Nghị quyết 132/NQ-CP 2018

1 122
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
---------------
Số: 132/NQ-CP
Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018
NGHỊ QUYẾT
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ
26-NQ/TW NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII V TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP,
NHẤT CẤP CHIẾN LƯỢC, ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC UY TÍN, NGANG TẦM NHIỆM
VỤ; KẾ HOẠCH SỐ 10-KH/TW NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2018 CỦA B CHÍNH TRỊ THỰC
HIỆN NGHỊ QUYẾT S 26-NQ/TW
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp,
nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;
Căn cứ Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Bộ Chính trị thực hiện
Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung
xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực uy
tín, ngang tầm nhiệm vụ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành m theo Nghị quyết này Chương trình hành động của Chính phủ thực
hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội n cán bộ các cấp, nhất
cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ Kế hoạch số
10-KH/TW ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-
NQ/TW.
Điều 2. Nghị quyết này hiệu lực thi hành từ ngày ban hành.
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ
chức, nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
Nơi nhận:
- Ban thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26-NQ/TW NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA HỘI NGHỊ
LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ TẬP TRUNG XÂY
DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP, NHẤT CẤP CHIẾN LƯỢC, ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG
LỰC UY N, NGANG TẦM NHIỆM VỤ; KẾ HOẠCH SỐ 10-KH/TW NGÀY 06 THÁNG 6
NĂM 2018 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26-NQ/TW
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính
phủ)
Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán b các cấp, nhất
cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (sau đây viết tắt
Nghị quyết số 26-NQ/TW) đã đề ra mục tiêu tổng quát: “Xây dựng đội ngũ cán bộ,
nhất cán b cấp chiến lược phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về
số lượng, chất lượng cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - hội
bảo vệ T quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh
đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
nghĩa, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn
vinh, hạnh phúc”.
Căn cứ quan điểm ch đạo, mục tiêu, các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết số
26-NQ/TW Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06 tháng 6 năm 2018 của B Chính trị thực
hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (sau đây viết tắt Kế hoạch số 10-KH/TW), Chính phủ
ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán b các cấp, nhất
cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ n sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức quán triệt sâu sắc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 26-
NQ/TW Kế hoạch số 10-KH/TW, tạo chuyển biến rệt về nhận thức hành động
của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức người lao động các cấp, các ngành toàn
thể hội trong việc đổi mới công tác cán bộ, xây dựng quản đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
2. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản thống nhất của Nhà nước trong việc xây
dựng đội ngũ cán b các cấp, nhất cấp chiến lược, đủ phẩm chất năng lực uy tín,
ngang tầm nhiệm vụ.
3. Xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để Chính phủ các bộ, ngành, địa phương
tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát các mục tiêu cụ thể
của Nghị quyết số 26-NQ/TW những việc cần phải làm ngay theo Kế hoạch số 10-
KH/TW.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền
a) Các bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt cấp tỉnh) phối hợp chặt ch với tổ chức
đảng cấp ủy ng cấp tổ chức triển khai, nghiên cứu, quán triệt các nội dung của Nghị
quyết số 26-NQ/TW và Kế hoạch số 10-KH/TW trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý, hoàn thành trong quý IV năm
2018.
b) B Thông tin Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Tuyên giáo Trung
ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các bộ, cơ quan, địa phương,
quan truyền thông, báo chí làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương
tiện thông tin đại chúng với các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, phát huy
tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực của các ngành, các cấp nhân dân
để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất cấp chiến lược,

Nghị quyết 132/NQ-CP năm 2018

Nghị quyết 132/NQ-CP năm 2018 về chương trình hành động thực hiện nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; kế hoạch 10-KH/TW thực hiện nghị quyết 26-NQ/TW do chính phủ ban hành.

Tóm tắt nội dung Nghị quyết 132/NQ-CP

Từ 2019, quy hoạch đất ở, nhà ở cho cán bộ, công chức

Nội dung này nằm trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ năm 2019, chủ động thực hiện quy hoạch đất ở, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân.

Trong khi đó, Bộ Xây dựng rà soát, báo cáo Chính phủ sửa đổi Luật Nhà ở theo hướng có cơ chế, chính sách để cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan công an mua, thuê và thuê mua nhà ở.

Bên cạnh có những chính sách đối với nhà ở đối với cán bộ, công chức, Chương trình này cũng nhấn mạnh tới đến nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền. Trong đó có việc xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, đặc biệt là của người đứng đầu trong việc tiến cử người có đức, có tài để đào tạo, bồi dưỡng, tiến củ người thay thế mình…

Chương trình này được ban hành kèm theo Nghị quyết 132/NQ-CP của Chính phủ ngày 24/10/2018, có hiệu lực cùng ngày.

Đánh giá bài viết
1 122
Cơ cấu tổ chức Xem thêm