Nghị quyết 23/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2016

Nghị quyết 23/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2016

Nghị quyết 23/NQ-CP về tình hình kinh tế - xã hội tháng 03 và 03 tháng đầu năm 2016; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Quyết định 558/QĐ-KTNN Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán nhà nước 2016

Quyết định 108/QĐ-UBDT giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước 2016

Nghị quyết 21/NQ-CP Phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 23/NQ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 3 NĂM 2016

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp tháng 03 năm 2016, tổ chức ngày 26 tháng 03 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ

1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 03 và 03 tháng đầu năm 2016; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, Điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Chính phủ thống nhất đánh giá: Trong quý I, các bộ; cơ quan, địa phương đã tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2016 đã đạt được một số kết quả tích cực: Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát kiểm soát ở mức thấp; tỷ giá và thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định; tín dụng đối với nền kinh tế tăng. Xuất khẩu có xuất siêu. Tổng đầu tư toàn xã hội và thu hút vốn nước ngoài đạt khá cao. Tăng trưởng khu vực dịch vụ cao hơn so với cùng kỳ. Hoạt động phát triển doanh nghiệp khả quan. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được bảo đảm, nhất là việc chăm lo đời sống cho người có công, các đối tượng chính sách. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền đất nước được giữ vững. Công tác đối ngoại tiếp tục được củng cố. Công tác thông tin, truyền thông được chú trọng.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Xâm nhập mặn và hạn hán tiếp tục ảnh hưởng nặng nề tới sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung và Tây Nguyên. Thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm tiềm ẩn. Tình hình tai nạn giao thông, cháy nổ còn diễn biến phức tạp. Tình hình kinh tế thế giới dự báo tăng trưởng chậm lại, sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước ta.

Để phấn đấu thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, Điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Các bộ, cơ quan, địa phương căn cứ vào các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết và các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, khẩn trương xây dựng, ban hành chương trình hành động để triển khai thực hiện, đồng thời tham mưu, đề xuất các nội dung thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý để đưa vào chương trình hành động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời, khẩn trương ổn định tổ chức, quyết liệt chỉ đạo, tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, khai thác tối đa lợi thế của cả ba khu vực kinh tế, đồng thời ra sức khắc phục hạn chế, khó khăn, theo sát tình hình, kịp thời đề ra chính sách thích ứng.

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Khẩn trương trình, ban hành theo thẩm quyền Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ theo quy định hiện hành. Tập trung rà soát, bổ sung danh sách doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý II năm 2016.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, kiểm soát lạm phát theo Mục tiêu đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, duy trì ổn định thị trường tiền tệ. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng theo hướng mở rộng tín dụng gắn với bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng tín dụng, tạo Điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn ngân hàng. Tiếp tục triển khai gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 với lãi suất ưu đãi cho đến khi giải ngân hết. Đẩy mạnh cơ cấu lại toàn diện hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 trình Chính phủ. Thúc đẩy hợp tác công - tư (PPP) để thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tập trung nghiên cứu, xây dựng Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và Tổ công tác thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư cùng các bộ, cơ quan liên quan rà soát, giám sát việc ban hành Điều kiện đầu tư kinh doanh, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật đầu tư năm 2014.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước. Tổ chức triển khai thi hành có hiệu quả các chính sách thuế đối với sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhà nước.

- Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức triển khai việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở và Nghị định và phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường quản lý, phát triển lành mạnh thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước. Tập trung triển khai có hiệu quả Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với việc thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đẩy mạnh xuất khẩu, bảo đảm tăng trưởng xuất khẩu bền vững. Tổ chức kết nối giữa thị trường trong và ngoài nước để định hướng sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu hàng hóa.

Đánh giá bài viết
1 65
Hành chính Xem thêm