Nghị quyết 61/2012/NQ-HĐND

1 97

Nghị quyết 61/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013 của tỉnh Phú Yên.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

---------

Số: 61/2012/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Phú Yên, ngày 13 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2013

HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND tỉnh; báo cáo của các cơ quan hữu quan; báo cáo của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh; ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên cơ bản tán thành những nội dung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012 và nhiệm vụ kế hoạch 2013 được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh; báo cáo của các cơ quan HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012

Trong năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức, nhưng nhờ tập trung triển khai quyết liệt, kịp thời các giải pháp ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh vẫn ổn định và có mặt phát triển. Tốc độ tăng trưởng GDP tuy không đạt kế hoạch đề ra, nhưng trong điều kiện khó khăn, việc duy trì được mức tăng trưởng GDP trên 10% là sự cố gắng lớn của tất cả các ngành, các cấp, các thành phần kinh tế và nhân dân trong toàn tỉnh. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người tăng đáng kể so năm trước. Các cơ sở công nghiệp có nhiều cố gắng duy trì và phát triển sản xuất. Sản xuất nông - lâm – thủy sản gặp nhiều khó khăn, nhưng năng suất, sản lượng một số cây trồng, vật nuôi đạt khá. Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng, nhất là dịch vụ du lịch. Có nhiều nỗ lực trong việc chỉ đạo, điều hành, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành đưa vào sử dụng một số công trình quan trọng về giao thông, thủy lợi trên địa bàn. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được tập trung đẩy mạnh và có chuyển biến tích cực. Quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường được thực hiện chặt chẽ. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao đều có tiến bộ. An sinh xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tập trung chỉ đạo và có tiến bộ. An ninh chính trị được giữ vững; tai nạn giao thông được kiềm chế. Quốc phòng được củng cố và tăng cường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục, đó là: Tốc độ tăng trưởng đạt thấp so năm trước. Hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Tổng kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách, tổng vốn đầu tư phát triển chưa đạt kế hoạch đề ra. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản tuy được tập trung chỉ đạo khắc phục, nhưng nhìn chung tiến độ của nhiều công trình còn chậm so với kế hoạch. Tỷ lệ giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động đạt thấp, đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là người lao động, người làm công ăn lương, người nghèo, nông dân, ngư dân còn khó khăn. Tình hình an ninh, trật tự trên một số địa bàn còn diễn biến phức tạp; tệ nạn ma túy có xu hướng gia tăng…

1 97
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Nghị quyết 61/2012/NQ-HĐND để xem.
Văn hóa Xã hội Xem thêm