Nghị quyết 83/NQ-CP 2019

Nghị quyết số 83/NQ-CP 2019

Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Nam.

Ngày 07/10/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 83/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Nam. Theo đó, trong 5 năm kỳ cuối (2016-2020), Chính phủ quy hoạch đưa thêm gần 59.829,62 ha đất chưa được sử dụng vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp. Diện tích đất phi nông nghiệp cũng được quy hoạch bổ sung thêm 4.410,84 ha vào kỳ cuối.

Tóm tắt nội dung Nghị quyết 83/NQ-CP

Chính phủ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất kỳ cuối tỉnh Quảng Nam

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Nam có sự điều chỉnh cả về diện tích, cơ cấu các loại đất; diện tích chuyển mục đích sử dụng đất và về diện tích đất chưa sử dụng được đưa vào sử dụng cho các mục đích.

Đặc biệt, về loại đất, tổng diện tích đất được quy hoạch cho mục đích sản xuất nông nghiệp đến cuối kỳ quy hoạch tăng lên đến 940.453 ha, chiếm 88.93% tổng diện tích đất, tăng 12,35% do với hiện trạng năm 2010. Diện tích đất phi nông nghiệp và diện tích đất đô thị tăng nhẹ. Đất khu kinh tế không có biến động trong quy hoạch.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đất đai được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 12
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở Xem thêm