Mẫu VC6: Giấy phép sửa chữa vũ khí, công cụ hỗ trợ

1 2

Mẫu VC6: Giấy phép sửa chữa vũ khí, công cụ hỗ trợ là gì? Mẫu giấy phép sửa chữa vũ khí, công cụ hỗ trợ gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu VC6: Giấy phép sửa chữa vũ khí, công cụ hỗ trợ là gì?

Mẫu VC6: Giấy phép sửa chữa vũ khí, công cụ hỗ trợ là mẫu giấy phép được lập ra để ghi chép về việc sửa chữa vũ khí, công cụ hỗ trợ. Mẫu nêu rõ nội dung giấy phép, thông tin sửa chữa... Mẫu được ban hành theo Thông tư 34/2012/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu VC6: Giấy phép sửa chữa vũ khí, công cụ hỗ trợ

(1)……………..
(2)……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:............./GP

 

GIẤY PHÉP SỬA CHỮA VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ

(Có giá trị hết ngày………tháng……….năm……...)

Căn cứ Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Theo đề nghị của........................................................................................................

(2) ....................................................

Cho phép tổ chức:......................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

Người đại diện:………….........................…….Chức vụ:.............................................

Số CMND:………………nơi cấp………..ngày cấp.....................................................

Được phép sửa chữa:...................................................................................... cụ thể:

TT

LOẠI VK, CCHT

NHÃN HIỆU

SỐ HIỆU, KÝ HIỆU

BỘ PHẬN CẦN THAY HOẶC SỬA CHỮA

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tại cơ sở, doanh nghiệp:...............................................................................................

Địa chỉ:..........................................................................................................................

 

…….……..ngày…….tháng…….năm......
(3)……………….

Chú ý: Nếu không thực hiện việc sửa chữa thì cơ quan, tổ chức phải nộp lại cơ quan Công an cấp giấy phép.

Mẫu VC6: Giấy phép sửa chữa vũ khí, công cụ hỗ trợ

Mẫu VC6: Giấy phép sửa chữa vũ khí, công cụ hỗ trợ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm