Nghị quyết 20/NQ-CP 2019

Nghị quyết số 20/NQ-CP năm 2019

Nghị quyết 20/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2019.

Tóm tắt nội dung Nghị quyết 20/NQ-CP

Dự án quan trọng quốc gia có mức vốn từ 20.000 tỷ đồng trở lên

Ngày 19/03/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 20/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2019.

Theo đó, Chính phủ thống nhất tiếp thu, giải trình, chỉnh lý một số nội dung của dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) như sau:

- Quy định đối với dự án bồi thường giải phóng mặt bằng: Trường hợp cần thiết có thể tách phần đầu tư cho bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công thành dự án độc lập và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định;

- Tiêu chí vốn phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C sử dụng vốn đầu tư công: Thống nhất quy định tiêu chí mức vốn dự án quan trọng quốc gia là 20.000 tỷ đồng; điều chỉnh tăng tương ứng tiêu chí mức vốn đối với các dự án nhóm A, B, C; rà soát tiêu chí phân loại dự án, bảo đảm đồng bộ về tiêu chí mức vốn…

Đánh giá bài viết
1 44
An ninh trật tự Xem thêm