Nghị định 156/2018/NĐ-CP

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP

Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Nghị định này được Chính phủ ban hành ngày 16/11/2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Tóm tắt nội dung Nghị định 156/2018/NĐ-CP

Mức chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất

Nội dung này được quy định cụ thể tại Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Nghị định nêu rõ, mức chi trả dịch vụ môi trường rừng như sau:

- Đối với cơ sở sản xuất thủy điện: Mức chi trả là 36 đồng/kWh điện thương phẩm;

- Đối với cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch: Mức chi là 52 đồng/m3;

- Đối với cơ sở sản xuất nông nghiệp có sử dụng nước từ nguồn nước: Mức chi 50 đồng/m3;

- Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí: Mức chi tối thiểu bằng 1% trên tổng doanh thu trong kỳ;

- Đối với doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản hoặc doanh nghiệp liên kết với các hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản: Mức chi tối thiểu bằng 1% tổng doanh thu trong kỳ.

Nghị định này được Chính phủ ban hành ngày 16/11/2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Đánh giá bài viết
2 2.629
Văn bản Nông - Lâm - Ngư nghiệp Xem thêm