Nghị quyết 33/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2016

Nghị quyết 33/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2016

Ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay; tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng; tăng cường kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường; bảo vệ an toàn bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp... là những nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2016 vừa được Chính phủ ban hành.

Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13

Thông tư 04/2016/TT-BXD quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng

Thông tư 04/2016/TT-BLĐTBXH về khung chương trình đào tạo tư vấn điều trị nghiện ma túy

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/NQ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 4 NĂM 2016

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp tháng 4 năm 2016, tổ chức ngày 04 và 05 tháng 5 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về nhiệm vụ chung

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2016 là phiên họp đầu tiên sau khi Chính phủ được kiện toàn sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Trong bối cảnh tình hình trong nước, thế giới và khu vực có những thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức, thời gian còn lại của nhiệm kỳ Chính phủ không nhiều, các thành viên Chính phủ cần phải nỗ lực, quyết tâm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ đã đặt ra, không để gián đoạn công việc sau khi kiện toàn.

Chính phủ thống nhất hành động với quyết tâm cao nhất, kiên quyết đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, loại bỏ dần biện pháp mệnh lệnh - hành chính, xây dựng Chính phủ trong sạch, liêm chính, Chính phủ kiến tạo phát triển. Khẳng định Chính phủ là công bộc của dân, gắn bó với Nhân dân, phục vụ Nhân dân. Phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân gắn liền với tăng cường kỷ luật; kỷ cương và chấp hành pháp luật. Tập trung rà soát, cải cách, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; bảo đảm công bằng, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tháo gỡ các rào cản đối với doanh nghiệp, tôn vinh doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Tăng cường phân cấp, phân quyền cho các Bộ, ngành, địa phương.

Đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ là người đứng đầu Bộ, ngành, đồng thời với tư cách là Thành viên Chính phủ cần phải dành thời gian tập trung chỉ đạo xây dựng thể chế luật pháp và chỉ đạo, điều hành bằng cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch; tham gia thực hiện những nhiệm vụ chung của Chính phủ và phối hợp kịp thời, chặt chẽ để giải quyết tốt hơn các vấn đề liên ngành. Bộ chủ trì cần chủ động yêu cầu phối hợp và Bộ phối hợp phải thể hiện rõ trách nhiệm, không để công việc chậm trễ, trì trệ.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải quyết định và chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ đã phân công theo quy định của pháp luật, không trình lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình.

Chính phủ đề cao, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc vận động Nhân dân đồng thuận, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tham gia giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, các Bộ, cơ quan, chính quyền địa phương.

2. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2016; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Chính phủ thống nhất đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng: Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát trong tầm kiểm soát. Lãi suất, thị trường ngoại tệ tương đối ổn định; tín dụng đối với nền kinh tế tăng so với cùng kỳ năm trước; dự trữ ngoại hối đạt khá cao. Thị trường chứng khoán tăng trưởng khá. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt nhiều kết quả tích cực, vốn FDI thực hiện và đăng ký cấp mới tăng cao. Giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài đạt khá. Khu vực dịch vụ tăng trưởng khá. Khách du lịch quốc tế đến nước ta tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia từng bước được cải thiện. Niềm tin của doanh nghiệp được củng cố. Các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả. Công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; chủ quyền quốc gia được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông có tiến bộ. Công tác đối ngoại được triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế vĩ mô ổn định nhưng chưa vững chắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng khu vực công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo và khu vực nông nghiệp có dấu hiệu chậm lại. Xuất khẩu tuy có xuất siêu nhưng tốc độ tăng trưởng giảm. Môi trường kinh doanh còn nhiều điểm bất cập. Tình hình hạn hán ở các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn diễn biến phức tạp. Sự cố cá chết bất thường tại một số tỉnh ven biển miền Trung tác động tiêu cực đến hoạt động nuôi trồng, khai thác hải sản và du lịch biển. Đời sống nhân dân ở các vùng bị thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn và các địa phương xảy ra sự cố hải sản chết bất thường còn nhiều khó khăn. Tình trạng tham nhũng, lãng phí còn xảy ra nhiều. Kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm...

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiên định thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô để có nền tảng tăng trưởng cao trong dài hạn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao mức sống, chất lượng sống cho người dân, quyết tâm phấn đấu đạt tăng trưởng GDP khoảng 6,7% và kiểm soát lạm phát dưới 5%; đồng thời, tích cực thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016, các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ từ đầu năm đến nay và Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

- Các Bộ, ngành, địa phương tích cực khai thác thế mạnh, tiềm năng của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực trọng tâm. Khẩn trương thực hiện và giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ đã giao trong kế hoạch năm 2016.

Đánh giá bài viết
1 65
Hành chính Xem thêm