Nghị định 79/2019/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ
__________
Số: 79/2019/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tdo - Hạnh phúc
_______________________
Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2019
NGH ĐNH
Sửa đi Điu 16 Ngh định s45/2014/NĐ-CP
ny 15 tháng 5 m 2014 của Chính phquy định vthu tiền sử dụng đất
_______________
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 16 tháng 9 năm 2015;
Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Cnh phban hành Ngh định sa đổi Điu 16 Ngh đnh s 45/2014/-CP
ngày 15 tháng 5 m 2014 của Cnh ph quy định về thu tiền sdụng đất.
Điều 1. Sửa đổi Điều 16 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP như sau:
1. Hộ gia đình, nhân (gồm: người công với cách mạng; hộ nghèo; hộ
gia đình, nhân đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, nhân hộ khẩu
thường trú tại địa bàn cấp được công nhận địa bàn kinh tế - hội khó
khăn, địa bàn kinh tế - hội đặc biệt khó khăn) được ghi ntiền sử dụng đất
trong trường hợp được giao đất i định khi N ớc thu hồi đất theo quy
định của pháp luật về đất đai.
Việc xác định người công với cách mạng được thực hiện theo quy định
của pháp luật về người có công.
Việc xác định hộ nghèo; hộ gia đình, nhân là đồng bào dân tộc thiểu số
hoặc hộ gia đình, nhân hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp được công
nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa n kinh tế - xã hội đặc biệt khó kn
theo quy đnh của Cnh phủ, Th tướng Chính phhoặc cơ quan nhà nước có thẩm
quyn.
2. Mức tiền sử dụng đất ghi nợ đối với hộ gia đình, nhân quy định tại
khoản 1 Điều này được xác định bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất phải nộp
khi hộ gia đình, cá nhân được giao đất tái định cư tr (-) giá trị được bồi thường
về đất, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất.
3. Hộ gia đình, nhân quy định tại khoản 1 Điều này (sau đây gọi là hộ
gia đình, nhân) được trả nợ dần trong thời hạn 05 năm kể từ ngày quyết
định giao đất tái định của quan nhà nước thẩm quyền không phải
nộp tiền chậm nộp trong thời hạn 05 năm này.
Trường hợp sau 05 m kể tngày quyết định giao đất tái định của
quan nhà nước thẩm quyền hộ gia đình, nhân chưa trả hết nợ tiền
sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi Giấy chứng nhận) thì hộ gia
đình, cá nhân phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ và tiền chậm nộp tính trên
2
số tiền còn nợ theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế từ thời điểm hết
thời hạn 05 năm được ghi nợ tới thời điểm trả nợ.
4. Trình tự, thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, nhân được
thực hiện như sau:
a) Hộ gia đình, cá nhân nộp Đơn đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất và giấy tờ
chứng minh thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất cùng với hồ xin
cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật (trong đó bao gồm: Quyết
định giao đất tái định Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định do
quan nhà nước thẩm quyền phê duyệt) tại Văn phòng đăng đất đai hoặc
cơ quan tài nguyên và môi trường (sau đây gọi là Văn phòng).
b) Văn phòng rà soát, kiểm tra hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân và lập Phiếu
chuyển thông tin gửi đến quan thuế các quan liên quan theo quy định,
trong đó tại Phiếu chuyển thông tin phải nội dung về số tiền bồi thường về
đất, hỗ trợ về đất hộ gia đình, nhân được nhận; đồng thời trả Giấy hẹn
cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định.
c) Căn c Phiếu chuyn thông tin don phòng chuyển đến, quan thuế xác
định và ban nh Tng o theo quy định để gửi đến h gia đình, cá nhân, Văn
png và cơ quan liên quan (nếu cần) trong thời hạn không quá hai (02) ny làm
vic k t ngày ban hành Thông báo. Ti Thông báo phi bao gm các nội dung:
- Tổng số tiền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân phải nộp.
- Stiền sử dụng đất không được ghi n (là số tiền bồi thường về đất, hỗ
trợ về đất mà hộ gia đình, cá nhân được nhận).
- S tiền sử dụng đất được ghi nợ bằng (=) Tổng số tiền sử dụng đất hộ gia
đình, nhân phải nộp trừ (-) Số tiền sử dụng đất không được ghi nợ (là số tiền
bồi thường về đất, hỗ trợ về đất mà hộ gia đình, cá nhân được nhận).
- Thời hạn hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền; gồm:
+ Thời hạn nộp số tiền sử dụng đất không được ghi nợ (theo thời hạn quy
định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính
phủ).
+ Thời hạn nộp số tiền sử dụng đất được ghi nợ (trong thời hạn 05 năm kể từ
ngày có quyết định giao đất tái định của quan nhà ớc có thẩm quyền).
d) Căn cứ Thông o của cơ quan thuế, hgia đình, cá nhân nộp số tiền s
dụng đất không được ghi nợ (là stiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất mà hộ gia
đình, nhân được nhận) tại cơ quan kho bạc nhà ớc hoặc đơn vị được quan
kho bạc nớc ủy nhiệm thu (sau đây gọi là kho bạc) trong thời hạn quy định và
np chứng từ do kho bc cung cp ti Văn phòng để đưc cp Giấy chng nhn.
đ) Kho bạc trách nhiệm thu tiền s dụng đất theo Thông báo của cơ quan
thuế và cung cấp chng t cho hộ gia đình, cá nhân; đồng thời chuyn thông tin về
stin thu đưc của hộ gia đình, nhân đến các quan liên quan theo quy định.
3
e) Căn cứ chứng t hộ gia đình, nhân nộp, Văn phòng trả Giấy
chứng nhận cho hgia đình, nhân theo quy định; trong đó tại Giấy chứng
nhận nội dung vstiền sử dụng đất ghi nợ thời hạn thanh toán (trong
thời hạn 05 năm kể từ ngày quyết định giao đất tái định của quan nhà
nước có thẩm quyền).
5. Trình tự, thủ tục thanh toán, xóa nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình,
cá nhân ghi nợ theo quy định tại khoản 3 Điều này.
a) Căn cứ Thông báo của quan thuế, hộ gia đình, nhân nộp dần tiền
sử dụng đất còn nợ tại kho bạc trong thời hạn 05 năm kể từ ngày quyết định
giao đất tái định của cơ quan nhà nước thẩm quyền; đảm bảo khi hết thời
hạn 05 năm thì hoàn thành thanh toán toàn bộ tiền sử dụng đất còn nợ. Trường
hợp trong thời hạn 05 năm bị mất, thất lạc Thông báo của quan thuế thì hộ
gia đình, cá nhân đến cơ quan thuế để được cung cấp lại Thông báo.
b) Qthời hạn 05 năm kể tngày quyết định giao đất tái định
chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ thì hộ gia đình, nhân đến quan
thuế đđược xác định lại số tiền sử dụng đất còn nợ, tiền chậm nộp tính trên số
tiền còn nợ (được xác định từ thời điểm hết thời hạn 05 năm kể từ ngày
quyết định giao đất tái định của quan nhà nước thẩm quyền đến thời
điểm hộ gia đình, nhân đến cơ quan thuế để xác định lại) và nhận Thông báo
của cơ quan thuế ngay trong ngày làm việc. Thông báo của cơ quan thuế phải
nội dung: Số tiền sử dụng đất còn nợ, số tiền chậm nộp; thời hạn nộp tiền vào
kho bạc là 30 ngày kể từ ngày ghi trên Thông báo.
Quá thời hạn ghi trên Thông báo của cơ quan thuế mà hộ gia đình, cá nhân
chưa nộp hết thì phải thực hiện xác định lại số tiền sử dụng đất còn nợ, tiền
chậm nộp theo quy định nêu trên.
c) Sau khi hoàn thành việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất quy định tại
điểm a, điểm b khoản này thì hộ gia đình, nhân nộp hồ gồm: Giấy chứng
nhận (bản gốc), chứng từ nộp tiền sử dụng đất (bản gốc) tại Văn phòng để được
xóa nợ tiền sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận. Trường hợp bị mất, thất lạc
chứng từ thì hộ gia đình, cá nhân đến kho bạc để được xác nhận số tiền sử dụng
đất đã nộp.
d) Văn phòng trách nhiệm soát, đối chiếu hồ hgia đình,
nhân nộp để thực hiện xóa nợ tiền sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhn và tr
lại Giy chng nhận cho hgia đình, nhân ngay trong ngày m vc.
6. Hộ gia đình, nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất phải nộp đủ tiền sử
dụng đất còn nợ, tiền chậm nộp (nếu có) trước khi chuyển nhượng, tặng cho, thế
chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Đối với trường hợp thừa kế
quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật chưa trả hết nợ tiền sử dụng
đất thì người nhận thừa kế trách nhiệm tiếp tục trả nợ tiền sử dụng đất theo
quy định.

Nghị định số 79/2019/NĐ-CP

Nghị định 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Ngày 26/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 79/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất. Theo Nghị định 45/2014/NĐ-CP, Chính phủ giao Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất.

Tóm tắt nội dung Nghị định 79/2019/NĐ-CP

Hướng dẫn mới về trình tự, thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất

theo đó hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân được thực hiện như sau:

Bước đầu tiên, hộ gia đình, cá nhân nộp Đơn đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất và Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận theo quy định gồm: Quyết định giao đất tái định cư và Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường (sau đây gọi là Văn phòng).

Bước tiếp theo, Văn phòng rà soát, kiểm tra hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân và lập Phiếu chuyển thông tin gửi đến cơ quan thuế và các cơ quan liên quan. Căn cứ Phiếu chuyển thông tin do Văn phòng chuyển đến, cơ quan thuế xác định và ban hành Thông báo theo quy định gửi đến hộ gia đình, cá nhân, Văn phòng và cơ quan liên quan trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo.

Sau đó, căn cứ Thông báo của cơ quan thuế, hộ gia đình, cá nhân nộp tiền sử dụng đất không được ghi nợ (là số tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất mà hộ gia đình, cá nhân được nhận) tại kho bạc Nhà nước hoặc đơn vị được kho bạc ủy nhiệm thu và nộp chứng từ do kho bạc cung cấp tại Văn phòng để được cấp Giấy chứng nhận. Dựa vào chứng từ hộ gia đình, cá nhân nộp, Văn phòng trả Giấy chứng nhận có nội dung về số tiền sử dụng đất ghi nợ và thời hạn thanh toán.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/12/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đất đai được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 190
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở Xem thêm