Mẫu xác nhận ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế

1 1.428

Mẫu xác nhận ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế

Mẫu xác nhận ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế là mẫu giấy xác nhận về việc nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành. Mẫu giấy xác nhận nêu rõ tên doanh nghiệp, tên ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng, chủ tài khoản, số lãi suất được hưởng... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu xác nhận ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế tại đây.

Mẫu đơn đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch dành cho công ty du lịch, lữ hành

Phương án kinh doanh lữ hành

Mẫu xác nhận ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế

Mẫu xác nhận ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế

Nội dung cơ bản của mẫu xác nhận ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------

......., ngày..... tháng....... năm.........

GIẤY CHỨNG NHẬN TIỀN KÝ QUỸ KINH DOANH LỮ HÀNH

Căn cứ Thông tư số …/....../TT-NHNN ngày ..../...../..... của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam "Hướng dẫn về Quản lý Tiền quỹ của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành".

Ngân hàng (chi nhánh Ngân hàng):.............................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................

Điện thoại liên hệ:......................................................................................................

Chứng nhận doanh nghiệp:.........................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................................

Chủ tài khoản:...........................................................................................................

Chức danh của Chủ tài khoản:...................................................................................

Đã nộp tiền ký quỹ với tổng số tiền là:........................................................................

Số tiền bằng chữ:......................................................................................................

Tại Ngân hàng:..........................................................................................................

Vào ngày tháng năm:.................................................................................................

Tài khoản:.................................................................................................................

Được hưởng lãi suất: .................................Tiền gửi không kỳ hạn

                                  Ngân hàng (Chi nhánh NH)............................
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Đánh giá bài viết
1 1.428
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm