Nghị định 142/2018/NĐ-CP

1 197
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 142/2018/NĐ-CP
Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2018
NGHỊ ĐỊNH
SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU KINH DOANH THUỘC
PHẠM VI QUẢN NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH
Căn cứ Luật t chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đầu ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 Phụ
lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu kinh doanh điều kiện của Luật đầu ngày 22
tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh
thuộc phạm vi quản nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch.
Điều 1. Sửa đổi một số quy định tại Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9
năm 2010 của Chính ph quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn
hóa Luật sửa đổi, b sung một số điều của Luật di sản văn hóa
1. Điểm c khoản 1 Điều 25 được sửa đổi như sau:
“c) cửa hàng để trưng bày.”
2. Bãi bỏ điểm d khoản 1 Điều 25.
3. Điểm a khoản 1 Điều 26 được sửa đổi như sau:
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
“a) trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành đào tạo về di sản văn
hóa, lịch sử (khảo cổ học, văn hóa học), mỹ thuật, Hán Nôm, dân tộc học, cổ nhân học,
cổ sinh vật học (động vật, thực vật), địa chất; hoặc thành viên của tổ chức hội - nghề
nghiệp liên quan đến các chuyên ngành đào tạo nêu trên đã thực hiện hoạt động sưu
tầm cổ vật”
Điều 2. Sửa đổi một số quy định tại Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7
năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật hành
nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
1. Bãi bỏ khoản 1 3 Điều 4.
2. Bãi bỏ điểm e khoản 1 Điều 6.
3. Điểm c khoản 1 Điều 14 được sửa đổi như sau:
“c) ít nhất 01 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích.”
4. Điểm c khoản 2 Điều 14 được sửa đổi như sau:
“c) ít nhất 01 người được cấp Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo
kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích.”
5. Điểm c khoản 3 Điều 14 được sửa đổi như sau:
“c) ít nhất 01 người được cấp Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích”
6. Điểm c khoản 4 Điều 14 được sửa đổi như sau:
“c) ít nhất 01 người được cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích.”
Điều 3. Sửa đổi một số quy định tại Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5
năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện ảnh
số 62/2006/QH11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh số
31/2009/QH12
Lời dẫn khoản 1 Điều 11 được sửa đổi như sau:
“1. Vốn pháp định 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng), được xác định bằng một
trong các văn bản sau:”
Điều 4. Sửa đổi một số quy định tại Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7
năm 2016 của Chính ph quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
1. Bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 5.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
2. Khoản 3 Điều 5 được sửa đổi như sau:
“3. sở kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm phải có đủ nhân viên chuyên môn sau
đây:
a) Người hướng dẫn tập luyện thể thao theo quy định tại Điều 6 của Nghị định này;
b) Nhân viên cứu hộ;
c) Nhân viên y tế thường trực hoặc có văn bản thỏa thuận với cơ sở y tế gần nhất để
cứu, cấp cứu người tham gia hoạt động thể thao mạo hiểm trong trường hợp cần thiết.”
3. Điều 6 được sửa đổi như sau:
“Điều 6. Điều kiện về người hướng dẫn tập luyện thể thao
Người hướng dẫn tập luyện thể thao phải đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
1. huấn luyện viên hoặc vận động viên phù hợp với hoạt động thể thao đăng kinh
doanh có đẳng cấp từ cấp 2 tr n hoặc tương đương.
2. bằng cấp về chuyên ngành thể dục, thể thao từ bậc trung cấp trở lên phù hợp với
hoạt động thể thao đăng kinh doanh.
3. Được tập huấn chuyên môn thể thao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể
thao Du lịch.”
4. Bãi bỏ khoản 2 Điều 7.
5. Điểm a khoản 3 Điều 7 được sửa đổi như sau:
“a) Các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.”
Điều 5. Sửa đổi một số quy định tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12
năm 2017 của Chính ph quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
1. Bãi bỏ các khoản 1 7 Điều 22.
2. Khoản 1 Điều 23 được sửa đổi như sau:
“1. Điều kiện quy định tại các khoản 5 6 Điều 22 Nghị định này.”
3. Khoản 1 Điều 24 được sửa đổi như sau:
1. Điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 22, khoản 2 Điều 23 Nghị định này.”

Nghị định số 142/2018/NĐ-CP

Nghị định 142/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tóm tắt nội dung Nghị định 142/2018/NĐ-CP

Giảm điều kiện vốn pháp định kinh doanh sản xuất phim từ 1 tỷ xuống 200 triệu đồng

Ngày 09/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 142/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cụ thể:

- Bỏ yêu cầu phải có kho lưu giữ, bảo quản hiện vật giám định; có nguồn tài liệu về cổ vật để tham khảo, phục vụ hoạt động giám định cổ vật trong điều kiện kinh doanh giám định cổ vật tại Nghị định 61/2016/NĐ-CP;

- Giảm điều kiện về vốn pháp định để kinh doanh sản xuất phim từ 1 tỷ đồng xuống 200 triệu đồng tại Nghị định 54/2010/NĐ-CP;

- Bỏ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao tại vùng trời, vùng biển, sông hồ, vùng núi hoặc khu vực công cộng khác tại Nghị định 106/2016//NĐ-CP;

- Thay đổi điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đối với khách sạn, theo đó, bỏ yêu cầu phải có hệ thống điện, hệ thống cấp nước sạch và thoát nước; không yêu cầu người quản lý, nhân viên phải được tập huấn về nghiệp vụ du lịch tại Nghị định 168/2017/NĐ-CP...

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

Đánh giá bài viết
1 197
Văn hóa Xã hội Xem thêm