Mức giảm trừ gia cảnh năm 2017 mới nhất theo Thông tư 111/2013/TT-BTC

1 592

Mức giảm trừ gia cảnh năm 2017 mới nhất theo TT 111/2013/TT-BTC

Mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc được quy định tại Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC và theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân; khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Điều 12 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, việc giảm trừ gia cảnh được thực hiện như sau:

4 đối tượng được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân năm 2016

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân

1. Các khoản giảm trừ gia cảnh:

a. Mức giảm trừ gia cảnh:

 • Đối với bản thân là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm.
 • Đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.
 • Các khoản giảm trừ trên là là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú.
 • Nếu cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì tính giảm trừ gia cảnh một lần vào tổng thu nhập từ kinh doanh và từ tiền lương, tiền công.

b. Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh:

 • Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế:

NNT có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) NNT lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

Đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 01 hoặc từ tháng đến Việt Nam (Trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam trong năm tính thuế (được tính đủ theo tháng).

Nếu trong năm tính thuế cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế.

 • Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc:

Người phụ thuộc phải làm thủ tục đăng ký với cơ quan thuế để được cấp mã số thuế và phải có Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc.

Lưu ý: Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế.

2. Giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện:

 • Các khoản đóng bảo hiểm bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.
 •  Các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện: Mức đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá một (01) triệu đồng/tháng (12 triệu đồng/năm).
 •  Khoản đóng góp bảo hiểm, đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện của năm nào được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm đó.

Lưu ý: Các bạn phải chụp chứng từ thu tiền của tổ chức bảo hiểm hoặc xác nhận của tổ chức trả thu nhập về số tiền bảo hiểm đã khấu trừ, đã nộp.

3. Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học:

 •  Khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa.
 •  Khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định của Chính phủ.
 • Các khoản phát sinh vào năm nào được giảm trừ vào năm đó.
Đánh giá bài viết
1 592
Thuế - Lệ phí - Kinh phí Xem thêm