Nghị định 72/2018/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ
--------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 72/2018/NĐ-CP
Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018
NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LỰC
LƯỢNG TRANG
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị quyết số 49/2017/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về dự toán ngân sách
nhà nước năm 2018;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương sở đối với cán bộ, công chức, viên chức lực
lượng trang.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định y quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng
lương, phụ cấp người lao động (sau đây gọi chung người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các
quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - hội hội được ngân sách
nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện,
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), xã,
phường, thị trấn (cấp xã), đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt lực lượng trang.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Người hưởng lương, phụ cấp quy định tại Điều 1 Ngh định này bao gồm:
1. Cán bộ, công chức t trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ,
công chức năm 2008;
2. Cán bộ, công chức cấp quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008;
3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức năm 2010;
4. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày
14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức lực
lượng trang, gồm:
a) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ
chức chính trị - hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính
2
phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự
nghiệp;
b) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc đã được cấp thẩm
quyền phê duyệt tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
5. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt
động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về
tổ chức, hoạt động quản hội;
6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ quan, binh công nhân, viên chức quốc phòng, lao động
hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;
7. quan, hạ quan hưởng lương, hạ quan, chiến nghĩa vụ, công nhân công an lao động hợp
đồng thuộc Công an nhân dân;
8. Người làm việc trong tổ chức yếu;
9. Người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn tổ dân phố.
Điều 3. Mức lương sở
1. Mức lương sở dùng làm căn cứ:
a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp thực hiện các chế độ khác theo quy định của
pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Ngh định này;
b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;
c) Tính các khoản trích các chế độ được hưởng theo mức lương sở.
2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, mức lương sở 1.390.000 đồng/tháng.
3. Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh mức lương s phù hợp khả năng ngân sách nhà nước,
chỉ số giá tiêu dùng tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.
Điều 4. Kinh phí thực hiện
1. Các bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ, quan khác trung ương trên s dự toán
ngân sách nhà nước được giao, tiếp tục thực hiện các quy định về chính sách tạo nguồn cải cách tiền
lương kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại t chức bộ máy, tinh giản biên chế, đẩy mạnh tự
chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, phấn đấu tăng các nguồn thu theo quy định s
dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương chưa sử dụng hết năm 2017 chuyển sang (nếu có) để
bảo đảm tự cân đối nhu cầu tăng chi do điều chỉnh mức lương sở năm 2018.
2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
a) Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi tiền lương, phụ cấp theo
lương, các khoản tính chất lương các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2018 tăng
thêm so với dự toán năm 2017 được cấp thẩm quyền giao.
2
b) Sử dụng nguồn 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số
kiến thiết) thực hiện so với dự toán năm 2017 do Th tướng Chính phủ giao.
c) Sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu
có).
d) Sử dụng nguồn còn (nếu có) sau khi đảm bảo nhu cầu điều chỉnh tiền lương đến mức lương cơ sở
1.300.000 đồng/tháng, từ các nguồn:
- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản
tính chất lương các khoản chi cho con người theo chế độ) theo dự toán được cấp thẩm quyền
giao năm 2017; kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đẩy
mạnh tự chủ về tài chính của các đơn vị s nghiệp công lập.
- Một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.
- 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) dự toán
năm 2018 so với dự toán năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ giao.
đ) Đối với một số địa phương ngân sách khó khăn, sau khi thực hiện quy định tại các điểm a, b, c d
khoản này vẫn thiếu nguồn thực hiện cải cách tiền lương m 2018 thì ngân sách trung ương bổ sung
số thiếu để địa phương thực hiện.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 m 2018.
2. Nghị định này thay thế Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy
định mức lương sở đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng trang.
Điều 6. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành
1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện các quy định tại Nghị định này đối với các đối tượng
hưởng lương, phụ cấp trong các quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - hội
hội.
2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện các quy định tại Nghị định
này đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.
3. Bộ trưởng Bộ Tài chính:
a) ớng dẫn việc c định nhu cầu, nguồn phương thức chi thực hiện mức lương sở quy định tại
Nghị định này.
b) Thẩm định nhu cầu nguồn kinh phí thực hiện mức lương sở theo Nghị định này đối với các tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu đối với những địa phương nghèo,
ngân sách khó khăn sau khi đã thực hiện chế tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định, tổng hợp
báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Nghị định 72/2018/NĐ-CP - Chính thức tăng lương cơ sở thêm 90.000 đồng từ ngày 01/7/2018

Chính thức tăng lương cơ sở thêm 90.000 đồng từ ngày 01/7/2018 là nội dung nổi bật tại Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

Thuộc tính văn bản: Nghị định 72/2018/NĐ-CP

Số hiệu 72/2018/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Lĩnh vực, ngành Lao động - Tiền lương
Nơi ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành 15/05/2018
Ngày hiệu lực
01/07/2018

Tóm tắt Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Ngày 15/05/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo Nghị định này, từ ngày 01/07/2018, mức lương cơ sở là 1,39 triệu đồng/tháng, thay cho mức 1,3 triệu đồng/tháng trước đây. Mức lương này được dùng làm căn cứ tính mức lương trong bảng lương, phụ cấp; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật, tính các khoản trích và chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Mức lương cơ sở được áp dụng đối với các đối tượng sau:

- Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện

- Cán bộ, công chức cấp xã

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng xếp lương theo cán bộ, công chức

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội và Công an nhân dân…

Trước đó, tại Nghị quyết 49/2017/QH14, Quốc hội cũng đã thống nhất chủ trương tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng/tháng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2018.

Đánh giá bài viết
2 933
Lao động - Tiền lương Xem thêm