Nghị quyết 11/NQ-CP

1 175

Nghị quyết 11/NQ-CP - Triển khai thi hành Luật Quy hoạch

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về việc triển khai thi hành Luật Quy hoạch. Các nhiệm vụ và giải pháp bao gồm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quy hoạch; Xây dựng các dự án Luật sửa đổi... Mời các bạn tham khảo.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/NQ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2018

 NGHỊ QUYẾT
VỀ TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUY HOẠCH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ và ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Luật Quy hoạch được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 là căn cứ pháp lý để các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và thống nhất trong hoạt động quy hoạch. Luật Quy hoạch là công cụ quan trọng giúp Nhà nước hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển, bảo đảm tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch cấp quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của đất nước để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Luật Quy hoạch là công cụ pháp lý quan trọng đẩy nhanh việc thực hiện khâu đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng; đồng thời loại bỏ các quy hoạch chồng chéo, cản trở đầu tư, phát triển, tạo rào cản ra nhập thị trường của doanh nghiệp, hàng hóa, dịch vụ đang gây khó khăn cho việc huy động các nguồn lực, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng trong huy động, tiếp cận cũng như phát huy tối đa các nguồn lực trong hoạt động đầu tư và phát triển.

Để triển khai kịp thời, đồng bộ các quy định của Luật Quy hoạch, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau:

I. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quy hoạch

a) Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Luật Quy hoạch; chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Quy hoạch với nội dung, hình thức phù hợp đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu rõ, thực hiện.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tập huấn nội dung quy định của Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch cho cán bộ, công chức tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan; phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Quy hoạch.

2. Xây dựng các dự án Luật sửa đổi, bổ sung bảo đảm đồng bộ với Lut Quy hoạch

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương xây dựng và bảo đảm chất lượng các dự án luật sửa đổi, bổ sung các quy định về quy hoạch kết hợp với sửa đổi, bổ sung đồng bộ các quy định liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, môi trường, đầu tư kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành đã được Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng các dự án luật và thông qua điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, bảo đảm tiến độ trình Chính phủ để trình Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành đồng thời với hiệu lực thi hành của Luật Quy hoạch từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

3. Xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch trình Chính phủ trong tháng 02 năm 2018;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiên cứu ban hành Thông tư hướng dẫn về định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch, ban hành trong tháng 3 năm 2018.

b) Bộ Tài chính chủ trì, phối hp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiên cứu ban hành Thông tư hướng dẫn về giá trong hoạt động quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch trong quý II năm 2018. Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

c) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, Thông tư hướng dẫn về định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch, Thông tư hướng dẫn về giá trong hoạt động quy hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Thực hiện các quy định chuyển tiếp của Luật Quy hoạch

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ:

- Rà soát, tổng hợp, đề xuất danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch, danh mục các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành theo quy định tại mục 39, Phụ lục 2 Luật Quy hoạch, gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31 tháng 3 năm 2018 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ;

- Rà soát, tổng hợp danh mục các quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng do Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao chủ trì tổ chức lập theo lĩnh vực quản lý đã được phê duyệt còn hiệu lực, các quy hoạch đang tiến hành lập, đã được lập, điều chỉnh, thẩm định mà chưa được quyết định hoặc phê duyệt, các quy hoạch đã được lập, điều chỉnh mà chưa được thẩm định gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31 tháng 3 năm 2018 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ;

- Tổng hợp, xây dựng danh mục các quy hoạch quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch đề nghị bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 11 năm 2018 để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ trước ngày 31 tháng 12 năm 2018; chủ động rà soát, bãi bỏ theo thẩm quyền các quy hoạch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2018;

- Nghiên cứu và ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành theo ngành, lĩnh vực được phân công, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước khi các quy hoạch quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch bị bãi bỏ; hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2018;

- Chủ động nghiên cứu, rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lập quy hoạch được phân công, thực hiện quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch.

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Rà soát, tổng hợp danh mục các quy hoạch đã được phê duyệt còn hiệu lực, các quy hoạch đang tiến hành lập, đã được lập, điều chỉnh, thẩm định mà chưa được phê duyệt, các quy hoạch đã được lập, điều chỉnh mà chưa được thẩm định gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31 tháng 3 năm 2018 để tổng hợp báo cáo Chính phủ; chủ động rà soát, bãi bỏ theo thẩm quyền các quy hoạch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2018;

- Phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng, ban hành các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành theo thẩm quyền bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước khi các quy hoạch quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch bị bãi bỏ;

- Chủ động nghiên cứu, rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lập quy hoạch theo thẩm quyền, thực hiện quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch.

Thuộc tính văn bản: Nghị quyết 11/NQ-CP

Số hiệu 11/NQ-CP
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực, ngành Xây dựng - Đô thị
Nơi ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành 05/02/2018
Ngày hiệu lực 05/02/2018
Đánh giá bài viết
1 175
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại Xem thêm