Nghị định 15/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bưu chính, viễn thông

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
CHÍNH PHỦ
--------------
Số: 15/2020/NĐ-CP
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
------------------
Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2020
NGHỊ ĐỊNH
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số
tuyến điện, công nghệ thông tin giao dịch điện tử
-----------
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xử vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Tần số tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu
chính, viễn thông, tần số tuyến điện, công nghệ thông tin giao dịch điện tử.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt,
biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản thẩm quyền xử phạt vi phạm hành
chính trong các lĩnh vực sau đây:
a) Bưu chính;
b) Viễn thông, bao gồm: kinh doanh dịch vụ viễn thông; thiết lập mạng cung cấp
dịch vụ; quy hoạch, thiết kế, xây dựng, sử dụng công trình viễn thông; quy hoạch, quản sử
dụng tài nguyên viễn thông, Internet; quản chất lượng dịch vụ viễn thông;
c) Tần số tuyến điện;
d) Công nghệ thông tin, bao gồm: phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; đầu tư,
mua sắm; an toàn thông tin mạng; chống thư rác, tin nhắn rác; mạng hội, trang thông tin điện
tử, trò chơi điện tử trên mạng, trò chơi điện tử công cộng;
đ) Giao dịch điện tử.
2. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản nhà nước khác liên quan đến các
lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều này không được quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy
định tại các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đó để xử phạt.
Điều 2. Đối tượng bị xử phạt
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
1. Tổ chức, nhân Việt Nam tổ chức, nhân nước ngoài (sau đây gọi tắt tổ chức,
nhân) thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này.
2. Tổ chức đối tượng bị xử phạt theo quy định của Nghị định này bao gồm:
a) Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số tuyến điện,
công nghệ thông tin giao dịch điện tử;
b) Đại cung cấp dịch vụ: bưu chính; viễn thông; trò chơi điện tử trên mạng;
c) Đại Internet tổ chức;
d) Đại diện, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước
ngoài; chi nhánh của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính;
đ) Điểm cung cấp dịch vụ: viễn thông; trò chơi điện tử công cộng;
e) Điểm truy nhập Internet công cộng;
g) T chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di
động;
h) Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phát thanh, truyền thanh, truyền hình s dụng tần số
tuyến điện;
i) Đơn vị sự nghiệp, tổ chức hội, tổ chức hội nghề nghiệp sử dụng tần số tuyến
điện;
k) Tổ chức phi chính phủ nước ngoài sử dụng tần số tuyến điện;
l) Nhà đăng tên miền;
m) Đơn vị vận hành hệ thống thông tin;
n) Cơ quan nhà nước hành vi vi phạm hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản
nhà nước được giao;
o) c t chức khác không phải cơ quan nhà nước vi phạm hành chính trong c lĩnh
vực quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định này.
Điều 3. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính biện pháp khắc phục hậu quả
1. Hình thức xử phạt chính:
a) Cảnh cáo;
b) Phạt tiền.
2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, nhân hành vi vi phạm hành chính
còn thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung sau:
a) Tước quyền sử dụng giấy phép thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng đối với giấy
phép: Bưu chính, Giấy phép Viễn thông, Giấy phép thiết lập mạng viễn thông, Giấy phép lắp
đặt cáp viễn thông trên biển, Giấy phép sử dụng tần số tuyến điện, Giấy phép kinh doanh sản
phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, Giấy phép thiết lập mạng hội, Giấy phép cung cấp
dịch vụ trò chơi điện tử G1, Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ s công cộng, Giấy
phép, chứng chỉ hành nghề.
b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn
thông, tần số tuyến điện, công nghệ thông tin giao dịch điện tử;
c) Đình chỉ hoạt động thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng;
d) Trục xuất.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
3. Ngoài hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung, tổ chức, nhân vi phạm
hành chính còn thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau:
a) Buộc nộp lại tổng số tiền tương đương tổng số tiền đã được nạp vào tài khoản chính
của B xác định thuê bao (SIM), trường hợp không thể c định chính xác, số tiền phải nộp lại
trên mỗi SIM được áp dụng theo công thức: 100.000 đồng nhân với số tháng vi phạm;
b) Buộc thay đổi mục đích s dụng hoặc tái chế;
c) Buộc thu hồi số thuê bao, đầu số, kho số viễn thông;
d) Buộc thu hồi tài nguyên Internet, tên miền, địa chỉ Internet (IP), số hiệu mạng
(ASN);
đ) Buộc thu hồi số quản lý, số cung cấp dịch vụ;
e) Buộc hoàn trả địa chỉ IP, ASN, tên miền;
g) Buộc nộp lại phí sử dụng tần số trong thời gian sử dụng tần số không giấy phép
hoặc sử dụng sai nghiệp vụ, phương thức phát;
h) Buộc nộp lại chứng chỉ tuyến điện viên;
i) Buộc hoàn trả lại bưu gửi;
k) Buộc thanh toán đầy đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng tài nguyên Internet;
l) Buộc tái xuất vật phẩm, hàng hóa cấm nhập khẩu, tem bưu chính;
m) Buộc thu hồi kinh phí đã chi không đúng;
n) Buộc hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng tần số tuyến điện;
o) Buộc nộp lại văn bản cho phép thực hiện hoạt động gia công, sửa chữa sản phẩm
công nghệ thông tin đã qua sử dụng;
p) Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn, thông tin vi phạm pháp luật.
q) Kiến nghị quan thẩm quyền thu hồi giấy phép do vi phạm quy định của pháp
luật.
r) Buộc nộp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
Điều 4. Quy định về mức phạt tiền thẩm quyền phạt tiền đối với nhân, tổ
chức
1. Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực: bưu chính giao dịch điện tử đối với
nhân 40.000.000 đồng.
2. Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực: viễn thông, tần số tuyến điện, công nghệ
thông tin đối với nhân 100.000.000 đồng.
3. Mức phạt tiền quy định từ Chương II đến Chương VII tại Nghị định y được áp
dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức, trừ quy định tại Điều 106 Nghị định này.
Trường hợp nhân hành vi vi phạm như của tổ chức t mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt
tiền đối với tổ chức.
4. Thẩm quyền phạt tiền quy định tại Chương VIII Nghị định này là thẩm quyền phạt
tiền đối với một hành vi vi phạm của tổ chức; đối với hành vi vi phạm của nhân, thẩm quyền
phạt tiền bằng 1/2 thẩm quyền phạt tiền đối với tổ chức.
Chương II
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, HÌNH THỨC

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP

Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Gửi bưu phẩm có văn hóa phẩm đồi trụy bị phạt đến 30 triệu đồng

Ngày 03/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Theo đó, hành vi gửi hoặc chấp nhận hoặc vận chuyển hoặc phát bưu gửi chứa văn hóa phẩm trái đạo đức xã hội, trái thuần phong mỹ tục của Việt Nam sẽ bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng. Ngoài ra, tổ chức cũng có thể bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng nếu gửi, chấp nhận hoặc vận chuyển bưu gửi chứa: vật phẩm, hàng hóa từ Việt Nam đi các nước cấm xuất khẩu/nhập khẩu; vật phẩm, hàng hóa cấm sử dụng hoặc cấm lưu thông; vật phẩm, hàng hóa cấm vận chuyển bằng đường bưu chính.

Mức phạt từ 20 - 30 triệu đồng cũng được áp dụng đối với hành vi cung ứng dịch vụ bưu chính nhưng không có giấy phép; mua bán, cầm cố Giấy phép bưu chính hoặc cho thuê, cho mượn Giấy phép bưu chính; chuyển nhượng Giấy phép bưu chính trái pháp luật. Ngoài ra, hành vi mua bán, cầm cố Giấy phép bưu chính còn có thể bị tước quyền sử dụng Giấy phép bưu chính từ 01 tháng đến 03 tháng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/4/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Bưu chính viễn thông được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 490
Bưu chính - Viễn thông Xem thêm