Nghị định 27/2019/NĐ-CP

1 35

Nghị định số 27/2019/NĐ-CP

Nghị định 27/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ. 

Tóm tắt nội dung Nghị định 27/2019/NĐ-CP

Dữ liệu địa giới hành chính phải được cập nhật ngay khi có thay đổi

Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ ngày 13/03/2019.
Theo đó, chu kỳ cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia là khoảng thời gian tối đa giữa hai lần cập nhật dữ liệu theo quy định như sau:

- Trong thời gian không quá 05 năm, cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia phải được cập nhật định kỳ. Đối với cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ trung bình và tỷ lệ nhỏ vùng biển Việt Nam được cập nhật không quá 07 năm;

- Dữ liệu giao thông, dữ liệu dân cư được cập nhật định kỳ hàng năm;

- Cập nhật ngay đối với dữ liệu biên giới quốc gia, địa giới hành chính được thực hiện khi có sự thay đổi;

- Cập nhật ngay đối với khu vực có sự thay đổi bất thường phục vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/05/2019.

Đánh giá bài viết
1 35
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở Xem thêm