Nghị quyết 18/NQ-CP

Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 06 năm 2012 ký kết Hiệp định về hợp tác du lịch Việt Nam và Ma-rốc.

CHÍNH PHỦ
--------
Số: 18/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC MA-RỐC
VỀ HỢP TÁC DU LỊCH

----------

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 06 năm 2005;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ma-rốc về hợp tác du lịch” (sau đây gọi tắt là Hiệp định).

Điều 2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định với cấp có thẩm quyền của Chính phủ Vương quốc Ma-rốc.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để ký kết Hiệp định.

Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại giao,
Tư pháp (kèm theo dự thảo Hiệp định);
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Đánh giá bài viết
1 33
Ngoại giao Xem thêm