Nghị định 39/2019/NĐ-CP

1 106
2
2. Quhot đng theo mô hình Công ty tch nhim hu hn mt thành
viên do Nhà nưc nm giữ 100% vốn điều lệ.
3. Qu cách pháp nhân, vn điều lệ, có báo cáo tài chính rng,
con dấu, đưc m tài khon tại Kho bạc Nhà nưc vàc ngân hàng
thương mi hot đng hp pháp tại Vit Nam theo quy đnh ca pháp luật.
4. BKe hoch và Đu tư cơ quan đại din chs hu Nhà nước, thc
hiện quyền và nghĩa v ca đại diện ch sở hữu Nhà nước.
5. Tr s chính ca Quỹ đt tại thành ph Hà Nội.
Điều 3. Nguyên tắc, mục tiêu hot đng của Qu
1. Nguyên tắc hot động
a) Quỹ hoạt động theo nguyên tắc t chủ về tài chính, bảo đảm an toàn vốn;
b) Quỹ chịu ừách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vn chủ sở hữu ca mình;
c) Qu h tr đúng đối tưng và đ điều kin theo quy đnh tại Ngh
định này.
2. Mc tu hot động
a) Nâng cao kh năng cnh tranh ca doanh nghip nh và vừa, góp phần
m tăng thu nhp, tạo vic m cho ngưi lao động;
b) To ngun vn h trợ, phát trin doanh nghip nh và vừa;
c) Nâng cao hiệu qu qun vn nhà nưc h tr doanh nghiệp nhỏ
và vừa.
Điều 4. Giải tch t ng
Trong Nghđịnh này, c t ng ới đây đưc hiu như sau:
1. “Ngưi qun ca Qu là ngưi giữ chc danh, chc v Ch tịch
Hội đng thành vn, thành viên Hi đng thành vn, Kim soát vn, Gm
đốc, Phó Giám đốc.
2. Ngưi lao đng của Qu ngưi lao đng đưc tuyn dng để làm
việc tại Qu theo quy đnh pp luật v lao động nhưng không gi c chức
danh, chc v quy đnh tại khon 1 Điều này.
3. Cho vay trc tiếp là việc Qu trực tiếp thc hin cho vay đối với
doanh nghip nh và vừa.
3
4. Cho vay gián tiếp vic Quỹ thc hin cho vay đối với doanh
nghiệp nh và va thông qua giao vôn cho ngân hàng thương mi được thành
lập và hot đng theo quy định ca pháp luật.
5. Tài tr việc Qu i tr vn và thc hiện các hot đng h trợ
tăng cưng năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
6. T lệ chấp nhận rủi ro là tỷ lệ rủi ro cao nht trong năm i chính mà
Quđưc chp nhn khi tổn tht xảy ra. T lệ chp nhn rủi ro được đo bng
giá trtổn tht m giảm vn điều lệ chia cho vn điu lệ thc có ca Quỹ tại
thi điểm xác định t lệ chp nhn rủi ro.
Chương II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ c ơ CẤU TÔ CHỨC
CỦA QUPHAT TRIẺN DỎANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Điều 5. Nhiệm vvà quyền hạn của Qu
1. Nhim v ca Qu
a) H tr doanh nghip nhvà va theo quy định tại Ngh đnh này;
b) Tiếp nhn, quản và sử dng vn đúng quy định;
c) Thc hiện chế độ o o, kế toán theo quy đnh ti Nghđịnh này và
quy đnh pháp lut ln quan;
d) Chu s thanh tra, kiểm tra, kiểm toán ca các cơ quan quản nhà
nưc thm quyn theo quy định ca pháp luật;
đ) Mua bo hiểm i sản và các loại bảo him khác theo quy định của
pháp lut để bảo đảm an toàn cho Quỹ;
e) Cung cp số liệu, công b công khai v quy chế hot động, cơ chế
i chính, kết qu hot đng ca Quỹ và báo o i chính hàng m đã
được kiểm toán theo quy đnh tại Nghđịnh này và quy định ca pháp luật
liên quan.
2. Quyn hn của Quỹ
a) T chc và hot đng theo đúng nguyên tc và mc tu hot động
ca Quỹ;
b) Đưc tuyn chn, b t, sử dụng, đào tạo lao đng và sử dụng
lao đng theo quy đnh tại Ngh định này và c quy đnh ca pháp luật
liên quan;

Nghị định số 39/2019/NĐ-CP

Nghị định 39/2019/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tóm tắt nội dung Nghị định 39/2019/NĐ-CP

Hướng dẫn doanh nghiệp vay vốn Quỹ Phát triển DN nhỏ và vừa

Chính phủ đã ban hành Nghị định 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 10/05/2019.

Theo đó, để vay vốn trực tiếp Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là Quỹ), doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đề nghị vay vốn gồm có: Giấy đề nghị vay vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hồ sơ dự án, phương án sản xuất kinh doanh và các văn bản, tài liệu khác chứng minh doanh nghiệp có đủ điều kiện vay vốn. Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ đề nghị vay vốn tại trụ sở của Quỹ hoặc qua bưu điện.

Quỹ có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định tính đầy đủ của hồ sơ đề nghị vay vốn, trường hợp cần thiết, Hội đồng thành viên xem xét, quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt cho vay để ra quyết định cho vay. Quỹ có quyền thuê tư vấn độc lập hoặc thành lập Tổ tư vấn cho vay gồm các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia theo lĩnh vực chuyên môn để tư vấn cho vay.

Lãi suất cho vay trực tiếp bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại. Mức cho vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án. Tổng mức cho vay của Quỹ đối với một doanh nghiệp nhỏ và vừa không vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ (vốn điều lệ tối thiểu của Quỹ theo quy định là 2.000 tỷ đồng do ngân sách Nhà nước cấp). Thời hạn vay vốn của doanh nghiệp tối đa không quá 07 năm.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

Nghị định này hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, số 04/2017/QH14

Đánh giá bài viết
1 106
Doanh nghiệp Xem thêm