Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP

TÓAAN NHAN DAN TÓICAO CỘNG ^ Ap H1 CHỦ NGHĨA VIÍ T NAM
Đc lập - T do - Hạnh phúc
S: 07/2019/NQ-HĐTP
Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019
NGH QUYÉT
Hưng dn áp dng mt số quy đnh tại Điều 299 Điu 300
của Bộ luật Hình s
HI ĐNG THM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TI CAO
Căn c Lut t chc Tòa án nhản dân ny 24 tháng 11 năm 2014;
Đê áp dng đúng và thông nht quy định ti Điều 299 và Điều 300 của
B lut Hình sự;
Sau khi có kn của Viện trưng Viện kiểmt nhân dân ti cao
B trưng B Tư pháp,
QUYT NGH:
Điều 1. Pham vi điều chỉnh
Ngh quyết này hưng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 299 về
ti khng b và Điều 300 về tội tài tr khủng bố của Bộ luật Hình sự.
Điu 2. Nguyên tc áp dng pháp lut
Việc x hình sđối với tội khủng bố và tội tài trợ khủng bố phải tuân thủ
quy định B luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, ớng dẫn của Nghị quyết này
và các văn bn pháp luật khác liên quan.
Điều 3. v mt số thuật ngđược s dụng trong hướng dẫn áp dụng
Điều 299 và Điều 300 ca Bộ luật Hình s
1 Tinh trng hong s trong ng chng quy định tại khoản 1 Điều 299
ca Bộ luật Hình sự trng thái tâm lo lắng, sợ hãi, hoang mang của ngưi dân
ve an toan nh mạng, sức khỏe, tài sản, các quyền và lợi ích họp pháp kc của h
(ví dụ- hanh vi gây n khu vc bến xe làm cho nời dân lo lắng về sự an toàn
tính mạng, sc khe, i sn của họ khi tham gia giao thông).
Đ y ra tình trng hong sợ trong công chúng, các hành vi khung bô
quy đinh tại Điều 299 của Bộ luật Hình sự thể được thực hiện nơi ng cộnẹ,
nơi tap trung đông người (ví dụ: quảng trường, trung tâm thương mi, nen giao t
đưng giao thông, tại nhà ga các phương tin giao thông, trên các phương tiẹn
giao thong, tại các nơi vui chơi, giải trí, du lịch, trường học, bệnh viện, khu dân cư,
tại c a nhà,...)-
Hành vi đưc thc hiện nhng đa điểm tính bit lập, không phải i
công cộng (ví dụ: tại nhà riêng hoặc trong tr s cơ quan...) nhưng nhằm gây ra
tình trng hong sợ trong công chúng thì cũng bị truy cu trách nhiệm hình s
vê tội khng btheo Điều 299 của Bộ luật Hình sự nếu tha mãn các dấu hiệu kc
ca cu thành tội phm này.
2. "Phá hy tài sn ca cơ quan, t chức, cá nhân quy định ti khon 1
Điêu 299 ca B luật Hình shành vi m cho i sn mt giá trị s dng,
không th khôi phc lại được.
3. Đe dọa thc hiện mt ừong c nh vi quy định tại khon 1 Điu này
quy định ti khon 3 Điều 299 ca Blut Hình s th đưc thc hiện bằng
lời i, gửi tin nhắn, hình ảnh hoặc bằng các hành vi kc làm cho cơ quan, to chức,
cá nhân biết đưc và lo s về sự an toàn tính mng, sức khe, i sản, c quyn
và lợi ích hp pháp khác ca họ.
4. Hành vkhác uy hiếp tinh thần quy đnh tại khon 3 Điều 299 ca
B lut Hình sự hành vi lôi o, kích động, cổ vũ, khuyến khích, to điều kin
đe da xâm phm tính mạng, sức khỏe, tự do thân thê, tài sản, danh dự, nhân phâm
ca người bị uy hiếp hoc đe dọa xâm phm tính mng, sức khỏe, t do thân thê,
tài sản, danh dự, nn phẩm của thân nhân người bị uy hiếp hoc các hành vi khác
nhm m cho ngưi bị uy hiếp lo sợ, cản tr kh năng nhn thc và điu khiến
hành vi ca h mt cách bình thường.
5. Huy đng tiền, i sản dưi bt k nh thc nào cho t chức, c nhân
khng b quy định tại khon 1 Điều 300 của Bộ luật Hình sự hành vi vn đng,
kêu gọi cá nn, tổ chức cung cấp, tặng cho, cho vay tiền, cho mưn i sản hoc
dưi hình thc khác cho t chức, nhân khng bổ.
6. H tr tiền, tài sn dưi bt kỳ hình thc o cho t chức, cnhân
khng b quy định tại khoản 1 Điều 300 của Bluật Hình sự nh vi cung cấp,
tặng cho, cho vay tiền, cho mượn tài sản hoặc i hình thc khác cho t chức,
cá nhân khng bố.
Điều 4. v mt số tình tiết định khung hình pht
1. Chiếm gi i sn ca cơ quan, tổ chức, c nhân quy đnh ti điểm c
khon 2 Điu 299 ca B luật Hình s hành vi chiếm đot, nắm giữ, chi phi
ừái phép quyền quản lý, sở hữu, sử dụng, định đoạt i sản của quan, tổ chức, cá nhân.
2. m hư hi i sn của cơ quan, t chức, cá nhân quy định tại điểm c
khon 2 Điu 299 ca B lut Hình sự hành vi cố ý m gim giá tr s dng
ca tài sản hoc m hư hngi sản nhưng th khôi phc lại đưc.
3. Tẩn công, xâm hi mng máy nh, mạng viễn thông, phương tiện điện t
của cơ quan, t chức, cá nhân quy định tại đim d khon 2 Điều 299 ca Blut
Hlnh sự là hành vi s dụng kng gian mạng, ng ngh thông tin hoặc phương tiện
2
điện tử để phá hoi, gây gián đon hot đng bình thưng, an toàn bảo mật ca
mạng máy tính, mng viễn thông, phương tiện đin tử, bao gm mt trong các
hành vi sau đây:
a) Ptn chương tnh tin học gây hại cho mng máy tính, mng viễn thông,
phương tin đin tử;
b) Làm tê liệt, gián đon, ngưng tr hot đng ca mng máy nh, mng
vin thông, phương tin điện tử;
c) Xâm nhp, làm tn hại, chiếm đot d liu đưc lun trữ, truyn đưa qua
mng máy tính, mng vin thông, phương tin đin tử;
d) Xâm nhp, to ra hoc khai thác đim yếu, lỗ hng bo mt và dch v
hthông ca mng máy tính, mng viễn thông, phương tin đin t;
đ) Xâm nhp trái phép vào mng máy tính, mng viễn thông, phương tin
đin t ca c cơ quan, tổ chc thiết yếu, cơ mt (ví dụ: Chính ph, cơ quan
Quân sự, Công an, Ngân hàng Nhà nưc Việt Nam,...);
e) Chiếm quyn điều hành hệ thng mạng máy nh, mng viễn thông,
phương tin điện tử;
đ) Hành vi khác gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường ca mng máy tính,
mng vin thông, phương tiện đin tử.
4. Cn trở, gây roi lon hot đng ca mng my tỉnh, mng vin thông,
phương tiện đin t ca cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định ti đim d khon 2
Điu 299 B lut Hình s hành vi a, làm tổn hại hoc thay đi phn mm,
d liệu điện t hoặc ngăn chặn trái phép việc truyền tải d liệu ca mng máy tính,
mng viễn tng, phương tiện điện tử hoặc có hành vi khác cản trở hoặc y rối lon
hot đng ca mng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện t ca cơ quan,
t chc, cá nhân.
Điều 5. Truy cứu trách nhiệm hình s trong mt strưng hp cụ th
1. Trưng hp ngưi thc hiện mt hành vi phm ti va du hiu ca
i khng b va có du hiệu ca tội phm khác nh hơn thì bị truy cứu
trách nhiệm hình s v ti khng bố.
dụ: Nhằm gây ra nh trng hong s trong ng chúng, Nguyễn n A
và đng phm đã dùng mìn phá hủy mt số xe ô tô đang để trongn của Công ty B.
Trong trưng hợp này, A và đồng phm bị truy cu trách nhiệm hình s vtội
khng b quy đnh ti Điều 299 ca B luật Hình sự.
2. Trưng hợp ni thc hiện nhiều hành vi phạm tội, trong đó nh vi
dấu hiệu tội khng bố, nh vi có dấu hiệu ca tội phm khác, thì bị truy cứu
trách nhiệm hình s v tội khng bvà tội phm khác, nếu tha n các dâu hiệu
ca cấu thành ti phạm.
3

Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐTP

Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại điều 299 và điều 300 của Bộ luật hình sự do Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ban hành.

Ngày 25/10/2019, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã ban hành Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 299 và Điều 300 của Bộ luật Hình sự.

Tóm tắt Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP

Theo đó, tại văn bản này giải thích một số thuật ngữ liên quan đến tội phạm khủng bố như sau:

“Phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân” là hành vi làm cho tài sản mất giá trị sử dụng, không thể khôi phục lại được.

“Hành vi khác uy hiếp tinh thần” là hành vi lôi kéo, kích động, cổ vũ, khuyến khích, tạo điều kiện đe dọa tính mạng, sức khỏe, tự do thân thể, tài sản, danh dự, nhân phẩm của nhân thân người bị uy hiếp hoặc các hành vi khác nhằm làm cho người bị uy hiếp lo sợ, cản trở khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của họ một cách bình thường.

“Huy động tiền, tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố” là hành vi vận động, kêu gọi cung cấp, tặng cho, cho vay tiền, cho mượn tài sản hoặc dưới hình thức khác cho cá nhân khủng bố.

Nội dung chi tiết xem tại Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP có hiệu lực ngày 01/12/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tố tụng kiện cáo được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 35
Tố tụng - Kiện cáo Xem thêm