Nghị định 83/2019/NĐ-CP

1 60
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 83/2019/NĐ-CP
Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2019
NGHỊ ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 94/2014/NĐ-CP NGÀY
17 THÁNG 10 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP
QUẢN QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
Căn cứ Luật t chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật phòng chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về thành lập
quản Quỹ phòng, chống thiên tai.
Điều 1. Sửa đổi, b sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng
10 năm 2014 của Chính phủ quy định về thành lập quản Quỹ phòng, chống
thiên tai
1. Khoản 1, khoản 2 Điều 4 được sửa đổi như sau:
“1. Quỹ phòng, chống thiên tai là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được thành lập
cấp tỉnh, do y ban nhân dân cấp tỉnh quản lý. Tồn Quỹ cuối năm được chuyển sang
năm sau.
2. quan chuyên môn tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản nhà nước về
phòng chống thiên tai quan quản Quỹ; sử dụng bộ máy của mình để thực hiện
nhiệm vụ quản Quỹ theo quy định của pháp luật, có con dấu được mở tài khoản tại
kho bạc nhà nước, t chức hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm quản Quỹ. Giám đốc
Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, ch
chức.”
2. Điểm g khoản 1 Điều 6 được sửa đổi như sau:
“g) Thành viên hộ gia đình thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo; thành viên thuộc hộ gia
đình bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, tai nạn; thành viên thuộc hộ gia
đình các đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, c khu vực III
thuộc vùng dân tộc thiểu số miền núi; đối tượng bảo trợ hội đang hưởng trợ cấp
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
hội hàng tháng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định của Chính phủ
các văn bản sửa đổi, bổ sung các văn bản nêu trên (nếu có).”
3. Khoản 6 Điều 8 được sửa đổi như sau:
“6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn việc lập, phê duyệt, thông báo kế hoạch
thu Qu đối với từng quan, đơn vị có liên quan; Cục thuế các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp trong việc hỗ trợ thu quỹ, lập kế hoạch thu
Quỹ cung cấp thông tin tổng giá trị tài sản hiện tại Việt Nam theo báo cáo tài chính
hàng m đối với các tổ chức kinh tế trong nước nước ngoài trên địa bàn cho quan
quản lý Quỹ.”
4. Khoản 1 khoản 2 Điều 9 được sửa đổi bổ sung như sau:
“1. Chi hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai ưu tiên hỗ trợ cho các hoạt động
quy định tại điểm a, b, c khoản 3 Điều 10 Luật Phòng, chống thiên tai các hoạt động
sau đây:
a) Cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai: Cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước
uống, thuốc chữa bệnh các nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do thiên
tai; hỗ tr tu sửa nhà ở, sở y tế, trường học, xử vệ sinh môi trường vùng thiên tai, tu
sửa nhà tán phòng tránh thiên tai; tháo bỏ hạng mục, vật cản gây nguy rủi ro thiên
tai; tu sửa, xử khẩn cấp đê, , cống công trình phòng chống thiên tai được hỗ trợ
kinh phí tối đa không quá 3 tỷ đồng/1 công trình.
b) Hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai: tán dân khỏi nơi nguy hiểm; chăm sóc y tế;
thực phẩm, nước uống cho người dân nơi tán đến; hỗ trợ quan trắc, thông tin, thông
báo, cảnh báo thiên tai tại cộng đồng; tuần tra, kiểm tra phát hiện khu vực nguy cơ xảy ra
rủi ro thiên tai, sự c công trình phòng chống thiên tai.
c) H trợ các hoạt động phòng ngừa: Xây dựng phổ biến tuyên truyền kiến thức pháp
luật; lập, soát kế hoạch phòng, chống thiên tai; tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức
cho các lực lượng tham gia công tác phòng chống thiên tai các cấp địa phương cộng
đồng; diễn tập phòng, chống thiên tai c cấp; tập huấn duy trì hoạt động cho các đối
tượng tham gia hộ đê, lực lượng quản đê nhân dân, lực lượng xung kích phòng, chống
thiên tai cấp .
2. Hỗ trợ chi t lao cho lực lượng trực tiếp thu các chi phí hành chính phát sinh liên
quan đến công tác thu Qu nhưng không vượt quá 3% tổng số thu.”
5. Bổ sung Điều 9a sau Điều 9 như sau:
“Điều 9a. Phân b Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh
1. Căn cứ nội dung chi của Quỹ tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định, Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh quyết định phân cấp giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, sử dụng nguồn thu từ
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Quỹ phòng, chống thiên tai nhưng tối đa không quá 20% số thu trên địa bàn cấp huyện,
để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai cấp của mình.
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy chế hoạt động, hướng dẫn nội dung chi, mức
chi việc quản lý, sử dụng Quỹ, bao gồm cả phần kinh phí giao Ủy ban nhân dân cấp
huyện, thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.”
6. Sửa đổi khoản 1 Điều 10 như sau:
“1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, quyết định mức chi nội dung chi cho
các đối tượng theo đề nghị của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai Tìm kiếm cứu nạn
cùng cấp.”
7. Bổ sung khoản 3 vào Điều 11 như sau:
“3. Quỹ thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán hiện hành
hướng dẫn của Bộ Tài chính.”
Điều 2. Thay đổi cụm từ “tổ chức kinh tế hạch toán độc lập” thành cụm từ “tổ chức kinh
tế trong nước nước ngoài trên địa bàn” tại khoản 1 Điều 5; khoản 1, khoản 2 Điều 6;
khoản 1, khoản 4 Điều 8 Điều 15 của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10
năm 2014 quy định về thành lập quản Quỹ phòng, chống thiên tai.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị định y hiệu lực thi nh từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Th trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các quan liên quan chịu
trách nhiệm thi nh Nghị định y./.
Nơi nhận:
- Ban thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách hội;
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Nghị định số 83/2019/NĐ-CP

Nghị định 83/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.

Cụ thể, Nghị định 94/2014/NĐ-CP quy định Quỹ phòng, chống thiên tai chỉ chi hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tu sửa khẩn cấp công trình phòng chống thiên tai có giá trị nhỏ hơn 1 tỷ đồng/1 công trình. Tuy nhiên, theo quy định mới, Quỹ phòng, chống thiên tai chi hỗ trợ tu sửa, xử lý khẩn cấp đê, kè, cống và công trình phòng chống thiên tai được hỗ trợ kinh phí tối đa lên đến 03 tỷ đồng/1 công trình.

Tóm tắt nội dung Nghị định 94/2014/NĐ-CP

Từ 2020, hỗ trợ tu sửa công trình phòng chống thiên tai tối đa 03 tỷ đồng

Đây là quy định mới được Chính phủ thay đổi tại Nghị định 83/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai ngày 12/11/2019.

Bên cạnh đó, sửa đổi mức hỗ trợ chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu và các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ phòng, chống thiên tai nhưng không vượt quá 3% tổng số thu (mức hỗ trợ cũ không vượt quá 5% số thu thực tế hằng năm trên địa bàn cấp xã).

Nghị định này cũng bổ sung quy định mới về phân bổ Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phân cấp và giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã sử dụng nguồn thu từ Quỹ phòng, chống thiên tai nhưng tối đa không quá 20% số thu trên địa bàn cấp huyện, xã để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai ở cấp của mình.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 60
Tài nguyên - Môi trường Xem thêm