Nghị định 13/2019/NĐ-CP

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP

Nghị định 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nghị định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 20/03/2019.

Tóm tắt nội dung Nghị định 13/2019/NĐ-CP

Các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Theo đó, giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị thu hồi trong trường hợp:

- Doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Trong 05 năm liên tiếp, doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ không năm nào đạt tỷ lệ tối thiếu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp. Trừ trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong thời gian 05 năm đầu tiên được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Doanh nghiệp khoa học và công nghệ không thực hiện chế độ báo cáo trong 03 năm liên tiếp theo quy định;

- Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ được cấp không đúng thẩm quyền, trình tự theo quy định.

Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không tiếp tục được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định cụ thể về các trường hợp cấp mới, cấp thay đổi nội dung, cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ…

Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/03/2019.

Đánh giá bài viết
1 318
Doanh nghiệp Xem thêm