Nghị định 132/2018/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
---------------
Số: 132/2018/NĐ-CP
Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018
NGHỊ ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2016/NĐ-CP NGÀY 16
THÁNG 3 NĂM 2016 VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH
THỨC (ODA) VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ngân sách nhà ớc ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đầu công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật đầu ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Luật Quản nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP
ngày 16 tháng 3 năm 2016 về quản và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) vốn
vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3
năm 2016 về quản sử dụng vốn hỗ tr phát triển chính thức (ODA) vốn vay ưu
đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
1. Bổ sung khoản 4a Điều 3 như sau:
“4a. Báo cáo nghiên cứu khả thi tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết,
mức độ khả thi hiệu quả của chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi làm sở
để cấp thẩm quyền quyết định đầu tư.”
2. Sửa đổi khoản 15 Điều 3 như sau:
“15. D án hỗ trợ kỹ thuật dự án mục tiêu hỗ trợ công tác nghiên cứu chính sách, thể chế,
chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực con người hoặc để chuẩn bị thực hiện chương trình,
dự án khác thông qua các hoạt động như cung cấp chuyên gia trong nước quốc tế, đào tạo, hỗ
trợ một số trang thiết bị, liệu tài liệu, tham quan khảo sát, hội thảo trong ngoài nước. Dự
án hỗ trợ kỹ thuật bao gồm dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại
dự án hỗ trợ kỹ thuật s dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi để chuẩn bị dự án đầu tư.”
3. Bổ sung khoản 15a Điều 3 như sau:
“15a. Đề xuất chương trình, dự án đầu tài liệu tả bối cảnh, sự cần thiết, mục tiêu, phạm
vi, kết quả chính, dự kiến thời gian thực hiện, dự kiến tổng mức vốn cấu vốn, bộ đánh
giá hiệu quả kinh tế, hội, tác động môi trường (nếu có), đề xuất chế tài chính trong nước,
phương án n đối trả nợ tác động đối với kế hoạch đầu công trung hạn của quan chủ
quản làm cơ sở để cấp thẩm quyền quyết định cho phép lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu
hoặc Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.”
4. Sửa đổi điểm a khoản 16 Điều 3 như sau:
“a) Điều ước quốc tế khung về vốn ODA, vốn vay ưu đãi điều ước quốc tế về nguyên tắc
điều kiện khung liên quan tới chiến lược, chính sách, khuôn khổ hợp tác, lĩnh vực ưu tiên; chuẩn
mực cần tuân thủ trong cung cấp sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; cam kết vốn ODA, vốn
vay ưu đãi cho một năm hoặc nhiều năm những nội dung khác theo thỏa thuận của các bên
kết;”
5. Sửa đổi khoản 18 Điều 3 như sau:
“18. Ngân hàng phục vụ ngân hàng được người sử dụng (Chủ dự án) lựa chọn cho các dự án
vay ODA, vốn vay ưu đãi theo điều kiện thị trường, căn cứ danh sách ý kiến về ngân hàng đủ
điều kiện làm ngân hàng phục vụ do Ngân ng Nhà nước Việt Nam xác định.”
6. Sửa đổi khoản 20 Điều 3 như sau:
“20. Quyết định chủ trương đầu chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi (sau
đây gọi Quyết định chủ trương đầu tư”) văn bản quyết định của cấp thẩm quyền về chủ
trương đầu chương trình, dự án hoặc chủ trương tiếp nhận khoản vay hỗ trợ ngân sách, bao
gồm những nội dung chính: Tên chương trình, dự án nhà tài trợ, đồng tài trợ nước ngoài; tên
quan chủ quản; mục tiêu kết quả chủ yếu; thời gian địa điểm thực hiện; hạn mức vốn;
chế tài chính trong nước phương thức cho vay lại; các hoạt động thực hiện trước (nếu có)
làm sở để quan chủ quản phối hợp với nhà tài trợ nước ngoài xây dựng Báo cáo nghiên
cứu khả thi.”
7. Bổ sung khoản 20a Điều 3 như sau:
“20a. Quyết định chủ trương thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA không
hoàn lại (sau đây gọi là “Quyết định chủ trương thực hiện”) n bản quyết định của Thủ
tướng Chính phủ về chủ trương thực hiện dự án hỗ tr kỹ thuật, phi dự án bao gồm những nội
dung chính: Tên dự án, phi dự án nhà tài trợ, đồng tài trợ nước ngoài; tên quan chủ quản;
mục tiêu; hạn mức vốn làm sở để quan chủ quản phối hợp với nhà tài trợ nước ngoài phê
duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án.”
8. Sửa đổi khoản 21 Điều 3 như sau:
“21. Thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi văn bản thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu
đãi được kết nhân danh Chính phủ Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam, không phải điều
ước quốc tế.”
9. Sửa đổi khoản 22 Điều 3 như sau:
“22. Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại (sau đây gọi
Văn kiện dự án) tài liệu trình bày bối cảnh, sự cần thiết, mục tiêu, nội dung, hoạt động chủ
yếu, kết quả, hiệu quả kinh tế, hội, môi trường, tổng vốn, nguồn cấu vốn, các nguồn lực
khác, phương thức tài trợ, điều kiện của nhà tài trợ nước ngoài (nếu có), hình thức tổ chức quản
thực hiện do quan ch quản phê duyệt làm s thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự
án.”
10. Sửa đổi điểm b, c khoản 23 Điều 3 như sau:
“b) Vốn vay ODA khoản vay nước ngoài thành tố ưu đãi đạt ít nhất 35% đối với khoản vay
điều kiện ràng buộc liên quan đến mua sắm hàng hóa dịch vụ theo quy định của nhà tài trợ
nước ngoài hoặc đạt ít nhất 25% đối với khoản vay không điều kiện ràng buộc. Phương pháp
tính thành tố ưu đãi nêu tại Phụ lục I của Nghị định này;
c) Vốn vay ưu đãi khoản vay nước ngoài điều kiện ưu đãi hơn so với vay thương mại
nhưng thành t ưu đãi chưa đạt tiêu chuẩn của vay ODA được quy định tại điểm b khoản y.”
11. Sửa đổi khoản 25 Điều 3 như sau:
“25. Vốn ODA, vốn vay ưu đãi ràng buộc khoản vốn ODA, vốn vay ưu đãi kèm theo
điều kiện ràng buộc liên quan đến mua sắm hàng hóa dịch vụ từ quốc gia tài trợ hoặc một
nhóm quốc gia nhất định theo quy định của nhà tài trợ nước ngoài quy định của Tổ chức Hợp
tác Phát triển Kinh tế (OECD)
12. Sửa đổi Điều 5 như sau:
“Điều 5. Lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi
1. Kết cấu hạ tầng kinh tế - hội, trong đó ưu tiên hạ tầng giao thông, hạ tầng hội (y tế, giáo
dục, giáo dục nghề nghiệp), phát triển đô thị thông minh, thủy lợi.
2. Nghiên cứu, xây dựng chính sách, thể chế cải cách.
3. Phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao tri thức phát triển công nghệ.
4. Giải quyết ô nhiễm nâng cao chất lượng môi trường; phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên
tai, thích ứng với biến đổi khí hậu tăng trưởng xanh.
5. Sử dụng làm nguồn vốn đầu của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác
công (PPP).
6. Lĩnh vực ưu tiên khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.”
13. Sửa đổi Điều 6 như sau:
“Điều 6. Lĩnh vực ưu tiên theo nguồn vốn nguyên tắc sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu
đãi, vốn đối ứng
1. Vốn ODA không hoàn lại được ưu tiên sử dụng để thực hiện chương trình, dự án tăng cường
năng lực; y dựng chính sách, thể chế cải cách; phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai
thích ứng với biến đổi khí hậu, an sinh hội, chuẩn bị các dự án kết cấu hạ tầng kỹ thuật,
công nghệ phức tạp, dự án đầu theo hình thức đối tác công (PPP) hoặc đồng tài trợ cho dự
án sử dụng vốn vay ưu đãi nhằm làm tăng thành tố ưu đãi của khoản vay.
2. Vốn vay ODA được ưu tiên sử dụng cho các chương trình, dự án trong lĩnh vực y tế, giáo dục,
giáo dục nghề nghiệp, thích ng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, hạ tầng giao thông
thiết yếu không khả năng thu hồi vốn trực tiếp.
3. Vốn vay ưu đãi được ưu tiên sử dụng cho chương trình, dự án sở hạ tầng quy lớn, có
khả năng tạo ra nguồn thu để trả nợ; dự án vay về để cho vay lại.
4. Việc vay theo phương thức chỉ định nhà cung cấp, nhà thầu của nhà tài trợ nước ngoài áp
dụng đối với: Khoản vay hỗ trợ giải quyết các vấn đề khẩn cấp về thiên tai, thảm họa, đảm bảo
an ninh, quốc phòng, an ninh năng lượng; trường hợp chủ dự án chứng minh hàng hóa, thiết bị
của nhà tài trợ nước ngoài ưu thế vượt trội về công nghệ, giá cả; các trường hợp cụ thể khác
theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
5. Vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi chỉ sử dụng cho chi đầu tư phát triển, không s dụng cho chi
thường xuyên.
6. Việc sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi cho các trường hợp khác thực hiện theo quyết định
của Thủ tướng Chính phủ.
7. Vốn đối ứng được ưu tiên bố trí cho chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi
thuộc diện được ngân sách nhà nước cấp phát toàn bộ từ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5
năm kế hoạch vốn đầu công hằng năm theo đúng tiến độ quy định trong điều ước quốc tế,
thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với chương trình, dự án thực tế giải ngân các
nguồn vốn này trong quá trình thực hiện.”
14. Sửa đổi Điều 8 như sau:
“Điều 8. Nguyên tắc áp dụng chế tài chính trong nước đối với chương trình, dự án s
dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi
1. Đối với chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương không khả năng
thu hồi vốn trực tiếp: Ngân sách trung ương cấp phát toàn bộ.
2. Đối với chương trình, dự án đầu thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương: Ngân sách
trung ương cấp phát một phần, cho vay lại một phần hoặc toàn bộ đối với vốn vay ODA, vay ưu
đãi nước ngoài theo quy định pháp luật về cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối
với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Đối với chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương sử dụng vốn vay
ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài làm phần đóng góp của địa phương trong dự án đối tác công
(PPP): Cho vay lại một phần hoặc toàn bộ vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài từ ngân sách
trung ương theo quy định pháp luật về cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với y
ban nhân dân cấp tỉnh.

Nghị định số 132/2018/NĐ-CP - Quản lý sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA

Nghị định 132/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

 Nội dung Nghị định 132/2018/NĐ-CP

Thuộc tính văn bản

Số hiệu văn bản 132/2018/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Nơi ban hành Chính phủ
Lĩnh vực Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ký 1/10/2018

 

Đánh giá bài viết
1 463
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại Xem thêm