Nghị quyết 73/NQ-CP 2019

Nghị quyết số 73/NQ-CP 2019

Nghị quyết 73/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội.

Ngày 23/9/2019, Chính phủ thông qua Nghị quyết 73/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Tóm tắt nội dung Nghị quyết 73/NQ-CP

Hạn chế tối đa cấp bảo lãnh của Chính phủ cho DN Nhà nước

Theo đó, để tiến hành đẩy mạnh thực hiện các chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, Chính phủ yêu cầu:

Trước hết, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và liên quan quản lý, giám sát chặt việc huy động vốn, sử dụng vốn của doanh nghiệp Nhà nước; Bàn giao phần vốn đang quản lý về cơ quan có thẩm quyền…

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải xác định giá đất cụ thể, phù hợp với quy định của pháp luật; Hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp…

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp Nhà nước; Bộ Tài chính chủ trì rà soát việc cấp bảo lãnh của Chính phủ theo hướng hạn chế tối đa cấp bảo lãnh của Chính phủ đối với doanh nghiệp Nhà nước…

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài chính được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 19
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm