Nghị quyết 62/NQ-CP về miễn thị thực cho thành viên tổ bay của hãng hàng không nước ngoài

Nghị quyết 62/NQ-CP về miễn thị thực cho thành viên tổ bay của hãng hàng không nước ngoài

Nghị quyết 62/NQ-CP năm 2016 về miễn thị thực cho thành viên tổ bay của hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam do Chính phủ ban hành ngày 21/7/2016. Thành viên tổ bay của các hãng hàng không nước ngoài sẽ được miễn visa (thị thực) trong thời gian làm nhiệm vụ tại Việt Nam. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Nghị định 32/2016/NĐ-CP về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời

Thông tư 03/2016/TT-BGTVT sửa đổi Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay

Thông tư 01/2016/TT-BGTVT Chương trình an ninh hàng không Việt Nam

CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 62/NQ-CP
Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC MIỄN THỊ THỰC CHO THÀNH VIÊN TỔ BAY CỦA CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015

Căn cứ Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý chủ trương miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam trên cơ sở có đi có lại cho thành viên tổ bay của các hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam bao gồm:

  • Thành viên tổ bay của các hãng hàng không nước ngoài không phân biệt quốc tịch trên các chuyến bay của hãng hàng không đó đến và đi từ Việt Nam.
  • Thành viên tổ bay của các hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam đến Việt Nam trên các chuyến bay thương mại hoặc bằng các phương tiện giao thông khác để làm nhiệm vụ là thành viên tổ bay trên các chuyến bay đi từ Việt Nam.
  • Thành viên tổ bay của các hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam đến Việt Nam trên các chuyến bay của hãng với tư cách là thành viên tổ bay, sau đó xuất cảnh Việt Nam như hành khách trên các chuyến bay thương mại hoặc bằng các phương tiện giao thông khác.

Điều 2. Các thành viên tổ bay quy định tại Điều 1 Nghị quyết này được nhập cảnh miễn thị thực, tạm trú và đi lại trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam (trừ những khu vực cấm hoặc hạn chế đi lại theo quy định của pháp luật Việt Nam) trong thời gian chờ khởi hành trở lại cùng với chuyến bay đến hoặc chuyến bay thường lệ tiếp theo. Khi nhập, xuất cảnh Việt Nam, thành viên tổ bay của các hãng hàng không được miễn thị thực cần xuất trình hộ chiếu quốc gia còn giá trị ít nhất 06 tháng, thẻ thành viên tổ bay còn giá trị và văn bản xác nhận của hãng hàng không nêu rõ nhiệm vụ của thành viên tổ bay trên các chuyến bay của hãng.

Điều 3. Bộ Ngoại giao chủ trì, thông báo cho các cơ quan liên quan việc miễn thị thực nêu trên đối với tổ bay của từng hãng hàng không cụ thể trên cơ sở đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
  • TTg, các PTTg;
  • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
  • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  • Tòa án nhân dân tối cao;
  • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  • VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg; các Vụ: KTN, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
  • Lưu: Văn thư, QHQT (3). TA
Nguyễn Xuân Phúc
Đánh giá bài viết
1 57
Hành chính Xem thêm