Ngân hàng câu hỏi thi công chức chuyên ngành Tổ chức nhà nước

Bộ câu hỏi thi công chức ngành Tổ chức nhà nước

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết ngân hàng câu hỏi thi công chức chuyên ngành Tổ chức nhà nước để bạn đọc cùng tham khảo. Bộ câu hỏi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm về thi công chức chuyên ngành tổ chức nhà nước. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về bộ câu hỏi thi công chức ngành tổ chức nhà nước tại đây.

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC

Chuyên ngành: TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

Câu hỏi số 1: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, anh (chị) hãy trình bày làm rõ nội dung về: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; Hội đồng nhân dân; Tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân?

Câu hỏi số 2: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, anh (chị) hãy trình bày làm rõ nội dung về: Ủy ban nhân dân; Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân? Nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân?

Câu hỏi số 3: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, anh (chị) hãy trình bày làm rõ nội dung về: Phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương? Phân quyền cho chính quyền địa phương?

Câu hỏi số 4: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, anh (chị) hãy trình bày làm rõ nội dung về: Phân cấp cho chính quyền địa phương? Ủy quyền cho cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương?

Câu hỏi số 5: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, anh (chị) hãy trình bày làm rõ nội dung về: Chính quyền địa phương ở tỉnh? Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở tỉnh? Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân tỉnh?

Câu hỏi số 6: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, anh (chị) hãy trình bày làm rõ nội dung về: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh ở các lĩnh vực sau:

- Trong tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật?

- Về xây dựng chính quyền?

Câu hỏi số 7: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, anh (chị) hãy trình bày làm rõ nội dung về: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh ở các lĩnh vực sau:

- Kinh tế, tài nguyên, môi trường?

- Giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao?

Câu hỏi số 8: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, anh (chị) hãy trình bày làm rõ nội dung về: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh ở các lĩnh vực sau:

- Y tế, lao động và thực hiện chính sách xã hội?

- Quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội?

Câu hỏi số 9: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, anh (chị) hãy trình bày làm rõ nội dung về: Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân tỉnh? Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh?

Câu hỏi số 10: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, anh (chị) hãy trình bày làm rõ nội dung về: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh?

Câu hỏi số 11: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, anh (chị) hãy trình bày làm rõ nội dung về: Chính quyền địa phương ở huyện? Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện? Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân huyện?

Câu hỏi số 12: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, anh (chị) hãy trình bày làm rõ nội dung về: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện ở các lĩnh vực sau:

- Trong tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật và trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền?

- Trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường?

Câu hỏi số 13: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, anh (chị) hãy trình bày làm rõ nội dung về: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện?

Câu hỏi số 14: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, anh (chị) hãy trình bày làm rõ nội dung về: Chính quyền địa phương ở xã? Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã? Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân xã?

Câu hỏi số 15: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, anh (chị) hãy trình bày làm rõ nội dung về: Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân xã? Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã? Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã? (506)

Câu hỏi số 16: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, anh (chị) hãy trình bày làm rõ nội dung về: Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương? Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương? (611)

Câu hỏi số 17: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, anh (chị) hãy trình bày làm rõ nội dung về: Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương? Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương? Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương? (536)

Câu hỏi số 18: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, anh (chị) hãy trình bày làm rõ nội dung về: Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân phường? Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân phường?

Câu hỏi số 19: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, anh (chị) hãy trình bày làm rõ nội dung về: Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt? Tổ chức chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt? Trình tự, thủ tục quyết định thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt? Giải thể đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt?

Câu hỏi số 20: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, anh (chị) hãy trình bày làm rõ nội dung về: Kỳ họp Hội đồng nhân dân? Chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân?

Mời bạn đọc cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin

Đánh giá bài viết
1 983
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm