Nghị quyết 46/NQ-CP 2019

1 171
Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 28.06.2019 15:55:51 +07:00

Nghị quyết số 46/NQ-CP

Nghị quyết 46/NQ-CP của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Tóm tắt nội dung Nghị quyết 46/NQ-CP

Hướng dẫn chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng

Ngày 27/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 46/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Chính phủ đồng ý chủ trương xử lý một số đề xuất của các địa phương như sau:

Thứ nhất, đối với các hộ gia đình có tên trong Đề án đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến ngày 31/5/2017, đã tự ứng trước kinh phí để xây dựng nhà ở, nhưng không báo cáo với Ủy ban nhân dân cấp xã để kiểm tra, lập danh sách và thanh toán theo quy định thì địa phương rà soát nếu đáp ứng Quyết định 22/2013/QĐ-TTg thì được hỗ trợ.

Thứ hai, đối với các hộ gia đình có tên trong Đề án đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến ngày 31/5/2017, đã tự ứng trước kinh phí để xây dựng nhà ở nhưng đã chuyển đi nơi khác, các hộ gia đình đã xây dựng xong nhà ở hoặc đang trong quá trình xây dựng mà đã bán nhà ở này cho người khác thì không thực hiện hỗ trợ…

Bên cạnh đó, với địa phương còn dư thừa kinh phí mà ngân sách trung ương đã cấp để thực hiện hỗ trợ người có công về nhà ở cho giai đoạn 2, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện hoàn trả ngân sách trung ương theo quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nghị quyết này dẫn chiếu đến Quyết định 22/2013/QĐ-TTg; Luật Đầu tư công 2014;

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Chính sách được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 171
Chính sách Xem thêm