Nghị quyết 76/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016

Nghị quyết 76/NQ-CP - Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 76/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016. Theo đó, Nghị quyết đã nêu một số nội dung liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về đầu tư kinh doanh nhằm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Nghị quyết 76/NQ-CP có hiệu lực ngày 03/9/2016.

Nghị quyết 54/NQ-CP phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2016

Nghị quyết 59/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016

Nghị quyết 71/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2016

CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 76/NQ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 8 NĂM 2016

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ tháng 8 năm 2016, tổ chức vào ngày 30 và 31 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về dự án Luật du lịch (sửa đổi)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật theo hướng tháo gỡ các rào cản, tạo điều kiện phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về du lịch; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

2. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về đầu tư kinh doanh

Chính phủ thống nhất với mục tiêu, quan điểm xây dựng và phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án Luật theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhằm tiếp tục tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các Hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục rà soát tổng thể, thống nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung của dự án Luật, bảo đảm tính khả thi, giải quyết thực chất những vướng mắc, rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh và yêu cầu quản lý nhà nước; đồng thời đánh giá, giải trình sự cần thiết của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện làm cơ sở cho việc xây dựng và hoàn thiện Danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện.

Bộ Tư pháp khẩn trương thẩm định dự án Luật để Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 9 năm 2016 và gửi xin ý kiến thành, viên Chính phủ theo quy định.

3. Về dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh sửa dự án Luật, xác định phạm vi hỗ trợ, bảo đảm tính khả thi phù hợp với nguyên tắc thị trường, tập trung giải quyết các vấn đề thiết thực. Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ dự án Luật này trong tháng 9 năm 2016.

4. Về dự án Pháp lệnh phí và lệ phí của Tòa án

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý dự án Pháp lệnh. Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.

5. Về dự thảo Nghị định của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị định ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành trong tháng 9 năm 2016.

6. Về hoạt động kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Chính phủ ghi nhận và đánh giá kết quả kiểm tra bước đầu của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ. Qua công tác kiểm tra đã từng bước nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, có tác dụng lan tỏa, tạo chuyển biến tích cực trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công việc được giao ở các Bộ, cơ quan và địa phương.

Chính phủ yêu cầu các Bộ chấn chỉnh, rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế đã được nêu trong báo cáo của Tổ công tác; khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ công việc còn nợ đọng quá hạn; thường xuyên rà soát các nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện đúng thời hạn.

Văn phòng Chính phủ đôn đốc, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan, địa phương; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể đối với những trường hợp chậm thực hiện, báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ hàng tháng và thông tin công khai trên Trang thông tin điện tử của Chính phủ.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ với chức trách, nhiệm vụ được giao, có kế hoạch kiểm tra một số Bộ và địa phương; thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vướng mắc trong quá trình thực hiện và biện pháp giải quyết.

7. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2016; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Chính phủ thống nhất: Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn về tiền tệ, tín dụng cơ bản được bảo đảm; mặt bằng lãi suất, tỷ giá và thị trường ngoại tệ ổn định, dự trữ ngoại hối tăng. Thị trường chứng khoán chuyển biến tích cực. Xuất nhập khẩu cân bằng và tiếp tục có xuất siêu, trong đó xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản tăng khá. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục tăng cao. Số doanh nghiệp mới thành lập tăng. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, lao động, việc làm, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và các lĩnh vực xã hội khác được quan tâm chỉ đạo. Môi trường kinh doanh được cải thiện; theo đánh giá của Ngân hàng thế giới (WB), các chỉ số về khởi sự kinh doanh, tiếp cận điện năng, tiếp cận tín dụng và nộp thuế của Việt Nam đều tăng bậc xếp hạng. Công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai được chú trọng. Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức. Nợ công cao, xử lý nợ xấu còn chậm. Xuất khẩu chưa có nhiều cải thiện, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng chế biến tăng thấp, trong đó xuất khẩu vào khu vực ASEAN giảm mạnh. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu. Kết quả ứng dụng khoa học và công nghệ còn hạn chế. Tình trạng vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm còn gây bức xúc cho người dân. Buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp. Diện tích rừng bị cháy và bị chặt phá còn lớn. Số người chết vì tai nạn giao thông còn cao. Đời sống nhân dân ở các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng bị thiên tai, vùng bị ô nhiễm môi trường, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Đánh giá bài viết
1 220
Hành chính Xem thêm