Nghị định 27/2019/NĐ-CP

1 87
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 27/2019/NĐ-CP
Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019
NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ
Căn c Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn c Luật Đo đạc bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc bản đồ.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc bản đồ về hệ thống số liệu các
mạng lưới đo đạc quốc gia; cập nhật sở dữ liệu nền địa quốc gia hệ thống bản đồ địa
hình quốc gia; xây dựng, vận hành, bảo trì bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc; lưu trữ, bảo mật,
cung cấp, trao đổi, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc bản đồ; xây dựng
hạ tầng dữ liệu không gian địa quốc gia; giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ; chứng chỉ
hành nghề đo đạc bản đồ.
2. Trạm thu dữ liệu viễn thám, dữ liệu ảnh viễn thám tuân thủ quy định của Nghị định này
quy định của Nghị định về hoạt động viễn thám; trường hợp sự khác nhau giữa Ngh định
này Nghị định về hoạt động viễn thám thì thực hiện theo quy định tại Nghị định về hoạt động
viễn thám.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với quan, tổ chức, nhân hoạt động đo đạc bản đồ; khai thác,
sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc bản đồ; hoặc hoạt động khác liên quan đến đo
đạc bản đồ trên lãnh thổ nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các t ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Trạm tham chiếu sở hoạt động liên tục trạm định vị vệ tinh phục vụ xây dựng hệ tọa độ
quốc gia, hệ tọa độ quốc gia động, liên kết hệ tọa độ quốc gia với hệ tọa độ quốc tế phục vụ
nghiên cứu khoa học, cung cấp số cải chính giá trị tọa độ, độ cao cho hoạt động đo đạc bản đồ,
dẫn đường.
2. Trạm tham chiếu hoạt động liên tục trạm định vị vệ tinh cung cấp số cải chính giá trị tọa độ,
độ cao cho hoạt động đo đạc bản đồ, dẫn đường.
3. Điểm đo đạc quốc gia điểm gắn với mốc đo đạc quốc gia, ít nhất một trong các giá trị tọa
độ, độ cao, trọng lực, được thiết lập theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
4. hình geoid là hình mặt trọng trường Trái Đất, trên đó thế trọng trường mọi điểm
giá trị bằng nhau. hình geoid trùng với bề mặt nước biển trung bình trên các đại dương, gi
định o dài qua các lục địa; được sử dụng trong xác định độ cao nghiên cứu khoa học về
Trái Đất.
5. Phương pháp đo đạc bản đồ cách thức thu nhận, xử thông tin, dữ liệu về vị trí, hình
dạng, kích thước thông tin thuộc tính của đối tượng địa để xây dựng, cập nhật sở dữ liệu
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
địa thành lập bản đồ.
Điều 4. Báo cáo về hoạt động đo đạc bản đ
1. Đối tượng lập báo cáo hàng năm về hoạt động đo đạc bản đồ gồm bộ, quan ngang bộ,
quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức hoạt động đo đạc bản đồ.
2. Kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm.
3. Báo cáo được gửi bằng văn bản điện t chữ số của người thẩm quyền hoặc văn bản
giấy do người thẩm quyền đóng dấu.
4. Trách nhiệm lập gửi o cáo về hoạt động đo đạc bản đồ
a) Tổ chức hoạt động đo đạc bản đồ thuộc phạm vi quản của bộ, quan ngang bộ,
quan thuộc Chính phủ lập báo o về hoạt động đo đạc bản đồ gửi quan chủ quản trong
thời hạn 10 ngày sau khi kết thúc kỳ báo cáo. Nội dung o cáo lập theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban
hành kèm theo Ngh định này;
b) Tổ chức hoạt động đo đạc bản đồ thuộc phạm vi quản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập
báo o về hoạt động đo đạc bản đồ gửi quan chuyên môn về tài nguyên môi trường
thuộc Ủy ban nhân n cấp tỉnh trong thời hạn 10 ngày sau khi kết thúc kỳ báo cáo để tổng hợp
báo cáo y ban nhân dân cấp tỉnh. Nội dung báo cáo lập theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm
theo Nghị định này;
c) Bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ, y ban nhân dân cấp tỉnh lập báo cáo về
hoạt động đo đạc bản đồ thuộc phạm vi quản gửi về Bộ Tài nguyên Môi trường thông
qua quan quản chuyên ngành về đo đạc bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường
trong thời hạn 30 ngày sau khi kết thúc kỳ báo cáo. Nội dung báo cáo lập theo Mẫu số 02 Phụ
lục I ban hành kèm theo Nghị định này;
d) quan quản chuyên ngành về đo đạc bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường lập
báo cáo về hoạt động đo đạc bản đồ trên phạm vi cả nước trình Bộ trưởng Bộ i nguyên
Môi trường ký, gửi Chính phủ trong thời hạn 45 ngày sau khi kết thúc kỳ báo cáo.
5. Ngoài việc thực hiện báo cáo định kỳ, khi u cầu của quan quản nhà nước về đo đạc
bản đồ thì quan, tổ chức liên quan trách nhiệm báo o đột xuất về tình hình hoạt động
đo đạc bản đồ theo yêu cầu.
6. quan, tổ chức chịu trách nhiệm về tính chính c của thông tin, số liệu trong báo cáo về
hoạt động đo đạc bản đồ của mình.
Chương II
HỆ THỐNG SỐ LIỆU CÁC MẠNG LƯỚI ĐO ĐẠC QUỐC GIA
Điều 5. Số liệu của mạng lưới tọa đ quốc gia
1. Mạng lưới tọa độ quốc gia là hệ thống điểm đo đạc quốc gia có giá trị tọa độ không gian được
liên kết tạo thành mạng lưới thống nhất, phủ trùm trên toàn quốc, được thiết lập theo tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật theo mốc thời gian để xác định truyền hệ tọa
độ quốc gia. Căn cứ vào mật độ độ chính xác xác định giá trị tọa độ, mạng lưới tọa độ quốc
gia được chia thành lưới tọa độ cấp 0, lưới tọa độ hạng I, lưới tọa độ hạng II, lưới tọa độ hạng
III.
2. S liệu của mạng lưới tọa độ quốc gia tập hợp giá trị tọa độ không gian của các điểm đo đạc
quốc gia được thiết lập trong quá trình xây dựng mạng lưới tọa độ quốc gia, được sử dụng thống
nhất trong phạm vi toàn quốc phục vụ hoạt động đo đạc bản đồ nghiên cứu khoa học.
3. Tọa độ của điểm trong lưới tọa độ cấp 0 được tính trong hệ tọa độ quốc gia hệ tọa độ quốc
tế.
4. Khi thay đổi hệ tọa độ quốc gia, số liệu của mạng lưới tọa độ quốc gia phải được thiết lập lại.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Điều 6. Số liệu của mạng lưới độ cao quốc gia
1. Mạng lưới độ cao quốc gia hệ thống điểm đo đạc quốc gia giá trị độ cao được liên kết tạo
thành mạng lưới thống nhất, phủ trùm trên toàn quốc, được thiết lập theo tiêu chuẩn, quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật theo mốc thời gian để xác định truyền hệ độ cao quốc gia.
Căn cứ vào mật độ độ chính c xác định giá tr độ cao, mạng lưới độ cao quốc gia được chia
thành lưới độ cao hạng I, lưới độ cao hạng II, lưới độ cao hạng III.
2. Lưới độ cao hạng I lưới độ cao hạng II được đo lặp theo chu kỳ 19 năm. Đối với các điểm
trong mạng lưới độ cao quốc gia những khu vực nền đất yếu, chịu nhiều ảnh hưởng của
phát triển kinh tế - hội, chu kỳ đo lặp được rút ngắn tùy theo mức độ ảnh hưởng do Thủ
tướng Chính phủ quyết định.
3. hình geoid sử dụng cho lãnh thổ Việt Nam được xây dựng trên sở chỉnh hình
geoid toàn cầu theo số liệu trọng lực trên nh thổ Việt Nam để phục vụ việc xác định độ cao
nghiên cứu khoa học về Trái Đất.
4. Số liệu của mạng lưới độ cao quốc gia gồm tập hợp giá trị độ cao của các điểm độ cao quốc
gia được thiết lập trong quá trình xây dựng mạng lưới độ cao quốc gia được sử dụng thống nhất
trong phạm vi cả nước phục vụ hoạt động đo đạc bản đồ nghiên cứu khoa học.
Điều 7. Số liệu của mạng lưới trọng lực quốc gia
1. Mạng lưới trọng lực quốc gia là hệ thống điểm đo đạc quốc gia giá trị gia tốc lực trọng
trường được liên kết tạo thành mạng lưới thống nhất, phủ trùm trên toàn quốc, được thiết lập
theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật theo mốc thời gian để xác định
truyền hệ trọng lực quốc gia. Căn c vào mật độ độ chính xác xác định giá trị gia tốc lực
trọng trường, mạng lưới trọng lực quốc gia bao gồm mạng lưới điểm trọng lực sở, mạng lưới
trọng lực hạng I hạng II.
2. Số liệu của mạng lưới trọng lực quốc gia tập hợp giá trị gia tốc lực trọng trường của các
điểm trọng lực quốc gia được thiết lập trong quá trình xây dựng mạng lưới trọng lực quốc gia,
được sử dụng thống nhất trong phạm vi toàn quốc phục vụ hoạt động đo đạc bản đồ
nghiên cứu khoa học.
3. Lưới trọng lực quốc gia được đo lặp theo chu kỳ 10 năm.
4. Khi sự biến động trong hệ thống trọng lực quốc gia thì số liệu của mạng lưới hệ thống
trọng lực quốc gia phải được thiết lập lại.
Điều 8. Số liệu của mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia
1. Mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia hệ thống các trạm định vị vệ tinh quốc gia được
liên kết thành mạng lưới thống nhất, phủ trùm trên toàn quốc trong hệ tọa độ quốc gia; được xây
dựng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật. Mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc
gia bao gồm hệ thống trạm tham chiếu s hoạt động liên tục hệ thống trạm tham chiếu
hoạt động liên tục.
2. Số liệu của mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia bao gồm giá trị tọa độ, độ cao, trọng lực
của các trạm định vị vệ tinh quốc gia được thiết lập trong quá trình xây dựng mạng lưới trạm
định vị vệ tinh quốc gia, được sử dụng để xây dựng hệ tọa độ quốc gia, hệ tọa độ quốc gia động,
liên kết hệ tọa độ quốc gia với hệ tọa độ quốc tế, phục vụ nghiên cứu khoa học, phục vụ hoạt
động đo đạc bản đồ, dẫn đường các hoạt động khác.
Điều 9. Công bố số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia
1. Bộ i nguyên Môi trường trách nhiệm hoàn thiện hệ thống số liệu các mạng lưới đo
đạc quốc gia trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Luật Đo đạc bản đồ hiệu lực để công bố sử
dụng thống nhất trong toàn quốc.
2. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường trách nhiệm công bố hệ thống số liệu các mạng
lưới đo đạc quốc gia theo quy định trong thời hạn 30 ngày sau khi phê duyệt hoàn thành.

Nghị định số 27/2019/NĐ-CP

Nghị định 27/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ. 

Tóm tắt nội dung Nghị định 27/2019/NĐ-CP

Dữ liệu địa giới hành chính phải được cập nhật ngay khi có thay đổi

Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ ngày 13/03/2019.
Theo đó, chu kỳ cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia là khoảng thời gian tối đa giữa hai lần cập nhật dữ liệu theo quy định như sau:

- Trong thời gian không quá 05 năm, cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia phải được cập nhật định kỳ. Đối với cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ trung bình và tỷ lệ nhỏ vùng biển Việt Nam được cập nhật không quá 07 năm;

- Dữ liệu giao thông, dữ liệu dân cư được cập nhật định kỳ hàng năm;

- Cập nhật ngay đối với dữ liệu biên giới quốc gia, địa giới hành chính được thực hiện khi có sự thay đổi;

- Cập nhật ngay đối với khu vực có sự thay đổi bất thường phục vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/05/2019.

Đánh giá bài viết
1 87
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở Xem thêm