Nghị định 140/2018/NĐ-CP

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
---------------
Số: 140/2018/NĐ-CP
Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018
NGHỊ ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU KINH DOANH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH HỘI
Căn cứ Luật tổ chức Chính ph ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật phòng, chống ma túy năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
phòng, chống ma túy 2008;
Căn cứ Luật người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật bảo hiểm hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đầu ngày 26 tháng 11 năm 2014 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 Phụ
lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu kinh doanh điều kiện của Luật đầu ngày 22
tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống mại dâm ngày 14 tháng 3 năm 2003;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh hội;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện
đầu tư kinh doanh thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản nhà nước của Bộ Lao
động - Thương binh hội.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Chương I
LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều của Luật an toàn, vệ sinh lao
động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh
lao động quan trắc môi trường lao động
1. Sửa đổi, b sung Điều 4 như sau:
“Điều 4. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an
toàn lao động
1. T chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định k thuật an
toàn lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Bảo đảm thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định cho từng đối tượng thuộc phạm vi kiểm
định, theo yêu cầu tại quy trình kiểm định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ
sinh lao động.
b) Có ít nhất 02 kiểm định viên làm việc theo hợp đồng từ 12 tháng trở lên thuộc tổ
chức để thực hiện kiểm định đối với mỗi đối tượng thuộc phạm vi đề nghị cấp Giấy
chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định.
c) Người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định của tổ chức phải thời gian làm kiểm
định viên tối thiểu 02 năm.
2. Các thiết bị, nhân lực nêu tại các điểm a, b c Khoản 1 Điều y chỉ được sử dụng để
làm điều kiện đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật
an toàn lao động đối với một tổ chức.”
2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 như sau:
“1. Hồ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định k thuật an toàn lao
động bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;
b) Bản sao quyết định thành lập đối với đơn vị sự nghiệp;
c) Danh mục thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định;
d) Danh sách kiểm định viên theo mẫu tại Phụ lục Ia ban hành m theo Nghị định này;
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
đ) Một trong các tài liệu sau để chứng minh kinh nghiệm của người phụ trách kỹ thuật
hoạt động kiểm định:
Bản sao sổ hoặc tờ rời về tham gia bảo hiểm hội;
Bản sao hợp đồng lao động;
Bản sao biên bản kiểm định kèm theo giấy chứng nhận kết quả kiểm định.”
3. Sửa đổi điểm c Khoản 2 Điều 5 như sau:
“c) Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d đ Khoản 1 Điều này trong trường hợp sự
thay đổi.”
4. Sửa đổi, b sung Điều 8 như sau:
“Điều 8. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn
lao động
1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định k thuật an toàn lao động bị thu
hồi một trong các trường hợp sau đây:
a) Hết thời hạn đình chỉ hoạt động kiểm định không khắc phục được các nguyên
nhân bị đình chỉ hoạt động kiểm định;
b) Hoạt động kiểm định trong thời gian bị đình chỉ hoạt động, tước quyền sử dụng Giấy
chứng nhận đủ điều kiện hoạt động;
c) Sau 6 tháng k từ khi thay đổi điều kiện hoạt động làm sở cấp Giấy chứng nhận
đủ điều kiện hoạt động, nếu tổ chức không đáp ứng các điều kiện được quy định tại
Điều 4 của Nghị định này;
d) Hoạt động kiểm định trong thời gian không bảo đảm các điều kiện được quy định tại
Điều 4 của Nghị định này;
đ) Giả mạo hoặc khai man các tài liệu trong hồ cấp, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận;
e) B giải thể, phá sản.
2. T chức bị thu hồi giấy chứng nhận theo quy định tại các điểm a, b, c, d đ Khoản 1
Điều này được xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định sau 6
tháng, kể từ ngày Quyết định thu hồi giấy chứng nhận có hiệu lực.”
5. Sửa đổi Điều 17 như sau:

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP

Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Tóm tắt nội dung Nghị định 140/2018/NĐ-CP

Rút ngắn thời gian cấp phép lao động cho người nước ngoài

Tại Nghị định 140/2018/NĐ-CP, Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Trong đó, với thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP, Nghị định mới đã có những điều chỉnh như sau:

- Rút ngắn thời gian cấp giấy phép từ 07 ngày làm việc xuống còn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Lao động Thương binh và Xã hội nhận đủ hồ sơ.

- Hồ sơ xin cấp phép lao động chỉ còn yêu cầu bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị, không yêu cầu phải chứng thực như trước đây.

- Thêm trường hợp tiếp nhận người lao động nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần; thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam làm việc sau khi được Bộ Ngoại giao cấp phép thì người sử dụng lao động không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Nghị định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 08/10/2018.

Do nội dung văn bản có dung lượng lớn nên mời quý bạn đọc sử dụng file tải để xem toàn bộ nội dung Nghị định 140/2018/NĐ-CP.

Đánh giá bài viết
1 1.325
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại Xem thêm