Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP

1 445
HỘI ĐỒNG THẨM
PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 01/2018/NQ-HĐTP
Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018
NGHỊ QUYẾT
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 66 ĐIỀU 106 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ THA TRƯỚC
THỜI HẠN ĐIỀU KIỆN
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;
Để áp dụng đúng thống nhất quy định tại Điều 66 Điều 106 của Bộ luật Hình sự số
100/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14;
Sau khi ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Bộ trưởng Bộ pháp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Tha trước thời hạn điều kiện
Tha trước thời hạn điều kiện biện pháp được Tòa án áp dụng đối với người đang chấp hành án
phạt khi đủ các điều kiện theo quy định của B luật Hình sự, xét thấy không cần buộc họ phải tiếp
tục chấp hành án phạt tại sở giam giữ.
Điều 2. Điều kiện tha trước thời hạn điều kiện đối với người đang chấp hành án phạt về
tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
Người đang chấp hành án phạt về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm
đặc biệt nghiêm trọng, nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 66 của B luật Hình sự có
thể được tha trước thời hạn khi đủ các điều kiện sau đây:
1. Đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù.
2. Phạm tội lần đầu.
Được coi phạm tội lần đầu thể xem xét nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Trước đó chưa phạm tội lần nào;
b) Trước đó đã thực hiện hành vi phạm tội nhưng được miễn trách nhiệm hình sự;
c) Trước đó đã thực hiện hành vi phạm tội nhưng được áp dụng biện pháp pháp giáo dục tại trường
giáo dưỡng;
d) Trước đó đã bị kết án nhưng thuộc trường hợp được coi không án tích.
3. nhiều tiến bộ, ý thức cải tạo tốt thể hiện việc chấp hành tốt Nội quy trại giam, trại tạm giam,
nhà tạm giữ; tích cực học tập, lao động cải tạo phải có đủ kỳ xếp loại chấp hành án phạt từ khá trở
lên theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự, cụ thể như sau:
a) Người đang chấp hành án phạt chung thân đã được giảm xuống thời hạn phải ít nhất 20
quý liên tục liền kề thời điểm xét, đề nghị tha trước thời hạn điều kiện được xếp loại chấp hành án
phạt từ khá trở lên.
b) Người đang chấp hành án phạt trên 20 năm đến 30 năm phải có ít nhất 16 quý liên tục liền kề thời
điểm xét, đề nghị tha tù trước thời hạn điều kiện được xếp loại chấp hành án phạt từ khá trở lên.
c) Người đang chấp hành án phạt trên 15 năm đến 20 năm phải ít nhất 12 quý liên tục liền kề thời
điểm xét, đề nghị tha tù trước thời hạn điều kiện được xếp loại chấp hành án phạt từ khá trở lên.
d) Người đang chấp hành án phạt trên 10 năm đến 15 năm phải có ít nhất 08 quý liên tục liền kề thời
điểm xét, đề nghị tha tù trước thời hạn điều kiện được xếp loại chấp hành án phạt từ khá trở lên.
đ) Người đang chấp hành án phạt trên 05 năm đến 10 năm phải có ít nhất 06 quý liên tục liền kề thời
điểm xét, đề nghị tha tù trước thời hạn điều kiện được xếp loại chấp hành án phạt từ khá trở lên.
e) Người đang chấp hành án phạt trên 03 năm đến 05 năm phải ít nhất 04 quý liên tục liền kề thời
điểm xét, đề nghị tha tù trước thời hạn điều kiện được xếp loại chấp hành án phạt từ khá trở lên.
g) Người đang chấp hành án phạt từ 03 năm trở xuống phải ít nhất 02 quý liên tục liền kề thời điểm
xét, đề nghị tha trước thời hạn điều kiện được xếp loại chấp hành án phạt từ khá trở lên.
dụ: Nguyễn Văn A bị kết án 14 năm. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2018, A đã chấp hành án được
07 năm tù. Để đủ điều kiện xét tha trước thời hạn điều kiện (trong Quý I/2018), thì Nguyễn Văn A
phải được xếp loại chấp hành án phạt từ khá trở lên của 08 quý liên tục liền kề như sau: Quý I/2018;
Quý I, II, III, IV/2017; Quý II, III, IV/2016.
4. nơi trú ng.
Nơi trú nơi tạm t hoặc thường trú theo quy định của Luật trú người được tha trước thời
hạn điều kiện về cư trú, sinh sống thường xuyên sau khi được tha tù.
Nơi trú ràng nơi trú địa ch được xác định c thể.
5. Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung hình phạt tiền, án phí nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.
a) Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung hình phạt tiền án phí đã nộp đầy đủ các khoản tiền phạt
án phí thể hiện các biên lai, chứng t hoặc quyết định miễn chấp hành hình phạt tiền, miễn nộp
án phí của Tòa án.
b) Đã chấp hành xong nghĩa vụ bồi thường thiệt hại một trong các trường hợp: Đã thực hiện xong
nghĩa vụ bồi thường thiệt hại theo bản án, quyết định của Tòa án; quyết định đình chỉ thi hành án của
Thủ trưởng quan thi hành án n sự thẩm quyền; thỏa thuận bằng văn bản của bị hại hoặc đại
diện hợp pháp của bị hại về việc không phải thi nh nghĩa vụ bồi thường thiệt hại theo bản án, quyết
định của Tòa án được cơ quan thẩm quyền xác nhận.
6. Đã chấp hành được ít nhất một phần hai mức phạt thời hạn; ít nhất 15 m đối với trường hợp
bị phạt chung thân nhưng đã được giảm xuống tù thời hạn.
a) Thời gian đã chấp hành án phạt thời gian người đó bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt
trong các cơ sở giam giữ hoặc thời gian người đó bị bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn điều tra, truy tố,
xét xử, thi hành án, không kể thời gian được tại ngoại, được hoãn, tạm đình chỉ thời gian được giảm
thời hạn chấp hành án phạt tù. Thời gian đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt (nếu có) được tính
để trừ vào phần thời hạn chấp hành án phạt còn lại.
dụ: Nguyễn Văn B bị kết án 14 năm tù. nh đến ngày 31 tháng 3 năm 2018, Nguyễn Văn B đã chấp
hành án được 07 năm tù. Trong quá trình chấp hành án, B được giảm thời hạn chấp hành án phạt 01
năm, nên thời hạn chấp hành án phạt còn lại 06 năm.
b) Trường hợp người đang chấp hành án phạt người có công với cách mạng, thân nhân của người
công với cách mạng, người đủ 70 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng,
phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì phải chấp hành được ít nhất một phần ba mức phạt
thời hạn hoặc ít nhất 12 năm đối với trường hợp bị phạt chung thân nhưng đã được giảm xuống
thời hạn.
Người công với cách mạng, thân nhân người công với cách mạng được xác định theo quy định của
pháp luật về ưu đãi người công với cách mạng.

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP - Hướng dẫn áp dụng Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Hướng dẫn các trường hợp được coi là phạm tội lần đầu là quy định nổi bật tại Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 09/06/2018.

Thuộc tính văn bản: Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP

Số hiệu 01/2018/NQ-HĐTP
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực, ngành Trách nhiệm hình sự, Thủ tục Tố tụng
Nơi ban hành Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao
Người ký Nguyễn Hòa Bình
Ngày ban hành 24/04/2018
Ngày hiệu lực 09/06/2018
Đánh giá bài viết
1 445
Trách nhiệm hình sự Xem thêm