Nghị định 26/2019/NĐ-CP

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 26/2019/NĐ-CP
Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2019
NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT THỦY SẢN
Căn c Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn c Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều biện pháp thi hành Luật Thủy
sản.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết khoản 10 Điều 10, điểm b khoản 3 Điều 13, khoản 4 Điều 16,
khoản 5 Điều 21, điểm a khoản 2 Điều 23, Điều 24, khoản 5 Điều 25, khoản 5 Điều 27, khoản 4
Điều 28, khoản 2 Điều 32, khoản 5 Điều 34, khoản 6 Điều 35, khoản 5 Điều 36, khoản 5 Điều
38, khoản 3 Điều 39, khoản 3 Điều 40, khoản 1 Điều 48, điểm đ khoản 2 Điều 50, khoản 3 Điều
51, khoản 2 Điều 53, khoản 7 Điều 56, điểm k khoản 2 Điều 57, khoản 4 Điều 64, khoản 4 Điều
66, khoản 2 Điều 68, điểm d khoản 1 điểm d khoản 2 Điều 78, khoản 4 Điều 79, khoản 2
Điều 89, khoản 3 Điều 94, khoản 7 Điều 98, khoản 3 Điều 99 của Luật Thủy sản biện pháp
thi hành Luật Thủy sản.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, nhân Việt Nam tổ chức, nhân nước ngoài hoạt
động thủy sản hoặc liên quan đến hoạt động thủy sản trong nội địa, đảo, quần đảo vùng
biển của Việt Nam; tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động khai thác thủy sản ngoài vùng biển
Việt Nam.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các t ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Nuôi trồng thủy sản thâm canh nuôi trồng thủy sản trong điều kiện kiểm soát được quá
trình tăng trưởng, sản lượng của loài thủy sản nuôi sự tăng trưởng của loài thủy sản nuôi phụ
thuộc hoàn toàn o nguồn thức ăn thủy sản.
2. Nuôi trồng thủy sản bán thâm canh nuôi trồng thủy sản trong điều kiện kiểm soát được một
phần quá trình tăng trưởng, sản lượng của loài thủy sản nuôi sự tăng trưởng của loài thủy sản
nuôi phụ thuộc vào nguồn thức ăn tự nhiên thức ăn thủy sản.
3. Tuyến bờ đường gấp khúc được tạo bởi c đoạn thẳng nối liền từ điểm 01 đến điểm 18.
Tọa độ các điểm từ điểm 01 đến điểm 18 được c định bởi kinh độ độ quy định tại Phụ
lục IV-A ban hành kèm theo Nghị định này.
4. Tuyến lộng đường gấp khúc được tạo bởi các đoạn thẳng nối liền t điểm 01’ đến điểm 18’.
Tọa độ các điểm từ điểm 01’ đến điểm 18’ được xác định bởi kinh độ độ quy định tại Phụ
lục IV-A ban hành kèm theo Nghị định này.
5. Hệ thống giám sát tàu hệ thống được tích hợp bởi thiết bị lắp đặt trên tàu cá kết nối với
trung tâm dữ liệu giám sát tàu để quản lý, giám sát hành trình, hoạt động của tàu trên các
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
vùng biển.
6. Thiết bị giám sát hành trình lắp trên tàu thiết bị đầu cuối để nhận, lưu trữ truyền phát
các thông tin liên quan đến quá trình hoạt động của tàu cá; được kích hoạt, cài đặt để truyền dữ
liệu về trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá.
7. Chuyển tải thủy sản hoạt động chuyển thủy sản, sản phẩm thủy sản khai thác từ u y
sang tàu khác.
8. Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn biển vùng biển, đảo, quần đảo, ven biển
được xác định để bảo toàn nguyên vẹn, giữ nguyên hiện trạng theo dõi diễn biến tự nhiên của
các loài động vật, thực vật thủy sinh các hệ sinh thái tự nhiên trên biển.
9. Phân khu phục hồi sinh thái của khu bảo tồn biển vùng biển, đảo, quần đảo, ven biển được
xác định để triển khai hoạt động phục hồi, i tạo các loài động vật, thực vật thủy sinh các hệ
sinh thái t nhiên trên biển.
10. Phân khu dịch vụ - hành chính của khu bảo tồn biển là vùng biển, đảo, quần đảo, ven biển
được xác định để triển khai hoạt động dịch vụ, hành chính, hoạt động thủy sản có kiểm soát.
11. Vùng đệm của khu bảo tồn biển vùng biển, đảo, quần đảo, ven biển bao quanh hoặc tiếp
giáp với ranh giới trong của khu bảo tồn nhằm ngăn ngừa, giảm nhẹ tác động gây hại từ bên
ngoài đối với khu bảo tồn.
12. Tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản bao gồm: tàu thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ nguồn lợi
thủy sản, tàu vận chuyển (chuyển tải, chế biến) thủy sản, sản phẩm thủy sản, trừ tàu chở thủy
sản, sản phẩm thủy sản bằng công-ten-nơ.
13. Khai thác thủy sản bất hợp pháp hoạt động khai thác thủy sản được thực hiện bởi tàu
của Việt Nam, nước ngoài trong vùng biển thuộc quyền tài phán của một quốc gia không
được phép, hoạt động trái với luật pháp, quy định của quốc gia đó hoặc tàu treo cờ của quốc
gia đã thỏa ước với một t chức quản nghề khu vực nhưng hoạt động trái với các biện
pháp bảo tồn quản lý của tổ chức tính chất ràng buộc đối với quốc gia tàu treo cờ, hoạt
động trái với các điều khoản trong luật quốc tế được áp dụng hoặc tàu vi phạm luật quốc gia
hay các nghĩa vụ quốc tế, bao gồm cả luật nghĩa vụ quốc tế của các quốc gia hợp tác với một
tổ chức quản nghề khu vực liên quan.
14. Khai thác thủy sản không báo cáo hoạt động khai thác thủy sản không báo cáo hoặc báo
cáo không đầy đủ cho quan thẩm quyền của Việt Nam, trái với luật pháp quy định của
Việt Nam; được thực hiện trong khu vực thuộc thẩm quyền của một tổ chức quản nghề khu
vực liên quan, không o cáo hoặc báo cáo không đầy đủ, trái với quy trình thủ tục báo cáo của
tổ chức đó.
15. Khai thác thủy sản không theo quy định hoạt động khai thác thủy sản được thực hiện
trong khu vực hoạt động của một tổ chức quản nghề cá khu vực liên quan bởi các tàu
không quốc tịch, u treo c của quốc gia không thuộc tổ chức, hay bởi bất kỳ một thực thể
khai thác thủy sản nào khác theo cách thức không nhất quán hay trái với các biện pháp bảo tồn
quản lý của tổ chức đó hoặc được thực hiện bởi các tàu trong khu vực hay khai thác loài
thủy sản không phải đối tượng áp dụng của các biện pháp bảo tồn hay quản liên quan theo
cách thức không nhất quán với trách nhiệm của quốc gia về bảo tồn nguồn sinh vật biển trong
luật pháp quốc tế.
Điều 4. Quy định chung về thực hiện thủ tục hành chính trong Nghị định này
1. Nộp hồ thực hiện thủ tục hành chính: Tùy theo điều kiện tiếp nhận, trả kết quả của quan
giải quyết thủ tục hành chính, tổ chức, nhân nộp hồ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu
chính hoặc qua môi trường mạng (cơ chế một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm
điện tử, email, fax):
a) Trường hợp nộp hồ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính: Các thành phần hồ phải bản
chính hoặc bản sao chứng thực hoặc bản chụp đóng dấu của sở;
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b) Trường hợp nộp hồ qua môi trường mạng: Các thành phần hồ phải được scan, chụp từ
bản chính.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
3. Thời gian tr lời tính đầy đủ của thành phần hồ sơ:
a) Trường hợp nộp hồ trực tiếp: quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra thành phần
hồ trả lời ngay khi tổ chức, nhân đến nộp hồ ;
b) Trường hợp nộp hồ qua dịch vụ u chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn
không quá 02 ngày làm việc, quan giải quyết thủ tục hành chính xem xét tính đầy đủ, nếu hồ
chưa đầy đủ theo quy định, quan giải quyết thủ tục hành chính thông o cho tổ chức,
nhân biết để bổ sung.
4. Cách thức nộp phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, nhân nộp phí, lệ phí theo
quy định hiện hành trực tiếp tại quan giải quyết thủ tục nh chính hoặc bằng hình thức
chuyển khoản hoặc qua dịch vụ khác.
5. Cách thức trả kết quả: quan giải quyết thủ tục hành chính thực hiện trả kết quả giải quyết
thủ tục hành chính trực tiếp tại nơi nhận hồ hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi
trường mạng.
6. Trong Nghị định này nội dung quy định khác với quy định nêu tại khoản 1, 2, 3, 4
khoản 5 Điều y thì thực hiện theo quy định đó.
7. Trường hợp hồ bản bằng chữ nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt.
8. Tổ chức, nhân chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hồ đã nộp.
Chương II
BẢO VỆ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN
Mục 1. ĐỒNG QUẢN LÝ TRONG BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN
Điều 5. Công nhận giao quyền quản cho tổ chức cộng đồng
1. Hồ đề nghị công nhận giao quyền quản cho tổ chức cộng đồng bao gồm:
a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 01.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Phương án bảo vệ khai thác nguồn lợi thủy sản tại khu vực dự kiến thực hiện đồng quản
theo Mẫu số 02.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;
c) Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 03.BT Phụ lục I ban hành kèm theo
Nghị định y;
d) Thông tin về tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 04.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định
này;
đ) Bản chính biên bản họp tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 05.BT Phụ lục I ban hành kèm theo
Nghị định y.
2. Trình tự công nhận giao quyền quản lý cho t chức cộng đồng như sau:
a) Đại diện tổ chức cộng đồng gửi hồ theo quy định tại khoản 1 Điều này đến quan
thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Thủy sản;
b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, quan thẩm quyền thông báo
Phương án bảo vệ khai thác nguồn lợi thủy sản trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm
yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp khu dân nơi dự kiến thực hiện
đồng quản lý;
c) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo theo quy định tại điểm b khoản này, quan
thẩm quyền tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), ban hành quyết định công nhận
giao quyền quản cho tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 06.BT Phụ lục I ban hành kèm theo

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP

Nghị định 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/04/2019.

Tóm tắt nội dung Nghị định 26/2019/NĐ-CP

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản có hiệu lực trong 24 tháng

Ngày 08/03/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

Theo đó, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản có hiệu lực trong vòng 24 tháng. Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận như sau:

- Cơ sở gửi hồ sơ (gồm: Đơn đề nghị; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao khu vực biển, hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; sơ đồ vị trí đặt lồng/bè, sơ đồ khu vực nuôi trồng thủy sản) đến cơ quan quản lý Nhà nước cấp tỉnh;

- Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý Nhà nước kiểm tra thực tế và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản, nếu cơ sở đạt yêu cầu.

Giấy chứng nhận sẽ bị thu hồi nếu bị tẩy xóa, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận hoặc cơ sở không còn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hoặc có hành vi vi phạm khác mà pháp luật quy định phải thu hồi Giấy chứng nhận

Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/04/2019.

Mời các bạn sử dụng file tải để xem toàn bộ nội dung biểu mẫu phụ lục kèm theo nghị định.

Đánh giá bài viết
1 510
Văn bản Nông - Lâm - Ngư nghiệp Xem thêm