Nghị quyết 89/NQ-CP về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2015

Nghị quyết 89/NQ-CP - Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2015

Nghị quyết 89/NQ-CP về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2015 đã tổng kết các hoạt động năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016, dựa trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng chính phủ tại Hội nghị của Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2015, tổ chức vào ngày 28 và 29 tháng 12 năm 2015;

Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định thi hành một số điều của Luật hộ tịch

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 01/2016

Tổng hợp 16 Luật mới nhất vừa được Quốc hội thông qua

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 89/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Nghị quyết
Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2015

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng chính phủ tại Hội nghị của Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2015, tổ chức vào ngày 28 và 29 tháng 12 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ:

1. Về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

Chính phủ thống nhất đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2015 đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011 - 2015. Chính phủ đã chỉ đạo, điều hành bộ máy hành chính thực hiện đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ trung và dài hạn và đạt được nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Quan tâm chỉ đạo cải tiến phương thức, lề lối làm việc, nâng cao năng lực hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, tạo bước chuyển mới, đặc biệt là việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ, phục vụ nhân dân.

Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ thường xuyên kiểm điểm đánh giá tình hình, kiên trì thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng thời linh hoạt, kiên quyết trong điều hành. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, mặt bằng lãi suất cơ bản ổn định, tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế tăng cao. Thu ngân sách vượt dự toán trong điều kiện giá dầu thô giảm mạnh, cân đối ngân sách của Trung ương và địa phương được bảo đảm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng. Tăng trưởng GDP năm 2015 ước đạt 6,68%, mức cao nhất trong vòng 8 năm qua, vượt mục tiêu đề ra. Sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao, là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định trong điều kiện khó khăn về thời tiết, giá cả các mặt hàng nông sản trên thế giới giảm. Khu vực dịch vụ phát triển, sức mua và tổng cầu được cải thiện. Thu hút và giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng. Tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng được tích cực triển khai theo hướng nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Các lĩnh vực an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được chú trọng triển khai. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả. Công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Công tác giáo dục - đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ nhà ở có tiến bộ. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin, tuyên truyền được quan tâm thực hiện. Cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục về thuế, hải quan được thực hiện quyết liệt. Môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu được cải thiện đáng kể. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chú trọng. Chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả quan trọng, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, một số lĩnh vực vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của khu vực kinh tế trong nước chưa cao. Giá trị sản xuất nông nghiệp thấp do giá các mặt hàng nông sản thế giới giảm. Cân đối ngân sách còn khó khăn. Tái cơ cấu nông lâm trường chậm so với kế hoạch đề ra. Tình trạng ô nhiễm môi trường có xu hướng gia tăng. Công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo còn nhiều thách thức. Đời sống của một bộ phận nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị thiên tai còn nhiều khó khăn. Tình hình cháy nổ, tội phạm, tệ nạn xã hội còn phức tạp. Việc thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, công tác phối hợp trong xử lý công việc giữa các bộ, cơ quan còn chậm. Việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một số việc chưa đạt yêu cầu đề ra.

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2021 và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương phát huy những kết quả đã đạt được và những kinh nghiệm tốt trong chỉ đạo điều hành, ra sức khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm 2016 ngay từ những ngày đầu năm. Tiếp tục cải tiến phương thức, lề lối làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước gắn với đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả, kịp thời, công khai, minh bạch trong thực thi công vụ; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ. Đồng thời, tập trung rà soát, đánh giá chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thiết lập cơ chế phối hợp, điều hành hiệu quả giữa các Bộ, cơ quan, địa phương, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phù hợp với quy định của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương. Phối hợp tổ chức tốt công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Giao Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và ý kiến tại Hội nghị của Chính phủ với các địa phương, hoàn chỉnh Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2015 và Chương trình công tác năm 2016 của Chính phủ; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 về Chính phủ điện tử để các Bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện. Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và ý kiến tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Đánh giá bài viết
1 69
Hành chính Xem thêm