Nghị quyết 75/NQ-CP về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2017

Nghị quyết 75/NQ-CP - Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2017

Sắp tới, giảm hàng loạt chi phí cho doanh nghiệp là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 75/NQ-CP đã được Chính phủ thông qua về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7. Nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày 09/08/2017. Mời các bạn cùng tham khảo.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/NQ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT 
PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 7 NĂM 2017 CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2017, tổ chức vào ngày 03 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về Dự án Luật an ninh mạng

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý dự án Luật, bảo đảm chất lượng, tính khả thi, tính thống nhất với hệ thống pháp luật, không chồng chéo, trùng lắp về phạm vi điều chỉnh với các đạo luật và dự án Luật khác có liên quan; Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an có thẩm quyền quyết định tình huống khẩn cấp về an ninh mạng. Bộ Công an hoàn thiện dự án Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

2. Về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

3. Về thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi

Chính phủ thống nhất cho phép tiếp tục thực hiện các thủ tục điện tử dành cho các tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế một cửa quốc gia theo quy định của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ, Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2016 và số 34/2016/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2018.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về việc tạm ngưng hiệu lực thi hành đối với một số nội dung và kế hoạch tổng thể, lộ trình chuyển tiếp thực hiện thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi theo quy định của Nghị định số 58/2017/NĐ-CP từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2018; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Rà soát, xác định những bất cập giữa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi; lập kế hoạch điều chỉnh phù hợp với quy định của Nghị định số 58/2017/NĐ-CP, tạo sự đồng bộ, thống nhất và thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp tại cảng biển; tiếp tục thực hiện thủ tục điện tử trên Cơ chế một cửa quốc gia phù hợp với thông lệ và điều ước quốc tế có liên quan.

b) Tổ chức điều chỉnh, nâng cấp Cổng thông tin một cửa quốc gia và các hệ thống công nghệ thông tin chuyên ngành của các cơ quan nhà nước tại cảng biển.

Các bộ, cơ quan liên quan hoàn thành các nhiệm vụ nêu tại mục a, b trên đây trước ngày 31 tháng 3 năm 2018 để chính thức thực hiện các thủ tục dành cho tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi theo đúng quy định của Nghị định số 58/2017/NĐ-CP kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

4. Về Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025

Báo chí là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, diễn đàn của Nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hoạt động với tinh thần thượng tôn pháp luật. Việc quy hoạch báo chí nhằm phát triển báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả, đồng thời nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý Nhà nước.

Giao Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 theo đúng những nội dung Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã quyết định nêu tại công văn số 3189-CV/VPTW ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Văn phòng Trung ương Đảng. Riêng lộ trình thực hiện sắp xếp các báo điện tử hoàn thành trước năm 2019. Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông căn cứ vào Đề án Quy hoạch đã được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI quyết định, chủ động tiến hành sắp xếp trước các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ, các doanh nghiệp và các Hội thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ trong năm 2017 để rút kinh nghiệm.

Giao Bộ Tư pháp thẩm định Đề án. Trên cơ sở đó, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp thu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2017.

5. Về đề xuất xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

Chính phủ thống nhất đề xuất của Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động đường thủy nội địa. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định trình Chính phủ theo quy định.

6. Về báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ

Chính phủ đánh giá cao và ghi nhận sự chủ động, quyết liệt của Tổ công tác trong thời gian qua, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các bộ, cơ quan, địa phương; nhất trí với các kiến nghị của Tổ công tác và yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, nhất là các kiến nghị liên quan đến hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng.

Giao tổ công tác của Thủ tướng tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong việc thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Đặc biệt, cần tập trung kiểm tra công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước; kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục về hải quan và thuế; các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

7. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2017; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát. Tín dụng cho nền kinh tế đạt mức cao nhất so với cùng kỳ 6 năm gần đây; tỷ giá ổn định; dự trữ ngoại hối tăng; mặt bằng lãi suất cho vay giảm. Thị trường chứng khoán đạt mức tăng cao nhất trong 9 năm qua. Xuất khẩu tăng 18,7%. Thu ngân sách tăng 11,6%. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định. Sản xuất công nghiệp chuyển biến khả quan, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng cao hơn cùng kỳ. Khu vực dịch vụ tiếp tục đà tăng trưởng khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cao; số lượng khách du lịch trong nước và quốc tế tăng mạnh. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng cao. Gần 73 nghìn doanh nghiệp đăng ký mới và trên 17 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại. Môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia tiếp tục được cải thiện. Các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được chú trọng. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ, việc làm, thể dục, thể thao, thông tin và truyền thông được thực hiện tốt, đặc biệt là tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào đại học năm 2017. Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai quyết liệt. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả tích cực.

Thuộc tính văn bản: Nghị quyết 75/NQ-CP

Số hiệu: 75/NQ-CP

Loại văn bản: Nghị quyết

Lĩnh vực, ngành: Bộ máy hành chính

Nơi ban hành: Chính phủ

Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Ngày ban hành: 09/08/2017

Ngày hiệu lực: 09/08/2017

Đánh giá bài viết
1 159
Hàng hải Xem thêm