Nghị định 145/2018/NĐ-CP

1 615
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 145/2018/NĐ-CP
Nội, ngày 16 tháng 10 m 2018
NGHỊ ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH S 86/2015/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG
10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ THU, QUẢN HỌC PHÍ ĐỐI VỚI
SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM
HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP TỪ NĂM HỌC 2015 - 2016 ĐẾN NĂM HỌC 2020 -
2021
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn c Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, b sung một số điều của
Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người công với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005; Pháp
lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người công với cách mạng
ngày 16 tháng 7 năm 2012;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về chế thu, quản
học phí đối với sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân chính sách miễn,
giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập t năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
Điều 1. Bổ sung khoản 16 Điều 7 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm
2015 của Chính phủ quy định về chế thu, quản học phí đối với sở giáo dục thuộc
hệ thống giáo dục quốc dân chính sách miễn, giảm học phí, h trợ chi phí học tập từ
năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 như sau:
“16. Trẻ em học lớp mẫu giáo 05 tuổi vùng điều kiện kinh tế - hội đặc biệt khó
khăn cha mẹ hoặc cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
thường trú xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các đặc
biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ
cấp thẩm quyền.
Cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em mẫu giáo 05 tuổi được hưởng chính sách miễn học
phí theo quy định tại Ngh định này làm Đơn đề nghị miễn học phí theo mẫu tại Phụ lục I,
Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này hồ theo quy định tại điểm a khoản 1
Điều 5 Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định
chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo chính sách đối với giáo viên mầm
non. Trường hợp trẻ em mẫu giáo 05 tuổi được hưởng chính sách miễn học p theo
quy định tại Nghị định này đồng thời thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa
theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 06/2018/NĐ-CP, cha mẹ hoặc người chăm
sóc trẻ em chỉ phải nộp bổ sung Đơn đề nghị miễn học p kèm theo Nghị định này.
Trình tự thủ tục xét duyệt hồ sơ, chi trả, cấp bù kinh phí miễn học p thực hiện theo
quy định như đối với các đối tượng được miễn học phí quy định tại Điều 7 Nghị định số
86/2015/NĐ-CP.”
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018. Chính sách miễn
học p cho trẻ em học lớp mẫu giáo 5 tuổi quy định tại Nghị định này được thực hiện từ
năm học 2018 - 2019 (từ ngày 01 tháng 9 năm 2018).
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm
thi hành Nghị định này./.
Nơi nhận:
- Ban thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Lưu: VT, KGVX (2b). PC
PHỤ LỤC I
ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN HỌC PHÍ
(Kèm theo Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 m 2018 của Chính phủ)
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN HỌC PHÍ
(Dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo công lập)
Kính gửi: (Tên sở giáo dục mầm non)
Họ tên (1): ………………………………………………………………………………………
Cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2): …………………………………………………
Hiện đang học tại lớp: …………………………………………………………………………….
Trường: ……………………………………………………………………………………………..
Thuộc đối tượng: Trẻ em học lớp mẫu giáo 05 tuổi vùng có điều kiện kinh tế - hội
đặc biệt khó khăn, hoặc cha mẹ hoặc cha hoặc m hoặc người chăm sóc trẻ
em hoặc trẻ em thường t xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số miền
núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ
tướng Chính phủ cấp thẩm quyền.
Căn cứ vào Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ,
tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được miễn học p theo quy định chế độ
hiện hành.
……….. ,ngày ... tháng ... năm…….
Người làm đơn (3)
(Ký tên ghi họ tên)
(1) Ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ).
(2) Ghi tên của trẻ em.

Nghị định 145/2018/NĐ-CP

Nghị định 145/2018/NĐ-CP bổ sung nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Tóm tắt nội dung Nghị định 145/2018/NĐ-CP

Từ năm học 2018 - 2019, thêm một trường hợp được miễn học phí

Đây là thông tin từ Nghị định 145/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 86/2015/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí đến năm 2020 - 2021.

Nghị định mới bổ sung thêm một trường hợp được miễn học phí, bên cạnh 15 trường hợp đã được quy định trước đây tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

Cụ thể, từ năm học 2018 – 2019 (tức từ 01/09/2018), miễn học phí đối với trẻ em học mẫu giáo 5 tuổi ở vùng đặc biệt khó khăn có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo.

Để được miễn học phí, cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ chuẩn bị hồ sơ gồm: Đơn đề nghị miễn học phí theo mẫu; Bản sao kèm bản chính sổ hộ khẩu. Trường hợp trẻ em mẫu giáo 05 tuổi được miễn học phí theo quy định nêu trên đồng thời được hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP thì chỉ cần nộp Đơn đề nghị miễn học phí.

Nghị định này được Chính phủ ban hành ngày 16/10/2018, có hiệu lực từ 01/12/2018.

Đánh giá bài viết
1 615
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm