Nghị định 33/2019/NĐ-CP

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 24.04.2019 16:02:13 +07:00

Nghị định số 33/2019/NĐ-CP

Nghị định 33/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Tóm tắt nội dung Nghị định 33/2019/NĐ-CP

Chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng GTĐB tối đa 50 năm

Ngày 23/04/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 33/2019/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Theo đó, việc chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (GTĐB) được thực hiện thông qua Hợp đồng chuyển nhượng, thời hạn của hợp đồng do các bên thỏa thuận nhưng tối đa không quá 50 năm. Các bên giao kết hợp đồng có thể điều chỉnh hợp đồng trong trường hợp doanh thu từ hoạt động khai thác tài sản trong thời gian chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tăng hoặc giảm liên tục 03 năm liền với mức trên 10%/năm.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định doanh nghiệp nhận chuyển nhượng phải thanh toán tiền chuyển nhượng cho cơ quan quản lý tài sản trong 90 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng. Số tiền này được cơ quan quản lý tài sản nộp vào sổ tạm giữ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tiền chuyển nhượng. Nếu doanh nghiệp không thanh toán đúng hạn thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của cơ quan quản lý thuế.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 17/06/2019.

Văn bản này hướng dẫn cho Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 của Quốc hội và làm hết hiệu lực Nghị định 10/2013/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Đánh giá bài viết
1 145
Văn bản Giao thông vận tải Xem thêm