Nghị định 15/2019/NĐ-CP

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 15/2019/NĐ-CP
Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019
NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT GIÁO
DỤC NGHỀ NGHIỆP
Căn cứ Luật t chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật đầu ngày 26 tháng 11 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 Phụ lục
4 về Danh mục ngành, nghề đầu kinh doanh điều kiện của Luật đầu tư;
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh hội;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều biện pháp thi hành Luật
giáo dục nghề nghiệp.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định chi tiết một số điều biện pháp thi nh Luật giáo dục nghề
nghiệp, bao gồm:
a) Thẩm quyền nội dung quản nhà nước về giáo dục nghề nghiệp;
b) Cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên sở giáo dục nghề nghiệp
vốn đầu nước ngoài; cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường
trung cấp, trường cao đẳng vốn đầu nước ngoài;
c) Điều kiện, thẩm quyền, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng hoạt động liên kết đào tạo
với nước ngoài;
d) Điều kiện thành lập, chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức, sở giáo
dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam;
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
đ) Điều kiện, thẩm quyền, thủ tục thành lập, công nhận sở giáo dục nghề nghiệp
thục, sở giáo dục nghề nghiệp vốn đầu nước ngoài hoạt động không lợi nhuận;
e) Quyền trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
2. Đối với các hình thức hợp tác quốc tế khác quy định tại Điều 47 của Luật giáo dục
nghề nghiệp thực hiện theo quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước ngoài hoặc thỏa
thuận, điều ước quốc tế Việt Nam thành viên.
3. s giáo dục nghề nghiệp vốn đầu nước ngoài thực hiện đăng hoạt động
giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định s 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10
năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
nghề nghiệp văn bản sửa đổi liên quan.
4. Nghị định này không áp dụng đối với:
a) Việc quản nhà nước đối với các trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng
phạm;
b) Việc cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên trường trung cấp
phạm, trường cao đẳng sư phạm vốn đầu nước ngoài; cho phép thành lập, chấm dứt
hoạt động phân hiệu của trường trung cấp phạm, trường cao đẳng phạm vốn đầu
nước ngoài;
c) Việc cấp giấy chứng nhận đăng hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với
nhóm ngành đào tạo giáo viên thuộc thẩm quyền quản nhà nước của Bộ Giáo dục
Đào tạo.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng (sau đây gọi
sở giáo dục nghề nghiệp).
2. sở giáo dục đại học đăng hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng,
doanh nghiệp đăng hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cấp (sau đây gọi
sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp).
3. Các bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ; các tổ chức chính trị - hội; Ủy
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi Ủy ban
nhân dân cấp huyện); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi Ủy ban nhân
dân cấp xã).
4. quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhân Việt Nam nước ngoài liên quan đến các
nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2 khoản 3 Điều 1 Ngh định này.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Chương II
THẨM QUYỀN NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC V GIÁO DỤC NGHỀ
NGHIỆP
Điều 3. quan quản nhà nước về giáo dục nghề nghiệp
1. Bộ Lao động - Thương binh hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện
quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.
2. Ủy ban nhân n c cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản
nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.
Điều 4. Thẩm quyền nội dung quản n nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ
Lao động - Thương binh hội
Bộ Lao động - Thương binh hội có trách nhiệm thực hiện quản nhà nước về giáo
dục nghề nghiệp theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp, Nghị định này, các văn
bản quy phạm pháp luật liên quan thực hiện nhiệm vụ sau đây:
1. Xây dựng ban hành danh mục các ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; danh
mục ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng hội nhu cầu. Ban hành định mức kinh tế -
kỹ thuật, khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực người học đạt được sau
khi tốt nghiệp cho từng ngành, nghề trình độ trung cấp, cao đẳng đối với các ngành, nghề
trọng điểm quốc gia; ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, khó tuyển sinh nhưng
hội nhu cầu; ngành, nghề do quan quản nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ đào
tạo ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - hội, quốc
phòng, an ninh.
2. Quản Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ thuộc giáo dục nghề
nghiệp. Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện tham chiếu các trình độ thuộc giáo dục nghề
nghiệp Khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham chiếu trình độ ASEAN
trình độ giáo dục nghề nghiệp của các khung trình độ quốc gia khác.
3. Quy định hệ thống biểu mẫu tối thiểu trong đào tạo; mẫu bằng tốt nghiệp, chứng chỉ
quy chế quản văn bằng, chứng chỉ đào tạo nghề nghiệp các cấp trình độ; xây dựng
quản hệ thống sở dữ liệu trực tuyến về cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề
nghiệp.
4. Quy định về đào tạo thường xuyên; học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ
năng nghề; đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực nghề
nghiệp cho người lao động, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Xây dựng, trình cấp
thẩm quyền ban hành quy định việc đưa học sinh, sinh viên Việt Nam đi đào tạo nghề
nghiệp nước ngoài tiếp nhận người nước ngoài o học tại các sở giáo dục nghề
nghiệp của Việt Nam.

Nghị định số 15/2019/NĐ-CP

Nghị định 15/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Tóm tắt nội dung Nghị định 15/2019/NĐ-CP

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn nước ngoài hoạt động tối đa 50 năm

Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành nghị định 15/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hànhLuật Giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, thủ tục đăng ký hoạt động và thời hạn hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

- Thủ tục, hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thưc hiện theo quy định tại Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Thời hạn hoạt động: Thời hạn hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không quá 50 năm, tính từ ngày quyết định cho phép thành lập. Trường hợp cơ sở cần có thời gian hoạt động dài hơn thì phải báo cáo với Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định cụ thể về việc chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt họat động phân hiệu của trường trung cấp, cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài…

Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/03/2019.

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ)

Mẫu 1A

Văn bản đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài

Mẫu 1B

Đề án thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Mẫu 1C

Quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài

Mẫu 2A

Quyết định chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Mẫu 2B

Quyết định giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Mẫu 3A

Văn bản đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài

Mẫu 3B

Báo cáo đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài

Mẫu 3C

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài

Mẫu 4A

Quyết định đình chỉ, chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài

Mẫu 4B

Quyết định cho phép hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài trở lại

Mẫu 5A

Văn bản đề nghị cho phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu 5B

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu 5C

Giấy phép thành lập, sửa đổi, gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu 6

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Mời các bạn sử dụng file tải trong bài để xem toàn bộ nội dung phụ lục biểu mẫu đính kèm nội dung Nghị định.

Đánh giá bài viết
1 175
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm