Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP

1 803
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI
CAO
-------
CỘNG HÒA HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
---------------
Số: 04/2018/NQ-HĐTP
Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2018
NGHỊ QUYẾT
BAN HÀNH MỘT SỐ BIỂU MẪU TRONG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;
Để áp dụng đúng thống nhất biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự;
Sau khi ý kiến của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Bộ trưởng Bộ
pháp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành biểu mẫu trong giải quyết việc dân s
Ban hành 33 biểu mẫu theo Danh mục kèm theo Nghị quyết này.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày
09 tháng 8 năm 2018 hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018.
2. Bãi bỏ các biểu mẫu số 92, 93 ban hành kèm theo Ngh quyết số 01/2017/NQ-HĐTP
ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự.
3. Các biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị quyết này được sử dụng trong q trình xem
xét thụ lý, giải quyết việc dân sự tại Tòa án nhân dân.
4. Trong quá trình thực hiện nếu vướng mắc, đề nghị phản ánh cho Tòa án nhân dân
tối cao (thông qua Vụ Pháp chế Quản khoa học) để hướng dẫn bổ sung kịp thời.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ủy ban pháp của Quốc hội;
- Ban Chỉ đạo CCTPTƯ;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ (02 bản);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ pháp;
- Các TAND TAQS;
- Các Thẩm phán TANDTC;
- Các đơn vị thuộc TANDTC;
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ PC&QLKH (TANDTC).
TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
CHÁNH ÁN
Nguyễn Hòa Bình
DANH MỤC
33 BIỂU MẪU TRONG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Ngh quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09 tháng 8 năm 2018 của
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
Mẫu số 01-VDS
Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự
Mẫu số 02-VDS
Đơn rút yêu cầu giải quyết việc dân sự
Mẫu số 03-VDS
Giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự
Mẫu số 04-VDS
Thông báo sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự
Mẫu số 05-VDS
Thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự
Mẫu số 06-VDS
Thông báo trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự
Mẫu số 07-VDS
Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu giải
quyết việc dân sự (dành cho Thẩm phán)
Mẫu số 08-VDS
Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu giải
quyết việc dân sự (dành cho Chánh án)
Mẫu số 09-VDS
Thông báo thụ việc dân sự
Mẫu số 10-VDS
Quyết định phân công người tiến hành tố tụng
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Mẫu số 11-VDS
Thông báo bổ sung tài liệu, chứng cứ
Mẫu số 12-VDS
Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ
Mẫu số 13-VDS
Giấy triệu tập người làm chứng
Mẫu số 14-VDS
Quyết định trưng cầu giám định
Mẫu số 15-VDS
Quyết định mở phiên họp thẩm giải quyết việc dân s
Mẫu số 16-VDS
Quyết định hoãn phiên họp thẩm giải quyết việc dân sự
Mẫu số 17-VDS
Quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng giải quyết việc dân sự
(dành cho Chánh án)
Mẫu số 18-VDS
Quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng giải quyết việc dân sự
(dành cho Hội đồng giải quyết việc dân sự)
Mẫu số 19-VDS
Quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân s
Mẫu số 20-VDS
Quyết định đình chỉ giải quyết thẩm việc dân sự
Mẫu số 21-VDS
Biên bản phiên họp thẩm giải quyết việc dân sự
Mẫu số 22-VDS
Quyết định thẩm giải quyết việc dân sự
Mẫu số 23-VDS
Quyết định mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự
Mẫu số 24-VDS
Quyết định hoãn phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự
Mẫu số 25-VDS
Biên bản phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự
Mẫu s 26-YDS
Quyết định đình chỉ giải quyết phúc thẩm việc dân sự
Mẫu số 27-VDS
Quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sự
Mẫu số 28-VDS
Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi trú
Mẫu số 29-VDS
Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên b mất tích
Mẫu số 30-VDS
Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên b đã chết
Mẫu số 31-VDS
Quyết định công nhận thuận tình ly hôn sự thỏa thuận của các
đương sự
Mẫu số 32-VDS
Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án
Mẫu s 33-YDS
Quyết định không công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án
Mẫu số 01-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09 tháng 8
năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP

Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP về biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự do Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung Nghị quyết và tải các biểu mẫu về sử dụng.

Tóm tắt nội dung Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP

Thuộc tính văn bản

Số hiệu văn bản 04/2018/NQ-HĐTP
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp
Người ký Nguyễn Hòa Bình
Nơi ban hành Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao
Ngày ký 09/08/2018
Ngày hiệu lực 1/10/2018

Hội đồng Thẩm phán TANDTC vừa ban hành Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự.

Theo đó, ban hành kèm theo Nghị quyết 04 là 33 biểu mẫu giải quyết việc dân sự, đơn cử:

Mẫu số 01 – VDS: Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự;

Mẫu số 02 – VDS: Đơn rút yêu cầu giải quyết việc dân sự;

Mẫu số 03 – VDS: Giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự;

Mẫu số 04 – VDS: Thông báo sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự;

Mẫu số 05 – VDS: Thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự;

Mẫu số 06 – VDS: Thông báo trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự;

Mẫu số 07 – VDS: Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (dành cho Thẩm phán);

Mẫu số 08 – VDS: Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (dành cho Chánh phán);
...
Chi tiết xem tại Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP có hiệu lực từ 01/10/2018.

Đánh giá bài viết
1 803
Dịch vụ Pháp lý Xem thêm