Nghị định 69/2018/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 69/2018/NĐ-CP
Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018
NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN NGOẠI THƯƠNG
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Quản ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật đầu ngày 26 tháng 11 năm 2014 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6
Phụ lục 4 về Danh Mục ngành, nghề đầu kinh doanh Điều kiện của Luật đầu tư;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi Tiết một số Điều của Luật Quản ngoại
thương.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
1. Ngh định này quy định chi Tiết một số Điều của Luật thương mại Luật Quản
ngoại thương về:
a) Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu,
nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; chuyển khẩu; quá cảnh các hoạt
động khác liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế theo quy định của
pháp luật Điều ước quốc tế nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam thành
viên.
b) Giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản ngoại thương.
2. Hàng hóa tài sản di chuyển; hành nhân; hàng hóa phục vụ nhu cầu của
nhân thân phận ngoại giao; quà biếu, quà tặng, hàng mẫu thực hiện theo quy định
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. quan quản nhà nước.
2. Thương nhân tham gia hoạt động ngoại thương.
3. Tổ chức, nhân trong nước nước ngoài khác liên quan.
Chương II
QUẢN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
Điều 3. Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu
1. Thương nhân Việt Nam không tổ chức kinh tế vốn đầu nước ngoài được
kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện các hoạt động khác liên quan không
phụ thuộc vào ngành, nghề đăng kinh doanh, trừ hàng hóa thuộc Danh Mục cấm
xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định này; hàng hóa cấm xuất khẩu,
cấm nhập khẩu khác theo quy định của pháp luật; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm
ngừng nhập khẩu.
Chi nhánh của thương nhân Việt Nam được thực hiện hoạt động ngoại thương theo ủy
quyền của thương nhân.
2. Tổ chức kinh tế vốn đầu nước ngoài, chi nhánh của thương nhân nước ngoài
tại Việt Nam khi tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi Điều chỉnh
của Nghị định này phải thực hiện các cam kết của Việt Nam trong các Điều ước quốc
tế Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên, Danh Mục hàng hóa lộ
trình do Bộ Công Thương công bố, đồng thời thực hiện các quy định tại Nghị định
này các quy định pháp luật khác liên quan.
3. Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không hiện diện
tại Việt Nam, tổ chức, nhân khác liên quan thuộc các nước, vùng nh thổ
thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới c nước thỏa thuận song phương
với Việt Nam thực hiện theo quy định của Chính phủ.
Điều 4. Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu
1. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân xuất khẩu,
nhập khẩu phải giấy phép của bộ, quan ngang bộ liên quan.
2. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Điều kiện, thương nhân xuất khẩu,
nhập khẩu phải đáp ứng Điều kiện theo quy định pháp luật.
3. Đối với ng hóa thuộc Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra
theo quy định tại Điều 65 Luật Quản ngoại thương, thương nhân xuất khẩu, nhập
khẩu hàng hóa phải chịu sự kiểm tra của quan thẩm quyền theo quy định pháp
luật.
4. Đối với hàng hóa không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này,
thương nhân chỉ phải giải quyết thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại quan hải quan.
Điều 5. Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu
1. ng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thực hiện theo quy định tại các văn bản
pháp luật hiện hành Danh Mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu quy định
tại Phụ lục I Nghị định này.
2. Căn cứ Phụ lục I Nghị định này, các bộ, quan ngang bộ công bố chi Tiết ng
hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu m theo số hàng hóa (mã HS) trên sở trao
đổi, thống nhất với Bộ Công Thương về Danh Mục hàng hóa thống nhất với Bộ
Tài chính về HS.
3. Th tướng Chính phủ xem xét quyết định cho phép xuất khẩu hàng hóa cấm xuất
khẩu; cho phép nhập khẩu hàng hóa cấm nhập khẩu nhằm phục v Mục đích đặc dụng,
bảo hành, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm,
bảo vệ quốc phòng, an ninh.
Điều 6. Chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu
1. Ban hành Danh Mục ng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo phương thức chỉ định
thương nhân quy định tại Phụ lục II Nghị định này.
2. Việc chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định của các
quan thẩm quyền quy định tại Phụ lục II Nghị định này.
Điều 7. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, theo Điều kiện
1. Ban hành Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, theo Điều kiện
tại Phụ lục III Nghị định này.

Nghị định 69/2018/NĐ-CP - Hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương

Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương đã được Chính phủ ban hành ngày 15/05/2018. Nghị định quy định miễn Giấy phép tạm nhập tái xuất đối với trường hợp tạm nhập, tái xuất máy móc, trang thiết bị, dụng cụ khám chữa bệnh vì mục đích nhân đạo; tạm nhập....

Thuộc tính văn bản: Nghị định 69/2018/NĐ-CP

Số hiệu 69/2018/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Lĩnh vực, ngành Thương mại
Nơi ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành 15/05/2018
Ngày hiệu lực 15/05/2018
Đánh giá bài viết
1 435
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại Xem thêm