason:

Bằng phương tiện/by:…….…………..qua cửa khẩu/via border gate:.........................

 

…….……..ngày…….tháng…….năm ........
(2)……………….

Mẫu VC5: Giấy phép mang vũ khí

Mẫu VC5: Giấy phép mang vũ khí

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm