Nghị quyết 54/NQ-CP phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2016

Nghị quyết 54/NQ-CP - Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2016

Nghị quyết 54/NQ-CP phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2016 ban hành ngày 24/06/2016. Theo đó Chính phủ khẳng định quyết tâm hành động nhằm thể chế hóa quan điểm về xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động và liêm chính, trong đó trọng tâm là gỡ bỏ các rào cản, hoàn thiện thể chế để giải phóng các nguồn lực phát triển đất nước, kiên quyết loại trừ các quy định pháp luật không rõ ràng, không minh bạch, có biểu hiện lợi ích nhóm, cản trở phát triển.

Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 số 80/2015/QH13

Nghị định 17/2016/NĐ-CP sửa đổi quy định xử phạt người nước ngoài vi phạm pháp luật

CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 54/NQ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT THÁNG 6 NĂM 2016

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật ngày 23 tháng 6 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

I. Về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật phục vụ phát triển đất nước

1. Chính phủ biểu dương các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan liên quan đã tích cực, chủ động nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc rất lớn từ đầu năm đến nay trong công tác xây dựng pháp luật nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách phục vụ phát triển đất nước.

  • Chính phủ khẳng định quyết tâm hành động nhằm thể chế hóa quan điểm về xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động và liêm chính, trong đó trọng tâm là gỡ bỏ các rào cản, hoàn thiện thể chế để giải phóng các nguồn lực phát triển đất nước, kiên quyết loại trừ các quy định pháp luật không rõ ràng, không minh bạch, có biểu hiện lợi ích nhóm, cản trở phát triển, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân; bảo đảm thực hiện bằng những hành động quyết liệt trong tổ chức thực thi pháp luật của cả hệ thống hành chính từ trung ương đến địa phương; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức trong phục vụ nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

2. Thời gian qua, các Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao chủ trì soạn thảo đã tập trung xây dựng, trình đúng thời hạn các nghị định quy định chi tiết thi hành các Luật. Các dự thảo nghị định cơ bản đáp ứng yêu cầu cắt bỏ những quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh và giấy phép bất hợp lý. Tuy nhiên, cần tiếp tục rà soát các dự thảo nghị định để các quy định được rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện.

  • Chính phủ biểu dương Bộ Tư pháp đã nỗ lực thẩm định các dự thảo nghị định; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ đã chủ động và rất tích cực đôn đốc, thẩm tra, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của Thành viên Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp để hoàn thiện các dự thảo nghị định. Chính phủ đánh giá cao những góp ý phản biện tích cực của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM).
  • Chính phủ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề, các cơ quan, tổ chức và nhân dân tăng cường giám sát việc thực hiện, phản biện các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, kiến nghị sửa đổi, loại bỏ các quy định bất hợp lý, không phù hợp. Chính phủ cam kết luôn đồng hành, lắng nghe và tiếp thu ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phát triển sản xuất, kinh doanh.

3. Yêu cầu xây dựng và hoàn thiện thể chế đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị. Với tinh thần đó, Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đặc biệt quan tâm, trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện thể chế, tập trung các nguồn lực cho việc nghiên cứu, soạn thảo, trình các văn bản quy phạm pháp luật đã được phân công, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ được giao chủ trì xây dựng các Nghị định của Chính phủ chịu trách nhiệm cuối cùng trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ và chất lượng các nghị định được ban hành.

  • Chính phủ giao các Bộ, ngành thường xuyên theo dõi, đánh giá, đề xuất sửa đổi các quy định bất hợp lý về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc ngành, lĩnh vực được phân công quản lý. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp, tiếp thu ý kiến của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ kịp thời các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh không minh bạch, không hợp lý. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, bảo đảm Thông tư của các Bộ không quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính. Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh, các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; chủ động phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

4. Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực. Vì vậy, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan trình dự án Luật phải chủ động, khẩn trương xây dựng, trình ban hành kịp thời tất cả các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, không để khoảng trống pháp lý trong quản lý điều hành và trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp.

II. Về các Nghị định quy định chi tiết thi hành các Luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 và các Nghị định thi hành Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư:

1. Về dự thảo Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh mũ bảo hiểm và dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, quản lý, vận hành nhà chung cư và điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản, Chính phủ thống nhất giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với cơ quan chủ trì soạn thảo, làm rõ những vấn đề còn ý kiến khác nhau, sự cần thiết của việc quy định các điều kiện, xác định rõ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, không đưa các quy chuẩn, tiêu chuẩn vào Nghị định; hoàn thiện dự thảo Nghị định báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về dự thảo Nghị định quy định về điều kiện, thủ tục thành lập cửa hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan, Chính phủ thảo luận và thống nhất nội dung dự thảo Nghị định. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chỉnh lý dự thảo Nghị định theo hướng giảm diện tích kho bãi cho phù hợp với thực tế; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

3. Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế. Chính phủ thảo luận và thống nhất với nội dung dự thảo Nghị định. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

4. Về dự thảo Nghị định quy định điều kiện để hoạt động kinh doanh các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, Chính phủ thảo luận, cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị định. Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, rà soát, chỉnh lý dự thảo theo hướng quy định cụ thể, rõ ràng các điều kiện về an ninh, trật tự, bảo đảm tính minh bạch của các điều kiện; chỉ quy định điều kiện an ninh trật tự, không quy định điều kiện kinh doanh casino trong Nghị định này; loại bỏ các quy định chưa phù hợp về trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh; bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong quá trình cấp phép và quản lý hoạt động của cơ sở kinh doanh trong dự thảo Nghị định; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Đánh giá bài viết
1 50
Hành chính Xem thêm