Nghị định 142/2018/NĐ-CP

1 38
CHiNHPHU
86: 142/2018/ND-CP
CdNG
THONG TIN BIEN T(r c;w';;;-P-HU
___ '_' __ '_'a"~". _•.
CQNG HOA
xA
HQI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc l~p -
TV
do - H~nh phuc
Ha NQi, ngay 09 thang 10 nam 2018
DEN
Gil)
S
i~gay:
.<.0( WI
eQ1
g
NGHIDINH
Sua d8i rnQtsa quy dinh v~ di~u ki~n ciAuto' kinh doanh thuQc ph~rn vi
qmin ly nha nmyc cua BQ Van hoa,
Th~
thao va Du lich
Can cu Lugt t6 chuc Chinh phil ngay
19
thang
6
nam 2015;
Can cu Lugt d6u tu ngay 26 thang 11 nam 2014 va Lugt sua d6i, b6
sung DiJu 6 va Ph{l I¥c 4
vJ
Danh m¥c nganh, nghJ d6u tu kinh doanh co
diJu ki?n cila Lugt d6u tu ngay 22 thimg 11 nam 2016;
Can cu Lugt di scm van hoa ngay 29 thang 6 nam 2001 va Lu(# sua d6i,
b6 sung mQt
s6
diJu cila Lugt di scm van hoa ngay
18
thang
6
nam 2009;
Can cu Lugt di?n cmh ngay 29 thang 6 nam 2006 va Lugt sua d6i, b6
sung mQt
s6
diJu cila Lugt di?n anh ngay
18
thang
6
nam 2009;
Can cu Lugt thd d¥c, thd thao ngay 29 thang 11 nam 2006;
Can cu Lugt Du I;ch ngay
19
thang
6
nam 2017;
Theo dJ ngh; cila BQ truirng BQ Van hoa, Thd thao va Du I;ch;
Chinh phil ban hanh Ngh; d;nh sua d6i mQt
s6
quy d;nh
vJ
diJu ki?n d6u
tu kinh doanh thw?c phQm vi quan If;nha nuac cila BQ Van hoa, Thd thao va
Du Itch.
Di~u 1. Sua d8i rnQt sa quy dinh t~i Nghi dinh sa 98/2010/ND-CP
n~ay 21 thang 9 narn 2010 cua Chinh phu quy dinh chi ti~t thi hanh rnQt
so di~u cua Lu~t di san van hoa va Lu~t sua d8i, b8 sung rnQtsa di~u cua
Lu~t di san van hoa
1. DiSm c khoan 1 DiSu 25 duQ'csua d6i nhu sau:
"c) Co cua hang dS trung bay."
2. Bai b6 diSm d khoan 1 DiSu 25.
-------------------
Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 10.10.2018 11:05:00 +07:00
-----------~ ••_--_ •••_--- •••••••" •••••"==,,'"=•.
=='"'•••
'""=...•
=====~=..
=..
"'=, •.•
=._=.=....,._~-~..
~~= -----
2
3. DiSm a khoim 1 DiSu
26
duQ'csua d6i nhu sau:
"a) Co trinh dQd~i hQc tra len thuQc mQttrong cac chuyen nganh dao t~o
vS di san van hoa, lich su (khao c6 hQc, van hoa hQc), my thu~t, Han Nom,
dan tQc hQc, c6 nhID:hQc, c6 sinh v~t hQ~(dQng v~t, thv
c
v~t), ,di
a
chfrt; ho~c
la thanh vien cua to chilc xa hQi - nghe nghi~p lien quan den cac chuyen
nganh dao t~o neu tren va da thvc hi~n ho~t dQng sun t~m c6 v~t."
Di~u 2. Srra dBi mQt sA quy danh t~i Nghj djnh sA 61/2016/ND-CP
ngay 01 thang 7 nam 2016 ella Chinh phll quy djnh di~u ki~n kinh doanh
giam djnh eBv~t va hanh ngh~ bao quan, tu bB, ph1}e hBi di tieh ljeh srr:-
van hoa, danh lam th~ng eanh
1. Bai bo khoan 1 va 3 DiSu 4.
2. Bffi bo diSm e khoan 1 DiSu 6.
3. DiSm c khoan 1 DiSu 14 duQ'csua d6i nhu sau:
"c) Co it nhfrt 01 nguai duQ'cc&pChUng chi hanh nghS l~p quy ho~ch tu
b6 di tlch."
4. DiSm c khoan 2 DiSu 14 duQ'csua d6i nhu sau:
"c) Co it nh&t01 nguai duQ'ccfrpChUng chi hanh nghS l~p dv an tu b6 di
tich, bao cao kinh tS - kYthu~t tu b6 di tich, thiSt kS tu b6 di tich."
5. DiSm c khoan 3 DiSu 14 duQ'csua d6i nhu sau:
"c) Co it nh&t 01 nguai duQ'c c~p ChUng chi hanh nghS thi cong tu q6
di tich." ,
6. DiSm c khoan 4 DiSu 14 duQ'csua d6i nhu sau:
"c) Co it nh&t01 nguai duQ'ccfrpChUng chi hanh nghS giam sat thi cong
tu b6 di tich."
Di~u 3. Srra dBi mQt sA quy djnh t~i Nghj djnh sA 54/2010/ND-QP
ngay 21 thang 5 nam 2010 ella Chinh phll quy djnh ehi ti~t thi hanh mQt
sAdi~u ella Lu~t di~n anh sA62/2006/QHll va Lu~t srra dBi, bB sung mQt
sAdi~u ella Lu~t di~n anh sA31/2009/QHI2
Lai d~n khoan 1 DiSu 11 duQ'csua d6i nhu sau:
"1.
Vim
phap dinh la 200.000.000 d6ng (hai tram tri~u d6ng), duQ'cxac
dinh b~ng mQttrong cac van ban sau:"
3
Di~u 4. Sua dai rnQt
sA
quy dinh t~i Nghi dinh
sA
106/2016/ND-CP
ngay 01 thang 7 narn 2016 cua Chinh phu quy dinh di~u ki~n kinh doanh
ho~t dQngth~ thao
1. B8:ibo diSm b khoan 1 BiSu 5.
2. Khoan 3 BiSu 5 duQ'csua d6i nhu sau:
"3. CO'
sa
kinh doanh ho?t d<)ngthS thao m?o hiSm phai co du nhan vien
chuyen mon sau day:
a) Nguai hu6ng d~n t~p luy~n thS thao theo quy dinh t?i BiSu 6 cua Nghi
dinh
mlY;
b) Nhan vien
Clm
h<);
c) Nhan vien y tS thuang tn,rc ho~c co van ban thoa thu~ vai cO'
sa
y tS
gan nh~t dS sa
Clm,
c~p
Clm
nguai tham gia ho?t d<)ng thS thao m?o hiSm
trong truang hQ'Pcan thiSt."
3. BiSu 6 duQ'csua d6i nhu sau:
"BiSu 6. BiSu ki~n vS nguai hu6ng d~n t~p luy~n thS thao
Nguai hu6ng d~n t~p luy~n thS thao phai dap fulg m<)ttrong cac diSu
ki~n sau day:
1. La hu~n luy~n vien ho~c v~n d<)ngvien phil hQ'Pvai ho?t d<)ngthS
thao dang kYkinh doanh co d~ng c~p tu c~p 2 tra len ho~c tUO'llgdUO'llg.
2. Co b~ng c~p vS chuyen nganh thS d\lc, thS thao tu b~c trung c~p tra
len phil hQ'Pvai ho?t d<)ngthS thao dang kYkinh doanh.
3. BuQ'c t~p hu~n chuyen mon thS thao theo quy dinh cua B<)truang
B<)Van hoa, ThS thao va Du lich."
4. B8:ibo khoan 2 BiSu 7.
5. BiSm a khoan 3 BiSu 7 duQ'csua d6i nhu sau:
"a) Cac diSu ki~n quy dinh t?i khoan 1 BiSu nay."
Di~u 5. Sua d8i rnQt
sA
quy dinh t~i Nghi dinh
sA
168/2017/ND-CP
ngay 31 thang 12 narn 2017 cua Chinh phu quy dinh chi ti~t rnQt
sA
di~u
cua Luat Du lich
. .
1. B8:ibo cac khoan 1 va 7 BiSu 22.

Nghị định số 142/2018/NĐ-CP

Nghị định 142/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tóm tắt nội dung Nghị định 142/2018/NĐ-CP

Giảm điều kiện vốn pháp định kinh doanh sản xuất phim từ 1 tỷ xuống 200 triệu đồng

Ngày 09/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 142/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cụ thể:

- Bỏ yêu cầu phải có kho lưu giữ, bảo quản hiện vật giám định; có nguồn tài liệu về cổ vật để tham khảo, phục vụ hoạt động giám định cổ vật trong điều kiện kinh doanh giám định cổ vật tại Nghị định 61/2016/NĐ-CP;

- Giảm điều kiện về vốn pháp định để kinh doanh sản xuất phim từ 1 tỷ đồng xuống 200 triệu đồng tại Nghị định 54/2010/NĐ-CP;

- Bỏ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao tại vùng trời, vùng biển, sông hồ, vùng núi hoặc khu vực công cộng khác tại Nghị định 106/2016//NĐ-CP;

- Thay đổi điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đối với khách sạn, theo đó, bỏ yêu cầu phải có hệ thống điện, hệ thống cấp nước sạch và thoát nước; không yêu cầu người quản lý, nhân viên phải được tập huấn về nghiệp vụ du lịch tại Nghị định 168/2017/NĐ-CP...

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

Đánh giá bài viết
1 38
Văn hóa Xã hội Xem thêm