Nghị quyết 33/NQ-CP

Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 07 năm 2012 về việc phê duyệt Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Niu Di-lân về chương trình làm việc trong kỳ nghỉ.

CHÍNH PHỦ
--------
Số: 33/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THỎA THUẬN GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NIU DI-LÂN VỀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TRONG KỲ NGHỈ

----------

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 42/TTr-LĐTBXH ngày 03 tháng 07 năm 2012,

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1. Phê duyệt Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Niu Di-lân về chương trình làm việc trong kỳ nghỉ được ký tại Hà Nội ngày 29 tháng 12 năm 2011 (sau đây gọi tắt là Thỏa thuận).

Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục thông báo hiệu lực Thỏa thuận theo quy định của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế./.

Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính,
Ngoại giao, Tư pháp, Công Thương, Công an;
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TH, KGVX;
- Lưu: VT, QHQT (3).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Đánh giá bài viết
1 52
Ngoại giao Xem thêm