Nghị quyết 31/NQ-CP

CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 31/NQ-CP
Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2018
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC HOÀN CHỈNH DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN VỀ NGOẠI THƯƠNG
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban
hành Quy chế làm việc của Chính phủ;
Trên sở ý kiến Thành viên Chính phủ tại Phiếu ghi ý kiến phát hành m theo Công
văn số 3394/VPCP-KTTH ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ,
QUYẾT NGHỊ:
1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương, Bộ Khoa học Công nghệ quy định tại dự
thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản ngoại thương việc
nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thực hiện theo Quyết
định của Thủ tướng Chính phủ bổ sung quy định chuyển tiếp liên quan cho phù hợp,
không để gián đoạn, khoảng trống pháp luật y khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh
doanh của doanh nghiệp. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học
Công nghệ, Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính
phủ ban nh theo quy định.
2. Trên sở Nghị định được ban hành, giao Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì, phối
hợp với Bộ Công Thương, quan liên quan khẩn trương soạn thảo Quyết định của Thủ
tướng Chính phủ quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã
qua sử dụng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư
TTg, PTTg; các Vụ, Cục trực thuộc, TGĐ
Cổng TTĐT CP;
- Lưu: n thư, KTTH (2b). TLK
32
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc
Xem thêm các biểu mẫu tại: https://vndoc.com/van-ban-phap-luat

Nghị quyết 31/NQ-CP - Hoàn chỉnh dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật quản lý về ngoại thương

Ngày 03/05/2018, Chính phủ ra Nghị quyết 31/NQ-CP về việc hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý ngoại thương. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Thuộc tính văn bản: Nghị quyết 31/NQ-CP

Số hiệu 31/NQ-CP
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực, ngành Thương mại
Nơi ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành 03/05/2018
Ngày hiệu lực 03/05/2018
Đánh giá bài viết
1 43
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại Xem thêm