Nghị quyết 407a/2017/UBTVQH14 về chế độ đối với công, viên chức, người lao động nghiên cứu lập pháp

1 62

Nghị quyết 407a/2017/UBTVQH14 - Chế độ đối với công, viên chức, người lao động nghiên cứu lập pháp

Nghị quyết 407a/2017/UBTVQH14 về thí điểm thực hiện chế độ áp dụng đối với công, viên chức, người lao động làm việc tại Viện Nghiên cứu lập pháp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 11/07/2017. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo và tải về.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 407a/2017/UBTVQH14

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2017

 NGHỊ QUYẾT
THÍ ĐIỂM THỰC HIỆN MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội s 57/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1050/2015/UBTVQH13 ngày 09 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu lập pháp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chế độ chi

Thực hiện chế độ khoán chi phục vụ hoạt động của Quốc hội; chế độ chi may lễ phục, trang phục của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Viện Nghiên cứu lập pháp (không áp dụng đối với đại biểu Quốc hội làm việc tại Viện Nghiên cứu lập pháp), cụ thể như sau:

1. Chế độ khoán chi phục vụ hoạt động của Quốc hội

a) Người hưởng lương chức danh hoặc người có hệ số phụ cấp chức vụ trên 1.0 được khoán theo mức 5.000.000 đồng/người/tháng;

b) Người giữ chức danh lãnh đạo cấp vụ, nghiên cứu viên cao cấp, chuyên viên cao cấp và tương đương: 4.000.000 đồng/người/tháng;

c) Người giữ chức danh lãnh đạo cấp phòng, nghiên cứuviên chính, chuyên viên chính và tương đương: 3.500.000 đồng/người/tháng;

d) Các đối tượng là công chức, viên chức không thuộc các trường hợp nêu tại điểm a, b và c khoản này, nghiên cứu viên, chuyên viên và tương đương: 2.800.000 đồng/người/tháng;

đ) Các đối tượng còn lại (nhân viên phục vụ, lao động hợp đồng): 2.000.000 đồng/người/tháng.

e) Công chức, viên chức, người lao động đi học trong nước, ngoài nước có thời gian tập trung liên tục từ 01 tháng trở lên thì thời gian đi học không thực hiện khoán chi tại Nghị quyết này. Các trường hợp đi học theo đợt, định kỳ ngắn hạn có thời gian tập trung liên tục từ 16 ngày đến dưới 30 ngày (hoặc có thời gian làm việc ít hơn 50% số ngày làm việc của tháng) được hưởng 50% các mức trên;

g) Không áp dụng chi bồi dưỡng họp cho các đối tượng nêu tại điểm a, b c, d, đ, e của khoản này, trừ các cuộc họp của Hội đồng khoa học sử dụng kinh phí khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ.

2. Chế độ chi may lễ phục, trang phục

Công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Viện Nghiên cứu lập pháp được cấp tiền may 01 bộ lễ phục với mức chi cao nhất không quá 5.000.000 đồng/bộ, áp dụng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14.

3. Việc hỗ trợ kinh phí xây dựng luật, pháp lệnh cho Viện Nghiên cứu lập pháp thực hiện theo cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ (nếu có).

Điều 2. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ đối với công chức, viên chức, người lao động quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này thuộc kinh phí hoạt động thường xuyên của Viện Nghiên cứu lập pháp do ngân sách nhà nước cấp trong kinh phí hoạt động của Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018.

2. Viện Nghiên cứu lập pháp có nhiệm vụ xây dựng Đề án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập về cơ chế tài chính để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định để thực hiện cho giai đoạn sau năm 2018 theo quy định của pháp luật.

3. Viện Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Thuộc tính văn bản: Nghị quyết 407a/2017/UBTVQH14

Số hiệu: 407a/2017/UBTVQH14

Loại văn bản: Nghị quyết

Lĩnh vực, ngành: Bộ máy hành chính

Nơi ban hành: Quốc hội

Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân

Ngày ban hành: 11/07/2017

Ngày hiệu lực: 11/07/2017

Đánh giá bài viết
1 62
Hành chính Xem thêm