Nghị định 20/2020/NĐ-CP quản lý tiền lương tiền thưởng tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước

Nghị định số 20/2020/NĐ-CP

Nghị định 20/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.

Tóm tắt nội dung Nghị định 20/2020/NĐ-CP

Từ 01/04, thí điểm quản lý lao động, tiền lương tại 03 Tập đoàn, Tổng công ty

Ngày 17/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2020/NĐ-CP về việc thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.
Theo đó, thí điểm về quản lý lao động, xây dựng thang lương, bảng lương; tiền lương, tiền thưởng của người lao động và Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên năm 2020 tại Tập đoàn, Tổng công ty (sau đây gọi chung là công ty) sau:

Thứ nhất, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Thứ hai, Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP.

Thứ ba, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Cụ thể, công ty phải xây dựng kế hoạch lao động làm cơ sở để tuyển dụng lao động. Đối với trường hợp tuyển dụng lao động vượt quá nhu cầu sử dụng, dẫn đến dư thừa phải chấm dứt hợp đồng lao động, làm tăng chi phí của công ty thì Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm (kể cả việc giảm trừ tiền lương, tiền thưởng) trước Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị của công ty.

Đáng chú ý, tiền lương của người lao động và Ban điều hành được khoán theo đơn giá tiền lương như sau: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đơn giá khoán theo tỷ lệ % trên tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có tiền lương, được xác định trên cơ sở đơn giá bình quân của giai đoạn 2018 – 2019 và có tính bù chênh lệch tiền lương của lao động trực tiếp thực hiện sản phẩm công nghệ cao mà công ty trả lương thấp hơn so với mặt bằng tiền lương cùng ngành nghề trên thị trường…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/04/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Lao động tiền lương được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 82
Lao động - Tiền lương Xem thêm